Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

PCC-3: deklaracja podatku z tytułu kupna samochodu

PCC-3 Deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy kupna pojazdu

Dodano: 20-07-2010 | Ostatnia modyfikacja: 12-08-2015 Rozpocznij wypełnianie deklaracji PCC-3  Osoby, które zakupiły samochód, powinny w ciągu 14 dni od podpisania umowy złożyć deklarację PCC-3 (z załącznikami, jeśli jest taka konieczność) oraz obliczyć i wpłacić podatek na konto urzędu skarbowego.

  W jakich przypadkach nabycie auta podlega opodatkowaniu PCC?

  Umowa kupna-sprzedaży pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli w chwili jej zawarcia pojazd znajdował się fizycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeśli jednak w chwili zawarcia umowy pojazd znajdował się poza granicami naszego kraju, to umowa podlega opodatkowaniu PCC wyłącznie w sytuacji, gdy nabywca miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa została zawarta również na terytorium Polski. W przeciwnym razie umowa ta nie podlega opodatkowaniu PCC.

  Kto ma obowiązek zapłacić podatek PCC przy zakupie samochodu?

  W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży wyłącznie na kupującym.

  Kto nie musi opłacać podatku od czynności cywilnoprawnych?

  Zwolnione od podatku są:

  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby nabywające na potrzeby własne samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, a także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności wynikającym ze schorzeń narządów ruchu.

  W jakiej sytuacji należy złożyć formularz PCC-3 i zapłacić podatek?

  Podatek należy uiścić w przypadku:

  • zakupu samochodu,
  • zmiany treści umowy dotyczącej zakupu samochodu.

  Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy lub zmiany jej treści. Kupujący ma 14 dni na złożenie w swoim urzędzie skarbowym poprawnie wypełnionego formularza PCC-3 oraz zapłatę podatku na rachunek tego urzędu.

  Jak ustalić ostateczny termin złożenia deklaracji i zapłacenia podatku?

  Zgodnie z ordynacją podatkową, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem 14-dniowy termin na uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest liczony począwszy od dnia następującego po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (patrz: przykład poniżej).

  Z kolei końcem terminu jest upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni przy zastrzeżeniu, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do dni ustawowo wolnych od pracy należą niedziele oraz najważniejsze święta państwowe i kościelne.

  Co zrobić, jeśli wyliczony termin kończy się w weekend lub w święto?

  Załóżmy, że umowa kupna-sprzedaży samochodu została podpisana w piątek 28 października 2011 r. Od tej chwili nabywca ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pierwszym dniem tego terminu będzie sobota 29 października 2011 r., czyli następny dzień po podpisaniu umowy. Zatem koniec 14-dniowego terminu wypada z końcem piątku 11 listopada 2011 r. Ponieważ jednak jest to dzień ustawowo wolny od pracy (Święto Niepodległości), a po nim następują dwa kolejne dni wolne od pracy (sobota i niedziela), zatem ostateczny termin uregulowania zobowiązania podatkowego upłynie w poniedziałek 14 listopada 2011 r. Do końca tego dnia podatnik będzie musiał wpłacić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i złożyć w tym urzędzie wypełnioną deklarację PCC-3 (lub tego dnia nadać deklarację przesyłką poleconą).

  Co zrobić, jeśli termin nie został dotrzymany?

  Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i zapłacenia podatku w ciągu 14 dni od daty nabycia pojazdu jest czynem zabronionym, który w większości przypadków (ze względu na wysokość kwoty nieuregulowanego podatku) kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe. Karą za popełnienie wykroczenia skarbowego jest grzywna, której wysokość w 2015 r. może się wahać od 175 do 35 000 zł. Grzywna może być też nałożona w formie mandatu karnego. W 2015 r. górną granicą wysokości takiego mandatu jest kwota 3 500 zł.

  Pozytywną informacją jest to, że sprawcy wykroczeń skarbowych mogą uniknąć kary. W tym celu muszą okazać skruchę poprzez wyrażenie tzw. „czynnego żalu”. Polega on na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego i ujawnieniu przy tym wszystkich istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu.

  Zazwyczaj „czynny żal” jest składany na piśmie wraz ze spóźnioną deklaracją podatkową.

  Warunkiem skorzystania z „czynnego żalu” jest uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym wraz z odsetkami. Zgodnie z prawem, podatnik musi tego dokonać w terminie określonym przez organ podatkowy, jednak w praktyce większość osób reguluje zaległą należność jeszcze przed złożeniem „czynnego żalu”. Taka kolejność zaoszczędza podatnikowi późniejszych kontaktów z urzędem w celu uiszczenia zaległego podatku lub udokumentowania, że taka zapłata nastąpiła.

  Należy pamiętać o tym, że „czynny żal” musi być złożony odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze urząd skarbowy sam pozyska informacje o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego. W przeciwnym przypadku „czynny żal” będzie bezskuteczny.

  Więcej informacji na temat wykroczeń skarbowych i czynnego żalu

  Przygotuj „czynny żal” wraz z deklaracją PCC-3

  Oferowany w serwisie eWnioski.pl elektroniczny formularz PCC-3 z tytułu zakupu pojazdu umożliwia jednoczesne przygotowanie deklaracji i „czynnego żalu” w przypadku niedotrzymania terminu na uregulowanie zobowiązań podatkowych. Formularz oferuje standardowe opcje, m.in. najczęściej stosowaną przez podatników wersję wyjaśnienia przyczyny opóźnienia, ale umożliwia również podanie własnych informacji, przez co treść „czynnego żalu” może zostać dostosowana do indywidualnej sytuacji podatnika. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego formularza!

  Wypełnij deklarację PCC-3 i przygotuj „czynny żal”

  Jaka jest wysokość podatku?

  Zgodnie z ustawą, w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej, a więc również dowolnego pojazdu, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji.

  Za wartość rynkową zostanie uznana cena zapłacona przez kupującego, chyba że będzie ona znacząco różniła się od przeciętnych cen stosowanych w obrocie danym modelem. Warto w tym względzie zwrócić uwagę na treść art. 6 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada według oceny organu podatkowego wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.”

  Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC?

  W kilku sytuacjach nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych:

  • w przypadku, jeśli pojazd został nabyty od przedsiębiorcy lub podmiotu, który z tytułu dokonania tej sprzedaży jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT) lub też jest zwolniony z tego podatku (w takim przypadku nabywca otrzymuje fakturę VAT lub VAT-marża),
  • w przypadku zakupu pojazdu będącego w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,
  • w przypadku zakupu pojazdu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1 000 zł.

  Kiedy nie zapłacisz podatku?

  Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione jest nabycie pojazdu na fakturę VAT. Jeśli więc kupujesz auto od przedsiębiorcy lub firmy, która z tego tytułu wystawi ci fakturę VAT lub VAT-marża, to nie masz obowiązku uiszczenia podatku PCC. Dotyczy to również tych transakcji kupna-sprzedaży pojazdu, które są zwolnione z VAT. One również nie podlegają opodatkowaniu PCC.

  Również w sytuacji, gdy faktyczna wartość rynkowa nabytego pojazdu nie przekracza 1 000 zł, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Należy jednak pamiętać, że chodzi tu o wartość rynkową, a nie o cenę z umowy. Jeśli cena nabycia auta jest niższa niż jego rzeczywista wartość rynkowa, to pod uwagę należy brać wyłącznie wartość rynkową.

  W którym urzędzie skarbowym należy złożyć deklarację?

  Deklarację PCC-3 należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy, a w przypadku, gdy pojazd ma więcej niż jednego właściciela, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z właścicieli.Rozpocznij wypełnianie deklaracji PCC-3

Komentarze (73) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. maciek | 2015-06-09

  Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu?

  Witam. Kupiłem samochód sprowadzony za granicy na zwykłą umowę kupna. Gość, u którego kupiłem auto (w Polsce) miał fakturę VAT, którą mi przekazał ale samochodu nie rejestrował na siebie.... Przeczytaj całość

 2. mm | 2015-02-01

  Na czyje nazwisko wypełnić PCC3

  Witam. Może ktoś mi podpowie w następującej kwestii: kupiliśmy z mężem samochód. Na umowie kupna-sprzedaży kupującym jest tylko mój mąż. Jednak samochód zarejestrowaliśmy na mnie, a mąż jest... Przeczytaj całość

 3. kasiolka | 2014-11-07

  Podatek PCC-3 przy umowie zamiany auta

  Witam, czy możecie mi podpowiedzieć jak się ma PCC do zamiany auta? Ale zacznę od początku. Otóż 19.10.2013 r. kupiliśmy z mężem auto, które po 1 dniu się zepsuło, po około 3 dniach trafiło na... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. nikita | 2014-11-04

  Nie zapłaciłam w terminie podatku z zakup auta

  Witam, kto mi doradzi co zrobić, gdy spóźniłam się z opłatą w urzędzie skarbowym dotyczącą kupna auta? Opóźnienie wynosi 2 tygodnie. Pozdrawiam.

 5. kl | 2014-10-30

  Zakup samochodu od firmy

  Czy muszę złożyć deklarację PCC, jeżeli kupiłem samochód od firmy (podatnika VAT). Jeśli tak, to jak?

 6. TomaszM | 2014-10-22

  Nie mogę złożyć deklaracji PCC-3 osobiście

  Witam. Mam pewien problem. Kupiłem auto w województwie dolnośląskim - tutaj mieszkam i pracuję. Zameldowanie mam w województwie podlaskim. Czy ktoś mógłby (np. ojciec) za mnie wypełnić i opłacić... Przeczytaj całość

 7. Nowy | 2014-05-19

  I kupujący i II kupujący

  Wypełniam deklarację PCC-3. W załączniku PCC-3/A należy wpisać drugiego kupującego. Pierwszym kupującym jest mój ojciec, kupując auto od gościa, a ja drugim z racji współwłaściciela?

 8. paula | 2014-05-15

  Czy poniosę konsekwencje niezapłacenia PCC?

  Zakupiłam samochód za cenę 1 500 zł i sprzedałam go za 1 500 zł bez rejestracji na siebie i bez opłaty skarbowej. Chciałabym się dowiedzieć, czy poniosę jakieś konsekwencje.

 9. PIOTR | 2014-05-11

  Gdzie zapłacić podatek?

  Witam. Adres zameldowania i urząd skarbowy mam w Małopolsce. Teraz mieszkam i kupiłem auto w zachodniopomorskim. Z uwagi na dużą odległość nie chce mi się jechać do mojego urzędu skarbowego. Czy... Przeczytaj całość

 10. Mmmmm | 2014-05-06

  Czy mogę opłacić PCC za właściciela auta?

  Czy moge iść zapłacić podatek za właściciela samochodu, czy właściciel musi sam to zrobić?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Kliknij w poniższe linki, by podejrzeć wzór deklaracji PCC-3.

strona 1 strona 2 strona 3

Ważne informacje

 • pamiętaj, że masz tylko 14 dni od zakupu samochodu na złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3 i zapłatę podatku
 • jeśli auto ma współwłaściciela, musisz złożyć również formularz PCC-3/A
 • deklaracji nie musisz dostarczać osobiście, możesz ją wysłać na adres swojego urzędu skarbowego
 • wysokość podatku wynosi 2% wartości rynkowej samochodu
 • urząd skarbowy może zakwestionować wartość samochodu wpisaną przez podatnika w deklaracji PCC-3
 • od samochodu wartego nie więcej niż 1 000 zł nie płacisz podatku