Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Deklaracja wewnątrzwspólnotowego nabycia auta osobowego

AKC-U Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

Dodano: 30-06-2011 | Ostatnia modyfikacja: 15-10-2014 Rozpocznij wypełnianie deklaracji AKC-U  Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego podlega opodatkowaniu akcyzą niezależnie od tego, czy sprowadzony pojazd jest nowy, czy nie. Od dnia, w którym auto przekroczyło granicę Polski, podatnik ma 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U i 30 dni na uregulowanie należnego podatku.

  Opodatkowanie samochodów osobowych podatkiem akcyzowym reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Zgodnie z nią, opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumiane jako przemieszczenie samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium Polski.

  W takim przypadku przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub
  2. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności wymienionej w pkt 1.

  Nabycie może nastąpić nie tylko w drodze zakupu, ale również poprzez otrzymanie samochodu w formie darowizny lub w spadku, a także poprzez przywiezienie własnego samochodu w celu jego użytkowania na terytorium Polski.

  Jakie pojazdy podlegają akcyzie?

  Podatkiem akcyzowym objęte są wyłącznie samochody osobowe. W rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym samochodami osobowymi są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Do samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu akcyzą zaliczają się m.in.:

  • samochody osobowo-towarowe typu kombi,
  • samochody osobowe typu pickup — akcyzie podlegają tylko te pojazdy typu pick-up, w których maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu jest mniejsza niż 50% długości rozstawu osi pojazdu,
  • samochody osobowe z silnikiem elektrycznym,
  • samochody kempingowe (nie przyczepy) — tzw. mieszkalne pojazdy do przewozu osób, specjalnie wyposażone do zamieszkiwania,
  • samochody terenowe,
  • samochody wyścigowe,
  • mikrobusy służące do przewozu do 9 osób wraz z kierowcą,
  • pojazdy typu van — posiadające więcej niż jeden rząd siedzeń i służące do przewozu do 9 osób wraz z kierowcą,
  • karetki pogotowia — samochody osobowe typu ambulans,
  • samochody typu karawan, w tym pojazdy pogrzebowe,
  • więźniarki.

  Akcyzie nie podlegają m.in.:

  • samochody dostawcze i ciężarowe,
  • samochody ciężarowe typu pickup — akcyzie nie podlegają te pojazdy typu pick-up, w których maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni przeznaczonej do transportu jest większa niż 50% długości rozstawu osi pojazdu, albo takie pojazdy, które posiadają więcej niż dwie osie,
  • samochody zabytkowe,
  • motorowery, skutery, motocykle,
  • pojazdy typu quad o kodzie CN 8703 10 18,
  • skutery śnieżne o kodzie CN 8703 10 11,
  • pojazdy typu meleks o kodzie CN 8703 10 18,
  • ciągniki (kierowane przez pieszego, siodłowe, drogowe, gąsienicowe),
  • pojazdy do przewozu 10 lub więcej osób razem z kierowcą.

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest ściśle związane z momentem, w którym nastąpiło nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel.

  W przypadku nabycia samochodów używanych najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której finalny nabywca samochodu staje się jego właścicielem jeszcze przed przemieszczeniem pojazdu na terytorium Polski. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium innego państwa członkowskiego UE na terytorium naszego kraju, czyli w dniu przekroczenia przez samochód granicy Polski (wwiezienia pojazdu na teren kraju).

  Oprócz powyższego przypadku ustawa o podatku akcyzowym określa jeszcze dwa inne możliwe momenty powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego:

  • jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło dopiero po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju — wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel,
  • jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem — wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Podstawa opodatkowania

  Podstawą opodatkowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest kwota, jaką podatnik jest zobowiązany zapłacić za ten pojazd. Jeśli jednak podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa pojazdu pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.

  Jeżeli nie można określić kwoty, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód, wówczas za podstawę opodatkowania przyjmuje się średnią wartość rynkową samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy. Ta zasada dotyczy w szczególności przypadku darowizny samochodu osobowego, gdy należy ustalić wartość otrzymanego w prezencie pojazdu.

  Wpisując podstawę opodatkowania w deklaracji AKC-U należy pamiętać, że organ podatkowy ma prawo ją zweryfikować i może wezwać podatnika do jej podniesienia lub wskazania przyczyn znacznego jej zaniżenia względem wartości rynkowej podobnego samochodu osobowego.

  Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organ podatkowy

  Jeśli wysokość podstawy opodatkowania, wykazana w deklaracji AKC-U, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej danego samochodu osobowego, podatnik może zostać wezwany do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podaną przez niego wartość pojazdu.

  W przypadku, gdy podatnik nie udzieli odpowiedzi, nie dokona zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub nie wskaże przyczyn uzasadniających podanie niższej wartości samochodu, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej samodzielnie określi wysokość podstawy opodatkowania.

  W takim przypadku zostaje wszczęte postępowanie podatkowe, którego celem jest określenie wysokości podstawy opodatkowania, a następnie wysokości zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami. W razie konieczności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może zasięgnąć opinii biegłego. W takiej sytuacji, jeśli wysokość podstawy opodatkowania zadeklarowana przez podatnika będzie odbiegać od wartości wskazanej przez biegłego o co najmniej 33%, to koszty opinii biegłego lub biegłych poniesie podatnik.

  Średnia wartość rynkowa

  Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz — jeżeli jest to możliwe do ustalenia — z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

  Przeliczanie podstawy opodatkowania na złotówki

  W deklaracji AKC-U podstawę opodatkowania należy podać w walucie polskiej. Zatem, jeśli należność za samochód została zapłacona w walucie obcej, to musi być ona przeliczona na złotówki według określonych zasad.

  Do przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej stosuje się kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego.

  W przypadku, gdy w dniu powstania obowiązku podatkowego NBP nie wyliczał i nie ogłaszał kursów średnich walut obcych, do przeliczenia podstawy opodatkowania stosuje się ostatni przed dniem powstania obowiązku podatkowego kurs średni NBP.

  Jak ustalić kurs waluty, gdy dzień powstania obowiązku podatkowego wypada w weekend lub święto

  Przykład. Załóżmy, że w poniedziałek 15 sierpnia Jan Kowalski wwiózł do Polski samochód osobowy zakupiony w Niemczech za kwotę 1200 euro. Teraz w celu rozliczenia akcyzy musi przeliczyć podstawę opodatkowania na złotówki. Dniem powstania obowiązku podatkowego jest 15 sierpnia. Tego dnia wypada święto ustawowe, więc NBP nie wylicza i nie ogłasza w tym dniu kursów średnich walut obcych. Ponieważ dwa wcześniejsze dni wypadały w sobotę i niedzielę, to ostatnim dniem, w którym NBP ogłaszał kursy średnie, był piątek 12 sierpnia. Zatem do przeliczenia podstawy opodatkowania Jan Kowalski musi wziąć średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 12 sierpnia.

  Wysokość podatku akcyzowego od samochodu osobowego

  Aktualne stawki akcyzy na samochody osobowe wynoszą:

  • 18,6% podstawy opodatkowania — dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm³,
  • 3,1% podstawy opodatkowania — dla pozostałych samochodów osobowych, w tym dla samochodów o pojemności silnika nieprzekraczającej 2000 cm³.

  Obowiązki podatnika

  Z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację uproszczoną AKC-U właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Ponadto, podatnik ma obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, obliczyć i wpłacić akcyzę na konto właściwej izby celnej w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  W jakim urzędzie złożyć AKC-U i rozliczyć akcyzę?

  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego jest:

  • naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika — w przypadku osób fizycznych,
  • naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na siedzibę podatnika — w przypadku osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej.

  Deklaracji AKC-U nie trzeba składać bezpośrednio w urzędzie celnym. Można to zrobić w jednym z oddziałów celnych podległych danemu urzędowi, wcześniej należy jednak sprawdzić, czy wybrany oddział jest uprawniony do prowadzenia spraw związanych z podatkiem akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.

  Należny podatek akcyzowy wpłaca się zawsze na konto izby celnej, której podlega dany urząd celny. Należy pamiętać o tym, że każda izba celna ma kilka oddzielnych rachunków bankowych przeznaczonych na wpłaty należności z tytułu różnych podatków i opłat. Spośród tych kont należy wybrać to, które przeznaczone jest do wpłat podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.

  W jaki sposób można złożyć deklarację AKC-U?

  Deklarację AKC-U oraz inne dokumenty w danej sprawie podatnik może złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście — w tym przypadku dokumenty zostaną od razu zweryfikowane przez pracownika urzędu pod względem rachunkowym i formalnym. Sprawdzone zostanie również, czy podatnik zadeklarował prawidłową wysokość podstawy opodatkowania;
  • przez pełnomocnika — w tym przypadku należy załączyć pisemne pełnomocnictwo;
  • za pośrednictwem poczty — w tym przypadku termin na złożenie deklaracji uważa się za dochowany, jeśli przed jego upływem deklaracja zostanie nadana w placówce Poczty Polskiej. Decydując się na ten sposób złożenia dokumentów podatnik powinien wziąć pod uwagę fakt, iż w sytuacji, gdy deklaracja będzie zawierać błędy rachunkowe lub formalne bądź też zadeklarowana podstawa opodatkowania będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej podobnego samochodu, wówczas organ wezwie podatnika do usunięcia uchybień, co opóźni wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

  Załączniki do deklaracji AKC-U

  Przepisy prawa nie precyzują, jakie konkretnie dokumenty powinny być dołączone do deklaracji uproszczonej AKC-U. W związku z tym poszczególne izby celne i podległe im urzędy wymagają różnych kompletów załączników.

  W zależności od tego, której izbie celnej podlega dany urząd, wymagane mogą być wybrane dokumenty z poniższej listy:

  • dokument potwierdzający nabycie prawa własności pojazdu — faktura, rachunek, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny lub inny,
  • karta pojazdu lub certyfikat własności — w zależności od kraju pochodzenia samochodu,
  • dowód rejestracyjny — jeśli samochód był zarejestrowany w kraju pochodzenia,
  • potwierdzenie wymeldowania pojazdu — może być na oddzielnym druku lub stanowić adnotację na dowodzie rejestracyjnym, o ile konieczność wyrejestrowania pojazdu występuje w kraju pochodzenia samochodu;
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz dokument identyfikacyjny badanego pojazdu (zdarza się też, że w przypadku konieczności potwierdzenia stanu technicznego pojazdu w dniu nabycia wewnątrzwspólnotowego urząd wymaga przedstawienia opinii biegłego rzeczoznawcy wraz z dokumentacją fotograficzną),
  • świadectwo homologacji — w przypadku nowych samochodów,
  • dokument odprawy celnej dokonanej w innym kraju członkowskim UE — w przypadku samochodu osobowego nabytego w kraju trzecim (poza Unią Europejską) i odprawionego w innym kraju członkowskim niż Polska,
  • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu podatnika,
  • uwierzytelnione tłumaczenia na język polski tych dokumentów, które były sporządzone wyłącznie w języku obcym.

  Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii, jednak w takim przypadku w chwili składania deklaracji w urzędzie wymagane jest okazanie do wglądu oryginałów.

  Jeśli podatnik działa poprzez pełnomocnika, to do deklaracji AKC-U musi załączyć pisemne pełnomocnictwo. Należy pamiętać, że z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Należy ją wpłacić na rachunek lub w kasie urzędu miasta, w którym znajduje się siedziba urzędu celnego.

  Ponadto, podatnik lub pełnomocnik powinien mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport w celu identyfikacji. Jeśli podatnik działa poprzez pełnomocnika, zaleca się, aby ten dysponował kserokopią dowodu osobistego swojego mocodawcy.

  Jeśli samochód nabyty wewnątrzwspólnotowo ma być zarejestrowany na terenie Polski, to w celu dokonania takiej rejestracji podatnik musi uzyskać z urzędu celnego dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. Aby go otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek adresowany na naczelnika urzędu celnego i uiścić opłatę skarbową za wydanie tego zaświadczenia.

  W praktyce wnioski o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy są składane razem z deklaracją uproszczoną AKC-U.

  Do wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy należy dołączyć:

  • dowód wpłaty podatku akcyzowego na konto izby celnej — w przypadku, gdy podatek został uregulowany przed złożeniem wniosku,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o zapłacie akcyzy.

  Opłata skarbowa, o której mowa powyżej, powinna być uiszczona na rachunek urzędu miasta właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, czyli urzędu tego miasta, w którym zlokalizowana jest siedziba urzędu celnego.

  W określonych przypadkach złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy:

  • pełnomocnictwo oraz jego odpis, wypis lub kopia są poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ i dotyczą odbioru dokumentów (np. zaświadczenia),
  • pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • pełnomocnictwo dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Nomenklatura Scalona i kody CN

  Nomenklatura Scalona (Combined Nomenclature – CN) to statystyczny system katalogowania towarów w obrocie handlowym Unii Europejskiej, służący właściwej identyfikacji towarów. Stosuje się ją w postępowaniu celnym oraz dla potrzeb ewidencyjnych. CN jest szczegółową klasyfikacją grup towarów, w ramach której każdemu towarowi przyporządkowuje się 8-cyfrowy kod.

  Obowiązek dokonania klasyfikacji samochodu osobowego do odpowiedniego kodu spoczywa na podmiocie, który zamierza zarejestrować dany pojazd.

  W przypadku samochodów osobowych szczegółowa klasyfikacja CN jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju paliwa (benzyna lub diesel) i pojemności skokowej silnika. Poniższe tabele prezentują kody CN dla samochodów osobowych wyposażonych w silniki spalinowe (nowych i używanych) i elektryczne.

  Nowe samochody osobowe z silnikiem spalinowym

  Benzyna ¹
  8703 2110 nowe samochody o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm³
  8703 2210 nowe samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm³ ale nieprzekraczającej 1500 cm³
  8703 2311 nowe samochody kempingowe o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 3000 cm³
  8703 2319 pozostałe nowe samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 3000 cm³
  8703 2410 nowe samochody o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm³
  Olej napędowy — diesel ²
  8703 3110 nowe samochody o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm³
  8703 3211 nowe samochody kempingowe o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 2500 cm³
  8703 3219 pozostałe nowe samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 2500 cm³
  8703 3311 nowe samochody kempingowe o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm³
  8703 3319 pozostałe nowe samochody o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm³

  ¹ pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym
  ² pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

  Używane samochody osobowe z silnikiem spalinowym

  Benzyna ¹
  8703 2190 używane samochody o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm³
  8703 2290 używane samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm³ ale nieprzekraczającej 1500 cm³
  8703 2390 używane samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 3000 cm³
  8703 2490 używane samochody o pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm³
  Olej napędowy — diesel ²
  8703 3190 używane samochody o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1500 cm³
  8703 3290 używane samochody o pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm³ ale nieprzekraczającej 2500 cm³
  8703 3390 używane samochody o pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm³

  ¹ pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym
  ² pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

  Pozostałe samochody osobowe

  8703 9010 samochody osobowe z silnikiem elektrycznym (nowe lub używane)
  8703 9090 pozostałe samochody osobowe

  Nowe pojazdy w podatku akcyzowym i w podatku VAT

  Aby poprawnie zaklasyfikować samochód do odpowiedniej grupy i nadać mu właściwy kod CN, należy doprecyzować pojęcie „nowego pojazdu”, ponieważ w Nomenklaturze Scalonej ma ono inne znaczenie niż w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT).

  W Nomenklaturze Scalonej zaklasyfikowanie samochodu do grupy nowych pojazdów jest uzależnione od tego, czy samochód był rejestrowany na stałe, czy nie. Jeśli samochód nigdy wcześniej nie był zarejestrowany, to należy go traktować jako pojazd nowy. Należy przy tym zaznaczyć, że nowy pojazd tymczasowo zarejestrowany w celu transportu do miejsca, w którym będzie zarejestrowany na stałe, nadal może być uważany za nowy pojazd.

  Tymczasem w ustawie o VAT definicja nowego pojazdu opiera się przede wszystkim na dwóch kryteriach — przebiegu pojazdu oraz czasie, jaki upłynął od momentu dopuszczenia samochodu do użytku.

  Więcej informacji: definicja nowych środków transportu w ustawie o VATRozpocznij wypełnianie deklaracji AKC-U

Komentarze (7) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. siara74 | 2015-06-29

  Gdzie znajdę nr konta do zapłaty akcyzy

  Gdzie znajdę nr konta Pierwszego Urzędu Celnego w Warszawie?
  Z góry dziękuję za pomoc.

 2. Anonim | 2013-12-23

  Czy nabywca w Polsce może opłacić akcyzę za samochód sprowadzony ze Szwajcarii

  Bardzo proszę o pomoc i również o podanie podstawy prawnej, jeśli można. Kupiłem samochód osobowy sprowadzony ze Szwajcarii przez Polaka. Osoba sprowadzająca dopełniła wszystkich niezbędnych... Przeczytaj całość

 3. Maxim | 2013-12-13

  Czy Renault Twizy będzie podlegał akcyzie?

  Planuję odkupić od Włocha pojazd elektryczny Renault Twizy i zastanawiam się, czy jak go przywiozę do Polski, to będę musiał zapłacić za niego akcyzę. Czy ktoś może wie, czy Renault Twizy będzie... Przeczytaj całość

 4. brunetka | 2013-09-15

  Kwota akcyzy na zaświadczeniu z urzędu celnego

  Czy ktoś z Państwa ma wpisaną w dokument potwierdzający zapłatę akcyzy kwotę akcyzy?
  Czy urząd celny powinien wpisywać kwotę akcyzy w potwierdzeniu wydawanym nabywcy przed pierwszą rejestracją w... Przeczytaj całość

 5. Pablo | 2012-08-02

  Darowizna ale nie wewnątrzwspólnotowa

  1) Czy auto które jest darowane ale z państwa niebędącego krajem wewnątrzwspólnotowym (jak Szwajcaria) podlega akcyzie?

  2) Czy akcyza rzeczywiście obliczana jest od wartości celnej + koszty... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. Kamil | 2012-02-27

  Kto zapłaci akcyzę - sprowadzający czy końcowy nabywca?

  W weekend sprowadziłem używane auto z Niemiec, ale chcę je odsprzedać. Znalazłem już gostka, który jest zainteresowany kupnem. Umowa kupna z Niemcem jest wypisana na moje nazwisko, ale gostek który... Przeczytaj całość

 7. Kangaroo | 2011-10-10

  Akcyza za samochód ze Szwajcarii

  Przywiozłem auto ze Szwajcarii. Odprawę celną zrobiłem na granicy w Niemczech. Teraz muszę zapłacić w Polsce akcyzę, ale nie mam pojęcia jaki formularz wypełnić. Czy AKC-U czy jakiś inny? Nie... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Zobacz wzór deklaracji AKC-U:

str. 1 | str. 2 | str. 3

Ważne informacje

 • nabycie samochodu osobowego w innym kraju UE, któremu towarzyszy przemieszczenie tego samochodu z terenu kraju zakupu do Polski, podlega akcyzie
 • opodatkowane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie zarówno używanych, jak i nowych samochodów osobowych
 • opodatkowane są wyłącznie samochody osobowe klasyfikowane do kodu CN 8703
 • obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekroczenia przez samochód granicy Polski
 • od tego dnia podatnik ma 14 dni na złożenie deklaracji AKC-U i 30 dni na opłacenie należnego podatku akcyzowego
 • deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie celnym (lub podległym mu oddziale) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika
 • wysokość stawki podatku akcyzowego jest uzależniona od pojemności silnika
 • od samochodów o pojemności silnika przekraczającej 2000 cm³ należy zapłacić podatek w wysokości 18,6%, zaś od pozostałych samochodów, w tym od samochodów o pojemności silnika mniejszej bądź równej 2000 cm³, płaci się akcyzę w wysokości 3,1%
 • podstawą opodatkowania jest cena, jaką nabywca zapłacił za samochód. Jeśli cena jest wyrażona w walucie obcej, należy przeliczyć ją na złotówki według średniego kursu NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego
 • jeśli podstawa opodatkowania znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej samochodu, wówczas urząd może sam określić wysokość należnego podatku i wezwać podatnika do skorygowania deklaracji lub złożenia dodatkowych wyjaśnień
 • do zarejestrowania pojazdu w Polsce niezbędne jest uzyskanie z urzędu celnego zaświadczenia o zapłacie akcyzy. Aby je otrzymać, podatnik musi złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Wniosek taki najlepiej złożyć razem z deklaracją AKC-U