Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Dodano: 28-07-2012 | Ostatnia modyfikacja: 14-01-2015 Rozpocznij wypełnianie oświadczenia  Osoby fizyczne, uzyskujące przychody z tytułu najmu (podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy), w ramach tzw. najmu prywatnego, mogą rozliczać swój przychód w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub na zasadach ogólnych. W przypadku wyboru ryczałtu należy złożyć w odpowiednim terminie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Oświadczenie o wyborze ryczałtu, jako formy opodatkowania składają również ci wynajmujący, którzy dotychczas rozliczali się na zasadach ogólnych i chcą zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany.

  Co to jest najem?

  Zawierając umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

  Co to jest dzierżawa?

  Zawierając umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być płacony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

  Źródło: Ministerstwo Finansów

  Forma opodatkowania

  Dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, jeżeli nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, mogą być rozliczane na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wybór formy opodatkowania należy do wynajmującego. Wynajmujący, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie, podnajmie, dzierżawie lub poddzierżawie nieruchomości mogą rozliczać dochody z tego tytułu na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

  Opodatkowanie w formie ryczałtu

  Warunkiem korzystania z tej metody jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

  Należy je złożyć w określonym przez prawo terminie:

  • do 20 stycznia roku podatkowego — dla podatników rozpoczynających uzyskiwanie przychodów od początku roku lub zmieniających formę opodatkowania,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód — dla podatników rozpoczynających najem, podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę w trakcie roku podatkowego,
  • do końca roku podatkowego — gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu.

  Podatek dochodowy w formie ryczałtu jest uproszczoną formą rozliczenia przychodów. W przypadku wybrania tej formy opodatkowania najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy obowiązująca jest jedna stawka podatku, która wynosi 8,5%, niezależnie od wysokości przychodów uzyskiwanych z najmu.

  Ryczałt opłacany jest samodzielnie do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został przychód z najmu.

  Przykład:

  Wynajmujący, który w marcu otrzymał przychód z najmu w wysokości 2 tyś. zł, będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek w wysokości 170 zł do 20 dnia kolejnego miesiąca, czyli do 20 kwietnia.

  Ryczałt może być również opłacany kwartalnie, jeżeli przychody wynajmującego nie przekroczyły we wcześniejszym roku podatkowym kwoty 25 000 euro z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub przychody spółki, w której wynajmujący jest właścicielem lub udziałowcem, nie przekroczyły tej kwoty.

  Po zakończeniu roku podatkowego wynajmujący do końca stycznia kolejnego roku musi złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu na formularzu PIT-28. W zeznaniu może pomniejszyć uzyskany przychód o zapłacone składki na wydatki rehabilitacyjne, czy ubezpieczenia społeczne. Przy korzystaniu z ryczałtu nie ma jednak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, czyli np. wydatków poniesionych na remont wynajmowanej nieruchomości lub zakup mebli, czy sprzętu AGD.

  Podatnik, który chce nadal korzystać z ryczałtu w kolejnym roku podatkowym, nie musi zgłaszać tego faktu do urzędu skarbowego. Zgłosić do urzędu skarbowego należy tylko zmianę formy opodatkowania, np. z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne.

  Przykład:

  Gdy w 2012 roku złożyliśmy oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu, wówczas jeśli w 2014 roku kontynuujemy wynajem i nie chcemy zmieniać sposobu jego rozliczania z fiskusem nie musimy składać ponownie oświadczenia o wyborze ryczałtu. Oświadczenie takie, będzie trzeba natomiast złożyć, jeśli w 2013 roku rozliczaliśmy wynajem ryczałtem, a w 2014 chcemy zmienić sposób opodatkowania dochodów z najmu na zasady ogólne. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania, w opisywanym przypadku, będzie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2014 roku.

  Kiedy zapłacimy niższy podatek?

  Wybierając ryczałt, jako formę opodatkowania przychodów z najmu należy pamiętać,
  że wysokość podatku będzie zależała od treści umowy najmu. Jeśli strony zastrzegły w umowie, że to najemca (podnajemca, dzierżawca lub poddzierżawca) pokrywa koszty rachunków oraz opłat komunalnych, np. rachunki za gaz, prąd, ogrzewanie, wówczas opodatkowaniu będzie podlegała tylko otrzymana przez wynajmującego kwota czystego zysku, czyli tym samym wysokość podatku będzie niższa, niż wtedy gdyby takiego zastrzeżenia w umowie najmu nie było. Nie ma w tym przypadku znaczenia nawet to, że najemca wpłaca wymienione powyżej opłaty na konto wynajmującego.

  Przykład:

  Wynajmujący zawarł z najemcą umowę najmu mieszkania, w której cenę najmu określono na kwotę 2500 zł za miesiąc. W umowie nie zastrzeżono, że to najemca opłaca koszty wynajmu, np. rachunki za wodę, gaz, prąd, które w sumie wynoszą 500 zł, w takiej sytuacji opodatkowaniu ryczałtem będzie podlegała cała kwota 2500 zł.

  2500 zł* 8.5% = 212,5 zł.

  Podatek wyniesie 213 zł.

  Z pozostałej kwoty, po odjęciu podatku, czyli 2287 zł podatnik będzie musiał pokryć koszty wynajmu, w tym przypadku 500 zł.

  2287 zł- 500 zł= 1787 zł.

  W powyższym przykładzie podatnikowi po potrąceniu podatku i kosztów wynajmu pozostanie kwota 1787 zł.

  Jeżeli w umowie zastrzeżono, że to najemca pokrywa koszty wynajmu, np. w kwocie 500 zł, a podatnikowi należy się np. 2000 zł, kwota kosztów wynajmu nie będzie opodatkowana ryczałtem. Podatek z tytułu wynajmu nieruchomości w tym przykładzie wyniesie:

  2000 zł*8.5%=170 zł.

  Po odjęciu podatku wynajmującemu pozostanie kwota 1830 zł.

  Warto wiedzieć!

  Aby obniżyć wysokość podatku od najmu nieruchomości, rozliczanego za pomocą
  ryczałtu, strony w umowie najmu powinny zastrzec, iż wszelkie opłaty związane z użytkowaniem mieszkania ponosi najemca. Wówczas opłaty te nie będę wliczane
  do podstawy opodatkowania, nawet jeśli najemca będzie wpłacał je na konto
  wynajmującego.

  Opodatkowanie na zasadach ogólnych

  Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą rozliczania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, co do zasady nie trzeba składać oświadczenia o wyborze tej metody opodatkowania. Obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze zasad ogólnych, jako formy rozliczania najmu istnieje wtedy, gdy podatnik wcześniej rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym i chce zmienić dotychczasowy sposób opodatkowania. Niestety, w praktyce niektóre urzędy skarbowe wymagają złożenia oświadczenia o wyborze zasad ogólnych również wtedy, gdy po raz pierwszy dokonujemy wyboru, w jaki sposób chcemy rozliczać najem.

  Przykład:

  Podatnik w 2013 roku rozliczał przychody z najmu ryczałtem ewidencjonowanym, w 2014 roku chce rozliczać się na zasadach ogólnych, musi więc złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze zasad ogólnych do 20 stycznia 2014 roku.

  Wynajmujący, którzy nie przekroczyli w danym roku dochodu w wysokości 3091 zł  nie muszą płacić podatku dochodowego, gdyż dochód do tej wysokości jest wolny od podatku. Pomimo tego, że podatnik nie zapłaci podatku, jeżeli nie przekroczył dochodu 3091 zł, ma on obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe.

  W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy sumowane są z innymi dochodami podatnika, np. ze stosunku pracy, a następnie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W 2015 r. obowiązuje następująca skala podatkowa:

  • przy dochodach do 85 528 zł włącznie — podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
  • przy dochodach ponad 85 528 zł — podatek wynosi 14 839 zł 02 gr plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

  Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, składają do 30 kwietnia kolejnego roku, po którym powstał dochód, roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT- 36, w którym wykazują dochód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy. Dochody uzyskane np. w 2013 roku należy rozliczyć najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r.

  Rozliczając się na zasadach ogólnych należy samodzielnie obliczyć kwotę podatku i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Zaliczkę na podatek dochodowy za najem wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został dochód.

  Przykład:

  Wynajmujący otrzymał od najemcy 23 kwietnia wynagrodzenie za użytkowanie mieszkania. Zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać wpłacona przez podatnika do urzędu skarbowego najpóźniej do 20 maja.

  Korzystna dla tej formy opodatkowania jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wynajmujący w rozliczeniu może odliczyć wszystkie koszty, jakie poniósł w związku z wynajmem, podnajmem, dzierżawą lub poddzierżawą, np. czynsz zapłacony spółdzielni, wydatki na remont, koszty zakupu urządzeń i wyposażenia do mieszkania, rachunki za gaz, wodę, prąd itd.

  Wszystkie koszty muszą zostać udokumentowane. Ważne jest wcześniejsze określenie w umowie zawartej z najemcą, podnajemcą, dzierżawcą lub poddzierżawcą, że to wynajmujący jest odpowiedzialny za odprowadzanie czynszu do spółdzielni mieszkaniowej i opłacanie rachunków. Jeżeli nie określono tego w umowie, podatnik nie będzie mógł odliczyć tych kosztów od dochodu, przez co będzie musiał zapłacić wyższy podatek.

  Wynajem nieruchomości przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na najmie, podnajmie, dzierżawie lub poddzierżawie nieruchomości nie mają możliwości rozliczać swoich przychodów z tego tytułu ryczałtem ewidencjowanym. Mogą oni wybrać rozliczanie dochodów podatkiem liniowym, którego stawka wynosi 19 %, jak też opodatkowanie według skali podatkowej.

  Podatnicy, którzy rozliczają swoje przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, po uzyskaniu dochodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy nieruchomości, muszą rozliczać wszystkie dochody z działalności na zasadach ogólnych. Tracą oni prawo do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu z dniem uzyskania dochodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy nieruchomości i powinni rozliczać się na zasadach ogólnych odnośnie dochodów uzyskiwanych z całej działalności.

  Przykład:

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży okien. Przychody z tego tytułu rozlicza ryczałtem ewidencjonowanym. Rozpoczął w trakcie roku dodatkowo wynajem nieruchomości, która należy do przedsiębiorstwa. Prawo do rozliczania przychodów w formie ryczałtu straci w chwili otrzymania od najemcy pierwszej zapłaty za wynajem. Od tego momentu dochody ze sprzedaży okien i wynajmu mieszkania będzie musiał rozliczać na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

  Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą niezwiązaną z wynajmem, podnajmem, dzierżawą lub poddzierżawą nieruchomości, mogą uzyskiwać przychody z wynajmu, podnajmu dzierżawy, poddzierżawy niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki czemu mają do wyboru rozliczanie się także ryczałtem ewidencjonowanym.

  Wybór formy opodatkowania

  Wybór formy opodatkowania jest sprawą subiektywną, więc podatnik powinien dokładnie przeanalizować, która opcja jest dla niego bardziej odpowiednia w zależności od jego sytuacji. Niewątpliwą zaletą ryczałtu jest niższa stawka podatku, z drugiej strony, w przypadku zgromadzenia wysokich kosztów uzyskania przychodu, lepszą formą opodatkowania może okazać się opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dochodzi tutaj jeszcze konieczność gromadzenia dokumentacji. Jeżeli podatnik planuje np. remont mieszkania, wymianę okien, właściwszą formą może być rozliczanie się na zasadach ogólnych.

  Rozliczanie podatku przez małżonków

  Dochody z wynajmu nieruchomości, która nie wchodzi w skład majątku wspólnego, np. gdy nieruchomość została zakupiona przez współmałżonka jeszcze przed zawarciem małżeństwa, rozlicza tylko ta osoba, która jest właścicielem danej nieruchomości.

  Jeżeli przedmiot najmu lub dzierżawy jest współwłasnością obojga małżonków, wówczas każde z nich rozlicza dochód odrębnie, w wysokości proporcjonalnej do swojego udziału w nieruchomości. Ponieważ zazwyczaj małżonkowie są po połowie współwłaścicielami domu, mieszkania lub lokalu, więc dochody z jego wynajmu lub dzierżawy powinni rozliczać po połowie.

  Jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to dochody uzyskiwane przez nich z najmu lub dzierżawy wspólnej nieruchomości mogą być opodatkowane przez jedno z nich. W takim przypadku tylko jeden współmałżonek będzie rozliczał cały podatek oraz wpłacał zaliczki do urzędu skarbowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym.

  Aby móc skorzystać z takiej możliwości, małżonkowie muszą złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie wskazując, które z nich będzie w całości rozliczać podatek z tytułu dochodu z najmu lub dzierżawy. Oświadczenie to należy złożyć z zachowaniem odpowiednich terminów:

  • w terminie opłacenia pierwszego ryczałtu — dla małżonków rozliczających się ryczałtem, którzy rozpoczynają uzyskiwanie przychodów w trakcie roku podatkowego,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy dochód — dla małżonków rozliczających się na zasadach ogólnych.

  W sytuacji, gdy małżonkowie nie złożą w terminie oświadczenia o rozliczaniu dochodów lub przychodów przez jednego z nich, ich przychody lub dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy będą musiały być rozliczane przez każdego z nich oddzielnie.

  Jeżeli w wyniku rozwodu lub separacji nastąpił podział majątku wspólnego i właścicielem przedmiotu umowy został ten z małżonków, który do tej pory nie miał obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym, wówczas obowiązek ten przechodzi na niego.

  Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

  Przykład:

  Małżonkowie w 2012 roku złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenia o rozliczaniu ryczałtu przez jednego z nich. W 2013 roku, jeżeli chcą, by dalej tylko jeden z małżonków rozliczał przychody, nie muszą już składać ponownie oświadczenie o rozliczaniu przychodów przez jednego z małżonków, oświadczenie złożone w poprzednim roku będzie obowiązywało w kolejnych latach, aż do czasu złożenia rezygnacji z tej formy opodatkowania.

  Miejsce złożenia oświadczenia

  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania podatnika. Nie ma tu znaczenia miejsce położenia nieruchomości.Rozpocznij wypełnianie oświadczenia

Komentarze (16) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Rafał | 2015-09-29

  Jakie dokumenty złożyć w US dotyczące najmu?

  Jakie wnioski musze złożyć do Urzędu Skarbowego, aby legalnie zarabiać na wynajmie mieszkania?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Lucyna | 2015-07-22

  Gdzie wykazuje się kwotę wynajmu?

  Gdzie należy wpisać kwotę, za jaką wynajmuję mieszkanie? Czy w US kserują umowę najmu i stamtąd mają te informacje?

 3. Andrzej | 2014-08-28

  Jaką wybrać formę opodatkowania najmu?

  Od października planuję wynająć studentom mieszkanie, zastanawiam się tylko, jaką wybrać formę opodatkowania?

 4. Mono | 2014-07-05

  Wynajem drugiego mieszkania

  Witam, czy rozpoczęciu wynajmu drugiego mieszkania muszę złożyć oświadczenie do US o formie opodatkowania? Czy zwiększam tylko podatek płacony do US o ten nowy przychód z drugiego wynajmu?

 5. Mariola | 2014-05-29

  Rezygnacja z ryczałtu w trakcie roku

  Od trzech lat wynajmuję mieszkanie i płacę ryczałtem podatek. Jednak teraz chciałabym wymienić w tym mieszkaniu meble i niektóre sprzęty, więc lepiej by mi się opłacało rozliczać na zasadach... Przeczytaj całość

 6. Marcin | 2014-03-13

  Czy wynajmując dwa mieszkania trzeba zakładać działalność?

  Od pół roku wynajmuję dwa mieszkania, w związku z tym mam wątpliwość czy przypadkiem nie powinienem w tym celu założyć działalności gospodarczej? Wiem, że wynajmując jedno można i bez działalności... Przeczytaj całość

 7. Wiesław 4 | 2014-03-05

  sposób złożenia oświadczenia

  Czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodu z tytułu najmu lokalu oraz oświadczenie
  o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego małżonka trzeba złożyć osobiście w US, czy... Przeczytaj całość

 8. Jerzy | 2014-03-04

  Rozwiazanie umowy najmu lokalu

  Jeżeli w trakcie roku najemca rezygnuje z wynajmu lokalu to w jakiej formie muszę to zgłosić do US?

 9. Marek | 2013-11-02

  Działalność (podnajem) a podatek od nieruchomości

  Czy wysokość podatku od nieruchomości zmienia się również w przypadku, gdy prowadzona działalność gospodarcza dotyczy podnajmu pokoi? Podnajem jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, stąd... Przeczytaj całość

 10. rencista | 2013-09-04

  Jak rozliczyć najem na zasadach ogólnych?

  Mam pytanie: czy na zasadach ogólnych w przypadku rencisty sumuje się kwota renty plus kwota wynajmu minus koszty poniesione, np. na drzwi i okna, minus kwota wolna od podatku, minus amortyzacja... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład oświadczenia wygenerowanego na eWnioski.pl.

Przykładowe oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Ważne informacje

 • Dochody lub przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy podlegają opodatkowaniu.
 • Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na najmie, podnajmie, dzierżawie lub poddzierżawie nieruchomości mogą rozliczać się na zasadach ogólnych lub ryczałtem ewidencjonowanym.
 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
 • Dochody rozliczane na zasadach ogólnych opodatkowane są według skali progresywnej stawką 18% lub 32%.
 • Przychody rozliczane ryczałtem ewidencjonowanym opodatkowane są stawką 8,5%.
 • Ryczałt ewidencjonowany może być opłacany miesięcznie lub kwartalnie.
 • Rozliczanie podatku ryczałtem ewidencjonowanym pozbawia podatnika możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.
 • Podatnicy, którzy rozliczają się ryczałtem ewidencjonowanym, po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia kolejnego roku muszą złożyć zeznanie podatkowe PIT-28.
 • Wybrana forma opodatkowania obowiązuje do czasu, gdy zostanie zmieniona przez podatnika.
 • Dochody lub przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy nieruchomości, która nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, rozlicza osoba, która jest właścicielem nieruchomości.
 • Dochody lub przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy nieruchomości, której współwłaścicielami są małżonkowie, powinny być rozliczane przez każdego z nich osobno.
 • Małżonkowie mogą złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego o rozliczaniu podatku przez jednego z nich.