Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Rejestracja, czasowa rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu

Dodano: 06-10-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym podstawowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.
  Oczywiście w celu otrzymania dowodu lub pozwolenia należy dokonać rejestracji wymienionych pojazdów składając odpowiedni wniosek.

  Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów przewiduje jeden wzór wniosku dla rejestracji, rejestracji czasowej i dla wyrejestrowania pojazdu.

  Rejestracja pojazdu

  Rejestracji, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdu dokonuje na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela.

  W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot w skład, którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, rejestracji może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę rejestrującego. Wówczas wniosek o rejestrację powinien pochodzić od kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela przedsiębiorstwa lub podmiotu.

  Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku
  o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w urzędzie na dowód rejestracyjny.

  W przypadku zarejestrowania pojazdu wnioskodawca otrzymuje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli taka jest wymagana.

  Opłaty za zarejestrowanie pojazdu:
  13,50 zł – pozwolenie czasowe .
  30 zł – tablice rejestracyjne motorowerowe.
  40 zł – tablice rejestracyjne motocyklowe.
  80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe.
  1000 zł – tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.
  500 zł – tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe.
  40 zł – tablice rejestracyjne na przyczepę.
  12,50 zł – komplet nalepek legalizacyjnych.
  18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu.
  54 zł – dowód rejestracyjny.
  Opłata ewidencyjna za wydanie:
  dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
  pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
  nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
  zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł,
  karty pojazdu – 0,50 zł.

  Załączniki do wniosku o rejestrację pojazdu.

  To, jakie załączniki należy załączyć do wniosku zależy od konkretnego przypadku rejestracji:

  Gdy pojazd był już uprzednio rejestrowany na terenie naszego kraju (przerejestrowanie) do wniosku o rejestrację należy załączyć:

  • dowód własności pojazdu, którym może być: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • tablice rejestracyjne,
  • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
  • jeśli wniosek w imieniu właściciela pojazdu składa pełnomocnik należy załączyć pełnomocnictwo i dowód opłaty skarbowej wynoszącej 17 złotych.

  W przypadku pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego w Polsce do wniosku należy załączyć:

  • fakturę VAT zakupu pojazdu,
  • kartę pojazdu,
  • wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w przypadku samochodów osobowych, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego – w przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
  • jeśli wniosek w imieniu właściciela pojazdu składa pełnomocnik należy załączyć pełnomocnictwo i dowód opłaty skarbowej wynoszącej 17 złotych.

  Rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy:

  • dowód własności pojazdu, którym może być: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebedącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza do wniosku stosowne oświadczenie,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
  • gdy rejestrowany pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim do wniosku należy załączyć dowód odprawy celnej przywozowej,
  • w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej do wniosku załączany jest dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku,
  • zaświadczenie potwierdzające opłacenie podatku od towarów i usług lub zaświadczenie o braku obowiązku uiszczenia tego podatku – VAT-25 (dotyczy pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej i z poza Unii, dla których odprawy celnej dokonano w Unii Europejskiej),
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  Wszystkie dokumenty muszą być złożone w razie potrzeby wraz z tłumaczeniami sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.

  Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność z zakresu sprzedaży pojazdów:

  • fakturę VAT zakupu pojazdu,
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebedącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza do wniosku stosowne oświadczenie,
  • tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza do wniosku stosowne oświadczenie,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu,
  • gdy rejestrowany pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim do wniosku należy załączyć dowód odprawy celnej przywozowej,
  • w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej do wniosku załączany jest dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
  • zaświadczenie VAT 25 z Urzędu Skarbowego,
  • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku powinny być oryginalne, a w razie dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  W przypadku rejestracji pojazdu zabytkowego, właściciel pojazdu załącza do wniosku
  o rejestrację:

  • dowód własności pojazdu
  • uwierzytelnioną kopie decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
  • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego, co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

  Jeżeli pojazd był już rejestrowany, natomiast obecny właściciel pojazdu nie posiada dowodu rejestracyjnego może on pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania złożyć oświadczenie, że nie posiada dowodu rejestracyjnego rejestrowanego pojazdu.

  Rejestracja marki „SAM” wymaga załączenia do wniosku:

  • oświadczenia, że jest się właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
  • zaświadczenia z przeprowadzonego badania, co do zgodności z warunkami technicznymi, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM,
  • dowódu uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,

  Ważne!
  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku o rejestrację powinny być złożone w formie oryginału, a w przypadku dokumentów obcojęzycznych do wniosku należy załączyć ich polskie tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  Dokumenty potwierdzające tożsamość rejestrującego

  Przy wszystkich przypadkach rejestracji pojazdu jego właściciel przedstawia dokument potwierdzający tożsamość.
  Osoby fizyczne rejestrując pojazd powinny przedstawić swój dowód osobisty, jeśli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą przy rejestracji pojazdu powinna przedstawić również zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  Pozostałe podmioty przedstawiają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o nadaniu nr REGON.

  Indywidualne tablice rejestracyjne

  Składając wniosek o rejestrację pojazdu właściciel pojazdu może wskazać, iż wnosi
  o nadanie indywidualnych tablic rejestracyjnych.

  Organ rejestrujący wyda określone przez właściciela tablice indywidualne, jeśli z ewidencji tablic indywidualnych wynika, że nie zostały one nadane innemu pojazdowi, zarejestrowanemu na terenie danego województwa.

  Jak określa się wyróżniki dla tablic indywidualnych?

  Pierwsza litera i cyfra na tablicy rejestracyjnej stanowi wyróżnik województwa, przy czym litera jest dobierana automatycznie dla każdego województwa i rejestrujący pojazd nie ma możliwości jej zmiany.
  Rejestrujący pojazd może określić cyfrę wyróżniku województwa, z tym że musi liczyć się
  z sytuacją, że dana cyfra mogła zostać wybrana przez kogoś innego, dla wskazanego przez niego wyróżnika indywidualnego.

  Na przykład: W + cyfry od 0 do 9 – stanowią wyróżnik województwa mazowieckiego

  Dalsze trzy do pięciu liter to wyróżnik indywidualny wskazywany przez rejestrującego.
  Z czego nie więcej, niż dwie ostatnie litery wyróżnika indywidualnego mogą stanowić liczby.

  Na przykład:
  Mieszkaniec województwa mazowieckiego chce określić swoją rejestrację jako: W0 JAVA

  W0 – stanowi wyróżnik województwa
  JAVA – stanowi wyróżnik indywidualny

  Organ rejestrujący po wniesieniu wniosku zbada, czy podany wyróżnik nie został już nadany.W przypadku, gdy wyróżnik został już wykorzystany organ może nadać następny wolny wyróżnik województwa dla wskazanej nazwy.

  Dla powyższej sytuacji mogłoby to być na przykład:
  W1 JAVA

  Opłaty za indywidualne tablice rejestracyjne wynoszą:
  1000 zł – tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.
  500 zł – tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe.

  Ważne!
  Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

  Rejestracja czasowa

  W ściśle określonych przypadkach urząd dokonuje rejestracji czasowej na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:

  • wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

  W wymienionych powyżej przypadkach pojazd jest rejestrowany czasowo na okres nieprzekraczający 30 dni, na złożony przez właściciela wniosek, na przy czym termin ten nie może zostać przedłużony.

  Wniosek o rejestrację czasową może złożyć również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostka badawcza producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części –  w celu przeprowadzenia odpowiednich badań.

  Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu
  złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego
  nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

  Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne
  zwraca się do organu, który je wydał. Nie trzeba zwracać powyższych przedmiotów, jeśli pojazd był rejestrowany czasowo w celu wywozu za granicę.

  Załączniki do wniosku o czasową rejestrację pojazdu

  Jakie załączniki należy załączyć do wniosku o czasową rejestrację pojazdu zależy przede wszystkim od celu, w jakim jest ona dokonywana.

  W celu przejazdu z miejsca zakupu do wniosku należy załączyć dokument własności wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy właściwej procedurze rejestracji pojazdu.

  W celu wykonania badania technicznego lub naprawy pojazdu właściciel oddaje do depozytu dowód rejestracyjny i tablice, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  W celu wywozu za granicę załącza się dokument własności wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy właściwej procedurze rejestracji pojazdu.

  Opłaty za rejestrację czasową dokonywaną na wniosek właściciela lub opisywanej jednostki:

  18,5 zł – za wydanie pozwolenia czasowego
  12,5 zł – komplet nalepek legalizacyjnych

  Przy rejestracji czasowej w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań lub naprawy pojazdu:
  30 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe.
  12 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe motocyklowe.
  12 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe motorowerowe.
  15 zł – za wydanie tablic tymczasowych na przyczepę
  15 zł – za wydanie tablic tymczasowych na ciągnik rolniczy

  Przy rejestracji czasowej w celu wywozu za granicę:
  80 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe.
  40 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe motocyklowe.
  30 zł – tablice rejestracyjne tymczasowe motorowerowe.

  Opłata ewidencyjna za wydanie:
  dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
  pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
  nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
  zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł,
  karty pojazdu – 0,50 zł.

  Dowód uiszczenia powyższych opłat należy dołączyć, jako załączniki do wniosku
  o rejestrację czasową pojazdu.

  Wyrejestrowanie pojazdu

  Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w następujących przypadkach:

  1. Przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
  W wyżej wymienionym przypadku do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy załączyć:

  • Zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • Tablice (tablicę) rejestracyjne.

  2. Kradzieży pojazdu. Do wniosku załącza się:

  • Dowód rejestracyjny,
  • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.

  3. Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu
  i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

  4. Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą. Do wniosku załącza się:

  • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana
  • Tablice rejestracyjne

  5. Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Potrzebne załączniki to:

  • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
  • Dowód rejestracyjny,
  • Karta pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne,
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.

  Ważne!
  Należy odróżnić zbycie od wyrejestrowania pojazdu.
  Wniosek o wyrejestrowanie składany jest tylko w wyżej opisanych sytuacjach. W przypadku zbycia pojazdu np. w związku z jego sprzedażą lub dokonaniem darowizny dotychczasowy właściciel pojazdu nie składa wniosku o wyrejestrowanie, a jedynie zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

  Opłata za wyrejestrowanie:

  Z tytułu wydania decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu ponosi się opłatę skarbową
  w wysokości 10 złotych.

  Jeśli wniosek o wyrejestrownie składany jest przez pełnomocnika wnioskodawcy lub wnioskodawców ponosi się dodatkową opłatę 17 złotych za pełnomocnictwo.

  Dowód wpłaty powyższych opłat należy załączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

  Pojazd wyrejestrowany nie może być powtórnie zarejestrowany z wyjątkiem pojazdu:

  • Odzyskanego po kradzieży,
  • Zabytkowego,
  • Mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mającego szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
  • Ciągnika i przyczepy rolniczej,
  • Wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908, z  późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322, z  późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z  późn. zm.).Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku

Komentarze (10) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. JK | 2015-02-25

  Sprzedaż samochodu a wyrejestrowanie

  W artykule nie znalazłem żadnej informacji na temat wyrejestrowania sprzedanego samochodu (pojazdu). Czy to oznacza, że w przypadku sprzedaży, nie trzeba wyrejestrować pojazdu w swoim Wydziale... Przeczytaj całość

 2. anita | 2014-08-27

  Problem z dużym Briefem

  Witam, kupiłam auto w Niemczech i przyjechałam na kilka dni do Polski. Auto zostało w Niemczech u osoby, u której pracowałam. Po przyjeździe do Niemiec nie zastałam tej osoby pod tym adresem ani... Przeczytaj całość

 3. andrzej | 2013-11-05

  Czy bez oryginału umowy kupna można zarejestrować auto?

  Mam problem z rejestracją auta sprowadzonego z zagranicy. Mam kopię umowy kupna, a nie oryginał. Czy to stanowi jakiś problem?

 4. Hator | 2013-06-18

  Wyrejestrowanie auta

  Witam, mam Peugeota zarejestrowanego na mnie na stary adres zameldowania. Przeniosłem się do innego miasta i teraz chcę go wyrejestrować, ale w międzyczasie zmieniłem dowód osobisty.
  Co w takim... Przeczytaj całość

 5. rubinek | 2013-03-20

  Czy pełnomocnictwo do zarejestrowania auta musi być potwierdzone notarialnie?

  Witam. Wystawiłem osobiście pełnomocnictwo dla mojego syna w celu zarejestrowania sprowadzonego auta. Wszelkie opłaty są zrobione, zostało tylko zarejestrować auto w wydziale komunikacji. W... Przeczytaj całość

 6. młody | 2013-01-22

  czy wniosek o wyrejestrowania auta można przesłać pocztą?

  Witam! Mam pytanie: czy jest taka możliwość, aby wyrejestrować auto wysyłając dokumenty pocztą? Proszę o poradę.

 7. mmmmm | 2013-01-21

  przerejestrowanie auta

  Kupiliśmy z mężem samochód, ale na umowie są tylko dane męża. Czy przy przerejestrowaniu można dodać mnie jako współwłaściciela?

 8. Maciej | 2012-12-13

  Czy urząd może mi odmówić przyjęcia wniosku na oficjalnym wzorze?

  W moim urzędzie gminy stosują swój własny wzór wniosku o rejestrację auta i jest on inny niż wzór z rozporządzenia ministra. Czy jesli wypełnię wniosek na oficjalnym wzorze z rozporządzenia, to... Przeczytaj całość

 9. GL | 2012-10-11

  Czy można wyrejestrować auto przez internet?

  Witam. Mieszkam w Anglii i chciałbym zarejestrować tu polskie auto. Czy po zarejestrowaniu pojazdu w UK mogę wyrejestrować mój pojazd online lub w inny sposób, żeby nie jechać do Polski do urzędu,... Przeczytaj całość

 10. Kasia | 2012-09-25

  ponownie dziekuje

  kolejny raz skorzystalam z formularza online. Dziekuje!!

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Klikając w poniższy link możesz podejrzeć, jak wygląda szablon wniosku o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu

Ważne informacje

 • Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela pojazdu starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.
 • Rejestracja pojazdu związana jest z wydaniem decyzji administracyjnej, a więc powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego sprawa powinna być załatwiona w terminie 30 dni.
 • W momencie złożenia wniosku o rejestrację z urzędu dokonywana jest czasowa rejestracja pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia na następne 14 dni.
 • We wniosku o rejestrację właściciel może wnieść o nadanie pojazdowi indywidualnych tablic rejestracyjnych, przy czym określenia służące jako wyróżnik indywidualny opisywanych tablic rejestracyjnych nie mogą stanowić wyrazów obcych, obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 • Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty przede wszystkim:
  • Dowód własności pojazdu,
  • Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli jest wymagane,
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
  • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
  • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i  usług od pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku
  • W przypadku, gdy sprowadzony pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opisywanie zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególniona kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem, że odsprzedaż pojazdów stanowi działalność tego podatnika.
  • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów
 • To, jakie dokładnie dokumenty powinny zostać załączone do wniosku, zależy od konkretnego przypadku rejestracji.
 • W przypadku, gdy któryś z załączników jest dokumentem obcojęzycznym do wniosku należy załączyć jego polskie tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Pojazd z chwilą wydania pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.