Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Co nowego w eWnioski.pl?

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

21-09-2012

Osoba, która dokonała zbycia pojazdu zobowiązana jest zawiadomić o tym starostę oraz ubezpieczyciela, z którym zawarła umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zbywający pojazd musi spełnić określone przez prawo obowiązki.
Po pierwsze należy zawiadomić o zbyciu pojazdu właściwego starostę. Obowiązek złożenia takiego zawiadomienia wynika z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). Termin, jaki ustawa wyznacza na złożenie stosownego zawiadomienia wynosi 30 dni od dnia przeniesienia własności pojazdu.

Zawiadomienie powinien złożyć właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, w którym pojazd był ostatnio rejestrowany. Jeśli zbyty pojazd stanowił współwłasność kilku właścicieli zawiadomienie o zbyciu powinno być podpisane i złożone przez wszystkich współwłaścicieli. Zawiadomienie można złożyć również przez pełnomocnika, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nalezy odróżnić od wniosku o jego wyrejestrowanie. Przenosząc własność pojazdu na inną osobę zbywca składa w Starostwie jedynie opisywane zawiadomienie. Natomiast wniosek o wyrejestrowanie można składać tylko w określonych przypadkach, przy czym pojazdu wyrejestrowanego nie można, co do zasady nie można ponownie zarejestrować.

Po drugie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) zbywający pojazd powinien zawiadomić pisemnie również zakład ubezpieczeń, w którym posiada ubezpieczenie OC.

Termin na powiadomienie ubezpieczyciela zależy od daty zawarcia z nim umowy ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta do dnia 10 lutego 2012 r., wówczas ma on 30 dni na złożenie zawiadomienia, natomiast w przypadku umów zawartych po wskazanej dacie termin ten wynosi jedynie 14 dni.
Zawiadomienie składane ubezpieczycielowi powinno zawierać dane zbywcy i nabywcy pojazdu ze wskazaniem adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru PESEL lub numeru REGON.

Brak powiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu powoduje, iż zbywca ponosi solidarną z nabywcą odpowiedzialność za zapłatę składki za ubezpieczenie OC.
Oznacza to, iż ubezpieczyciel może zażądać opłaty zaległej składki również od osoby, która pojazd zbyła.

Wśród pozostałych obowiązków zbywcy należy wymienić obowiązek przekazania nabywcy: umowy ubezpieczenia OC, dowodu rejestracyjnego oraz karty zbywanego pojazdu, jeśli była wydana.

» Więcej informacji na temat zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu

» Więcej informacji na temat zawiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu

Interaktywny formularz zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza elektronicznego, który pozwala szybko i w prosty sposób wypełnić wniosek zawiadomienia o zbyciu pojazadu składanego w organie dokonującym rejestracji lub ubezpieczycielowi, a następnie pobrać gotowy do druku plik PDF.

» Rozpocznij wypełnianie formularza elektronicznego wniosku zawiadomienia organu rejestrującego o  zbyciu pojazdu!

» Rozpocznij wypełnianie formularza elektronicznego wniosku zawiadomienia ubezpieczyciela o  zbyciu pojazdu!

Interaktywny formularz elektroniczny w serwisie eWnioski.pl:

  • podpowiada, ułatwia, sprawdza
  • przed wygenerowaniem pliku PDF weryfikuje, czy użytkownik podał wszystkie wymagane informacje w poprawnym formacie danych

Brak komentarzy Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

  • Misc comments triangle1

Pozostałe aktualności