Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Czynny żal w przypadku nieuregulowania PCC za zakup auta

PCC-3 Deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy kupna pojazdu

Dodano: 14-09-2011 | Ostatnia modyfikacja: 12-08-2015 Wypełnij deklarację PCC-3 wraz z czynnym żalem!  Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży używanego auta nabywca ma 14 dni na zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych i złożenie formularza PCC-3 w urzędzie skarbowym. Jeśli jednak spóźni się choćby o jeden dzień, popełni wykroczenie skarbowe i może zostać ukarany mandatem.

  Wypełnij deklarację PCC-3 z tytułu nabycia auta i przygotuj czynny żal »

  Nabywając używany samochód należy pamiętać o obowiązkach podatkowych, jakie powstają z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeśli sprzedawcą jest osoba prywatna i wartość rynkowa pojazdu przekracza 1 000 zł, nabywca ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3. Ma na to 14 dni od momentu podpisania umowy. Niedopełnienie tego obowiązku jest czynem zabronionym, który w większości przypadków traktowany jest przez organy podatkowe jako wykroczenie skarbowe.

  Jak obliczać terminy podatkowe?

  Zgodnie z ordynacją podatkową, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło. Zatem 14-dniowy termin na uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest liczony począwszy od dnia następującego po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli w tym przypadku od dnia, w którym podpisana została umowa kupna-sprzedaży auta).

  Końcem terminu jest upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni przy zastrzeżeniu, że jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do dni ustawowo wolnych od pracy należą niedziele oraz najważniejsze święta państwowe i kościelne.

  Przykład: wyliczony termin kończy się w dniu wolnym

  Załóżmy, że Jan Kowalski podpisał umowę kupna samochodu w niedzielę 11 grudnia. Ponieważ nabył auto od innej osoby prywatnej, zatem z dniem podpisania umowy powstał u niego obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jan Kowalski ma na to 14 dni. Pierwszy dzień tego terminu wypada w poniedziałek 12 grudnia, czyli w dniu następującym po dacie podpisania umowy. Z kolei końcem 14-dniowego terminu jest 25 grudnia. Ponieważ jednak jest to dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i zarazem Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia), a po nim następuje kolejny dzień wolny (Drugi Dzień Świąt), zatem ostateczny termin uregulowania obowiązku podatkowego upłynie we wtorek 27 grudnia. Do końca tego dnia podatnik będzie musiał wpłacić podatek na konto właściwego urzędu skarbowego i złożyć w tym urzędzie wypełnioną deklarację PCC-3 (lub tego dnia nadać deklarację przesyłką poleconą).

  Jak uniknąć kary za wykroczenie skarbowe?

  Sprawcy wykroczeń skarbowych mogą uniknąć kary. W tym celu muszą okazać skruchę poprzez wyrażenie tzw. „czynnego żalu”. Polega on na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego i ujawnieniu przy tym wszystkich istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności wskazaniu osób współdziałających w jego popełnieniu.

  Zazwyczaj „czynny żal” jest składany na piśmie wraz ze spóźnioną deklaracją podatkową, jednak prawo zezwala również na przekazanie go w formie ustnej do protokołu. Złożenie „czynnego żalu” nie podlega opłacie skarbowej.

  Warunkiem skorzystania z „czynnego żalu” jest uiszczenie całej wymagalnej należności publicznoprawnej uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym. Zgodnie z prawem, podatnik musi tego dokonać w terminie określonym przez organ podatkowy, jednak w praktyce większość osób reguluje zaległą należność jeszcze przed złożeniem „czynnego żalu”. Taka kolejność zaoszczędza podatnikowi późniejszych kontaktów z urzędem w celu uiszczenia zaległego podatku lub udokumentowania, że taka zapłata nastąpiła. Niezależnie jednak od tego, czy podatek został zapłacony przed złożeniem zawiadomienia, czy też będzie uiszczony dopiero w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, „czynny żal” będzie miał taki sam skutek.

  Nie tylko zaległy podatek, ale również odsetki

  Prawidłowe wyrażenie „czynnego żalu” może uchronić podatnika przed odpowiedzialnością karną skarbową, jednak nie zwolni go z obowiązku zapłacenia odsetek od zaległej należności podatkowej.

  Odsetki od zaległości podatnik wylicza sam i jest zobowiązany wpłacić je bez wezwania organu podatkowego. W uzasadnionych przypadkach może oczywiście wnioskować o ich umorzenie.

  Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Jeśli więc samochód został zakupiony np. 29 listopada i termin uregulowania podatku minął 13 grudnia, to 14 grudnia jest dniem, od którego rozpoczyna się naliczanie odsetek za zwłokę.

  Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

  Stawka odsetek za zwłokę wynosi tyle, ile zwiększona o 2 punkty procentowe dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Np. jeśli stopa lombardowa ogłoszona przez NBP wynosi 4,5%, to stawka odsetek podatkowych równa się:

  2 • 4,5% + 2% = 11%

  Od 9 października 2014 r. obowiązuje stawka odsetek podatkowych za zwłokę w wysokości 8% w skali rocznej. Wcześniejsze wartości tej stawki to:

  • 10% — od 4 lipca 2013 r.
  • 10,5% — od 6 czerwca 2013 r.
  • 11% — od 9 maja 2013 r.
  • 11,5% — od 7 marca 2013 r.
  • 12,5% — od 7 lutego 2013 r.
  • 13% — od 10 stycznia 2013 r.
  • 13,5% — od 6 grudnia 2012 r.
  • 14% — od 8 listopada 2012 r.
  • 14,5% — od 10 maja 2012 r.
  • 14% — od 10 czerwca 2011 r.
  • 13,5% — od 12 maja 2011 r.
  • 13% — od 6 kwietnia 2011 r.
  • 2,5% — od 20 stycznia 2011 r.
  • 12% — od 9 listopada 2010 r.

  Sposób obliczania odsetek reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373).

  Wzór naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest następujący:

  Kz • L • O
  -——————    =    On    =    Opz
  365

  gdzie:

  Kz – kwota zaległości
  L – liczba dni zwłoki
  O – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym
  365 – liczba dni w roku
  On – kwota naliczonych odsetek
  Opz – kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu

  Odsetki zaokrągla się do pełnych złotych na takich samych zasadach, jakie stosuje się przy zaokrąglaniu podstawy opodatkowania.

  Zgodnie z ordynacją podatkową, odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej. Od lutego 2014 r. opłata ta wynosi 2,90 zł, zatem jej trzykrotność równa się 8,70 zł.

  Kiedy nie można uniknąć kary?

  Należy pamiętać o tym, że „czynny żal” musi być złożony odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze urząd skarbowy sam dotrze do informacji o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego. W przeciwnym przypadku „czynny żal” będzie bezskuteczny.

  Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, „czynny żal” jest bezskuteczny, jeśli:

  • został złożony w czasie, gdy organ ścigania dysponował już wyraźnie udokumentowaną wiadomością o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
  • został złożony po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

  Oznacza to, że jeśli urząd skarbowy już wie o tym, że podatnik popełnił wykroczenie skarbowe, to złożenie „czynnego żalu” nie uchroni podatnika przed karą.

  Ponadto, z „czynnego żalu” nie może skorzystać sprawca, który:

  • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
  • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że „czynny żal” został dokonany ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

  Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

  O tym, czy podatnik popełnił wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe, decyduje kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy, z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego.

  W 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1 750 zł, zatem aktualna granica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym to 8 750 zł. Jeśli więc niezapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia używanego samochodu nie przekracza 8 750 zł, to czyn ten będzie potraktowany jako wykroczenie skarbowe.

  Kiedy jeszcze wykroczenie, a kiedy już przestępstwo skarbowe?

  Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% liczone od wartości rynkowej nabytego pojazdu. Zatem, aby kwota podatku przekroczyła granicę 8 750 zł, wartość pojazdu zakupionego w 2015 r. musiałaby przekraczać 437 500 zł. Oznacza to, że nieuregulowanie podatku od zawarcia umowy kupna samochodu o wartości nieprzekraczającej 437 500 zł będzie traktowane jako wykroczenie a nie przestępstwo skarbowe. Przestępstwem skarbowym będzie niezapłacenie podatku za nabycie auta o wartości rynkowej większej niż 437 500 zł.

  Jaka kara przy wykroczeniu skarbowym?

  Karą za popełnienie wykroczenia skarbowego jest grzywna określona kwotowo. O wysokości grzywny decyduje kilka czynników. Po pierwsze, kara musi być adekwatna do winy przy uwzględnieniu stopnia społecznej szkodliwości czynu. Po drugie, na wysokość grzywny ma wpływ sytuacja życiowa i finansowa sprawcy. Po trzecie, wysokość grzywny uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, kwota grzywny może być ustalona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2015 r. sprawca wykroczenia skarbowego może dostać grzywnę w wysokości od 175 zł do 35 000 zł.

  Grzywna może być nałożona w formie mandatu karnego. W takim przypadku nie może ona przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatem w 2015 r. górną granicą wysokości mandatu karnego jest kwota 3 500 zł.

  Grzywny za wykroczenia skarbowe

  w 2011 r.:
  • minimalna grzywna — 138,60 zł
  • maksymalna grzywna — 27 720 zł
  • maksymalny mandat karny — 2 772 zł
  w 2012 r.:
  • minimalna grzywna — 150 zł
  • maksymalna grzywna — 30 000 zł
  • maksymalny mandat karny — 3 000 zł
  w 2013 r.:
  • minimalna grzywna — 160 zł
  • maksymalna grzywna — 32 000 zł
  • maksymalny mandat karny — 3 200 zł
  w 2014 r.:
  • minimalna grzywna — 168 zł
  • maksymalna grzywna — 33 600 zł
  • maksymalny mandat karny — 3 360 zł

  w 2015 r.:
  • minimalna grzywna — 175 zł
  • maksymalna grzywna — 35 000 zł
  • maksymalny mandat karny — 3 500 zł

  Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego

  Karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeśli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego jest przedłużona o kolejne 2 lata.

  Oznacza to, że jeżeli wykroczenie skarbowe zostanie wykryte po upływie karalności, podatnik nie poniesie odpowiedzialności karnej skarbowej, czyli uniknie grzywny.

  Przedawnienie karalności wykroczenia nie oznacza jednak, że podatnik nie musi już regulować należności podatkowej uszczuplonej w wyniku popełnienia danego czynu. Nadal bowiem urząd skarbowy może domagać się zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Wynika to z faktu, że zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych przedawnia się na zasadach ogólnych, a więc po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Wypełnij deklarację PCC-3 wraz z czynnym żalem!

Komentarze (16) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. romeo | 2015-08-20

  Auto kupione bez opłaconego PCC - 3

  Witam,
  Zakupiłem auto ale poprzedni właściciel nie zapłacił PCC -3. Zrobił to dopiero jak dostał pieniądze za samochód, czyli następnego dnia. Czy ja nie będę miał jakiś problemów?

 2. Krokodyl | 2015-08-19

  Opłata z tytułu umowy kupna auta

  Mam takie pytanko: w 2010 roku kupiłem niesprawne auto za 900 zł. Niestety tak mnie życie doceniło, że dopiero teraz może uda mi się je naprawić. Kłopoty rodzinne, w pracy spowodowały, że sprawa... Przeczytaj całość

 3. Mazowszanin | 2015-08-12

  Wpisanie innej daty na wniosku PCC-3 niż na umowie

  Witam. Nabyłem auto od znajomego i przez trudności z czasem i zdrowiem po prostu nie mogłem jechać do urzędu opłacić PCC-3. Znajomy miał zgłosić w wydziale komunikacji, że sprzedał auto dopiero,... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. Endi | 2015-04-01

  nie zapłacony podatek od kupna motocykla

  Witam serdeczne,
  Proszę o pomoc w sprawie. W dniu 20.07.2011 r. kupiłem motocykl. Nie dokonałem opłaty skarbowej do dnia dzisiejszego. Natomiast dnia 03.01.2012 r. przekazałem 1% udziału we... Przeczytaj całość

 5. s... | 2014-08-26

  Nie poinformowano mnie o odestkach za opóźnienie - co zrobić?

  Witam, może ktoś już miał sytuację tego typu: w grudniu, dokładnie 16 grudnia 2013 r. kupiłam samochód. 20 stycznia 2014 r. zarejestrowałam go na siebie i zapłaciłam podatek w urzędzie skarbowym w... Przeczytaj całość

 6. kuba1983 | 2014-08-14

  Opóźniona opłata skarbowa.

  Witam,
  W ostatniej chwili składałem deklarację PCC-3 (jeszcze w terminie) przez internet, ale płatność podatku wyszła z jednodniowym opóźnieniem. Grozi mi coś z tego tytułu?
  Kuba

 7. reno | 2014-03-14

  Korekta daty powstania obowiązku podatkowego

  W deklaracji PCC wpisałem przez pomyłkę późniejszą datę transakcji (zapomnieliśmy ze sprzedawcą o wpisaniu jej na umowie). Podatek zapłaciłem. Problem w tym, że podczas rejestracji dowiedziałem... Przeczytaj całość

 8. Dagmara | 2013-11-11

  Co zrobić, by uniknąć kary za spóźnienie?

  Witam!
  27 września br. kupiłam auto (swoje pierwsze w życiu) za kwotę 3000 zł, niestety nie opłaciłam podatku, bo po prostu nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Co dalej? Co zrobić, aby... Przeczytaj całość

 9. ela | 2013-09-11

  Jak wyliczyć odsetki za zwłokę?

  Witam! Kupiłam auto 2 miesiące temu za 2000 zł. Ile wynoszą odsetki za spóźnioną wpłatę w US i jak je policzyć?

 10. Beata | 2013-07-26

  Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego

  Witam, 3 lata temu kupiłam samochód, ale z różnych powodów nie opłaciłam podatku od czynności cywilnoprawnych (wiem, że to tylko moja wina). Czy jeśli, według artykułu, upłynął już ponad rok, to... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Kliknij w poniższe linki, by podejrzeć wzór deklaracji PCC-3.

strona 1 strona 2 strona 3

Ważne informacje

 • na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku z tytułu zakupu samochodu nabywca ma 14 dni od podpisania umowy
 • niedotrzymanie terminu jest wykroczeniem skarbowym, które może zostać ukarane grzywną
 • aby uniknąć kary, podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 wraz z tzw. „czynnym żalem”
 • w „czynnym żale” podatnik zawiadamia urząd skarbowy o popełnieniu przez siebie wykroczenia skarbowego i ujawnia istotne okoliczności tego czynu, w szczególności wskazuje osoby, które współdziałały w jego popełnieniu
 • „czynny żal” jest skuteczny tylko wtedy, jeśli zostanie złożony zanim urząd skarbowy uzyska informację o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego
 • oprócz złożenia deklaracji i „czynnego żalu”, podatnik musi również wpłacić należną zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Wpłaty należy dokonać w terminie określonym przez organ podatkowy, jednak w praktyce przyjęła się zasada regulowania należności jeszcze przed złożeniem „czynnego żalu”