Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Upoważnienie do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu

Upoważnienie do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu

Dodano: 20-05-2013 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Rozpocznij przygotowywanie druku upoważnienia!  Właściciel pojazdu składa i podpisuje wniosek o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu. W sytuacji, gdy nie jest w stanie zrobić tego osobiście może udzielić, wskazanej przez siebie osobie, pełnomocnictwa do dokonania czynności w jego imieniu.

  Czym jest pełnomocnictwo?

  Pełnomocnictwo jest niczym innym jak umocowaniem do działania w cudzym imieniu. Oznacza to, że pełnomocnik może dokonać czynności prawnej w imieniu reprezentowanego
  i czynność ta będzie wywoływała takie same skutki, jakby reprezentowany dokonał jej osobiście. Udzielenie umocowania pełnomocnikowi następuję poprzez złożenie oświadczenia woli reprezentowanego.

  Jak udzielić pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu?

  Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu musi być udzielone na piśmie. Oznacza to, że do wniosku o rejestrację (wyrejestrowanie) należy dołączyć wniosek, na którym właściciel pojazdu oświadcza, iż udziela wskazanej osobie pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem pojazdu. Jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli każdy z nich może upoważnić kogoś do zarejestrowana pojazdu w jego imieniu, przy czym upoważnionym może być jeden z właścicieli pojazdu albo osoba trzecia (niebędąca właścicielem rejestrowanego pojazdu). Wszyscy współwłaściciele mogą też upoważnić do dokonania czynności związanych z rejestracją jednego współwłaściciela pojazdu.

  Jakie dane powinno zawierać upoważnienie do rejestracji pojazdu?

  Upoważnienie do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu powinno zawierać przede wszystkim:

  • dokładne określenie właściciela pojazdu udzielającego pełnomocnictwa ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zameldowania oraz dokumentu poświadczającego tożsamość,
  • dokładne określenie osoby upoważnianej do rejestracji ze wskazaniem imienia nazwiska oraz adresu zameldowania i dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • określenie zakresu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno wskazywać, w jakim celu właściciel udziela upoważnienia.

  Opłata za udzielenie pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu

  Udzielenie pełnomocnictwa do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu, co do zasady, wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej. Obecnie opłata ta wynosi 17 zł.
  Opłatę należy wnieść w kasie urzędu, w którym dokonujemy rejestracji. Dowód wpłaty należy wraz z pełnomocnictwem załączyć do wniosku.

  Z obowiązku zapłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

  Dokonując rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu pełnomocnik musi mieć przy sobie dowód tożsamości. Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba prawna pełnomocnictwa udzielają i podpisują osoby do tego uprawnione zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego

  Ogólne informacje o pełnomocnictwie

  Tak, jak już zostało opisane, pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do działania w imieniu reprezentowanego. Pełnomocnikiem może być jedynie osoba posiadająca zdolności do czynności prawnych. Do powstania pełnomocnictwa konieczne jest oświadczenie woli mocodawcy (w odróżnieniu do przedstawicielstwa ustawowego, którego podstawą jest ustawa).

  W razie wątpliwości organ administracji publicznej może i zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Oznacza to, iż przy dokonywaniu czynności prawnej pełnomocnik może zostać poproszony o przedstawienie poświadczonego przez notariusza podpisu reprezentowanego.

  W zależności od dokonywanej czynności oświadczenie może mieć formę ustną lub pisemną. Jeśli pełnomocnictwo udzielane jest dla dokonania czynności prawnej, której należy dokonać w formie szczególnej wówczas i ono powinno być udzielone w tej samej formie.

  Przykład: Zgodnie z art. 158 Kodeksu Cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Umowa dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. W związku z powyższym pełnomocnictwo do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości musi mieć formę aktu, a jej niedochowanie powoduje nieważność udzielonego umocowania.

  Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictwa:

  • pełnomocnictwo ogólne – w ramach, którego pełnomocnik może wykonywać za reprezentowanego wszystkie czynności prawne nieprzekraczające zwykłego zarządu. Za takie czynności należy uznać wszystkie czynności polegające na bieżącym gospodarowaniu, które nie wymagają nadzwyczajnych wydatków oraz nie prowadzą do zmiany przeznaczenia rzeczy np. pełnomocnictwo do pobierania czynszu. Pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
  • pełnomocnictwo rodzajowe – w ramach tego rodzaju pełnomocnictwa pełnomocnik jest umocowany do wykonywania w imieniu reprezentowanego ściśle określonego rodzaju czynności np. sprzedaży nieruchomości w imieniu mocodawcy.
  • pełnomocnictwo szczegółowe – obejmuje umocowanie do dokonania w imieniu mocodawcy konkretnej, poszczególnej czynności prawnej np. do sprzedaży oznaczonej nieruchomości.Rozpocznij przygotowywanie druku upoważnienia!

Brak komentarzy Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład upoważnienia do rejestracji pojazdu

Upoważnienie do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu

Ważne informacje

 • właściciel lub współwłaściciele pojazdu, którzy nie mogą osobiście złożyć wniosku
  o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu mogą w tym celu upoważnić jednego z nich lub osobę trzecią do zarejestrowania (wyrejestrowania) pojazdu w ich imieniu,
 • pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie występuję, gdy pełnomocnik jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem reprezentowanego albo gdy pełnomocnictwo zostało poświadczone notarialnie.