Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

VAT-24: wniosek o wydanie zaświadczenia VAT-25

VAT-24 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu środka transportu z innego kraju UE

Dodano: 24-03-2011 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Rozpocznij wypełnianie wniosku VAT-24  W celu dokonania rejestracji używanego pojazdu, który został sprowadzony z innego kraju Unii Europejskiej, właściciel pojazdu musi udokumentować w polskim urzędzie fakt uiszczenia bądź brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego. Dokumentem potwierdzającym brak takiego obowiązku jest zaświadczenie VAT-25, które wydaje urząd skarbowy po złożeniu przez nabywcę pojazdu wniosku VAT-24.

  Od 25 lipca 2012 r. obowiązuje nowy wzór wniosku VAT-24!

  Zaświadczenie VAT-25 niezbędne do rejestracji pojazdu

  Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są zobowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego środka transportu, który ma być dopuszczony do ruchu na terytorium Polski.

  Kiedy nie ma obowiązku płacenia VAT za zakup pojazdu w UE?

  Obowiązek zapłacenia podatku z tytułu nabycia środka transportu w innym kraju Unii Europejskiej występuje w sytuacji, gdy dany środek transportu został nabyty w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej. Jeśli taki środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium Polski lub też jeśli nie podlega takiemu obowiązkowi, a ma być użytkowany na terytorium kraju, wówczas nabywca ma obowiązek wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu, czyli deklarację VAT-23. Na jej podstawie otrzyma z urzędu zaświadczenie o uiszczeniu podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego.

  Więcej informacji na temat formularza VAT-23 »

  Jeśli transakcji zakupu nie można zaliczyć do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wówczas nie ma obowiązku uiszczenia podatku VAT. W takiej sytuacji nabywca środka transportu, aby zarejestrować go na terenie Polski, musi złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego, czyli formularz VAT-24.

  Kiedy mamy do czynienia z nabyciem wewnątrzwspólnotowym?

  Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów mamy do czynienia, gdy:

  • następuje przywóz towarów z terytorium innego państwa UE na terytorium kraju (w tym przypadku na terytorium Polski),
  • następuje nabycie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel,
  • strony transakcji mają odpowiedni status, tzn.:
   • zagraniczny dostawca ma status podatnika podatku od wartości dodanej (VAT),
   • polski nabywca ma status podatnika podatku od towarów i usług,
  • nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez nabywcę jako podatnika podatku od towarów i usług.

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie występuje zawsze w przypadku nabycia nowych środków transportu w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, bez względu na to, kto jest ich dostawcą i nabywcą.

  Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski będzie również uznane przemieszczenie towarów własnych podatnika z państwa członkowskiego UE na terytorium Polski chyba, że to przemieszczenie ma charakter tymczasowy lub dotyczy towarów instalowanych lub montowanych w Polsce, będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej czy przemieszczanych na pokładach statków, samolotów lub pociągów z przeznaczeniem do dostawy pasażerom.

  Transakcje niespełniające powyższych kryteriów nie są traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i , co za tym idzie, są zwolnione z VAT na terytorium Polski.

  Zatem nabycia środka transportu w innym kraju członkowskim UE nie można zaliczyć do transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdy zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

  • kupujący lub sprzedający nie są podatnikami podatku od towarów i usług lub podatnikami podatku od wartości dodanej, albo
  • zakup towarów nastąpi w systemie marża jako towar używany.

  Jak zaklasyfikować pojazd do nowych środków transportu?

  Definicję nowych środków transportu zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Zgodnie z nią, nowymi środkami transportu są przeznaczone do transportu osób lub towarów:

  • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 km lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;

  • jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące;

  • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1 550 kg, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.

  Środki transportu niespełniające powyższych kryteriów należy uznać za inne, a więc — w potocznym rozumieniu — używane.

  Moment dopuszczenia środka transportu do użytku

  Zaklasyfikowanie pojazdu do nowych lub używanych środków transportu wymaga określenia daty dopuszczenia środka transportu do użytku. Za taki moment ustawa o VAT uznaje:

  • w przypadku pojazdu lądowego — dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;

  • w przypadku jednostki pływającej — dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta;

  • w przypadku statku powietrznego — dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

  Kto składa wniosek VAT-24?

  Aby uzyskać zaświadczenie VAT-25 potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu środka transportu z innego kraju UE, należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-24 będący wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia.

  Formularz VAT-24 dotyczy osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobami fizycznymi, które nabyły i sprowadziły do Polski używany środek transportu z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i zakup ten nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  W szczególności wniosek VAT-24 składa:

  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od innej osoby fizycznej;
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od osoby fizycznej;
  • polski podatnik VAT — wyłącznie w jednej z wymienionych poniżej sytuacji:
   • gdy pojazd został zakupiony od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim;
   • gdy pojazd został zakupiony od podmiotu gospodarczego niebędącego podatnikiem podatku VAT w danym państwie członkowskim;
   • gdy sprzedaż pojazdu została opodatkowana podatkiem VAT w danym państwie członkowskim na zasadach tzw. marży;
   • gdy pojazd został zakupiony na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Pośrednik nie ma obowiązku składania VAT-23 lub VAT-24

  W przypadku, gdy używany środek transportu został sprowadzony z innego kraju UE przez pośrednika, obowiązek uzyskania zaświadczenia VAT-25 ciąży na faktycznym nabywcy tego środka transportu. Pośrednik nie jest bowiem właścicielem pojazdu i nie dokonuje jego rejestracji na terytorium kraju, zatem urząd skarbowy nie ma podstaw do wydania mu zaświadczenia VAT-25, a on sam nie ma obowiązku występowania o takie zaświadczenie.

  Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku VAT-24?

  Zgodnie z ustawą o VAT, do wniosku VAT-24 należy załączyć:

  • umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę;
  • inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że w danym przypadku nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

  Ustawa nie określa zatem zamkniętego katalogu dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku, co w praktyce powoduje, że poszczególne urzędy skarbowe wymagają różnych zestawów załączników do wniosku VAT-24.

  Jednym z takich dokumentów, wymaganym przez znaczną część urzędów, jest oświadczenie o przeznaczeniu środka transportu. Nabywca musi w nim zadeklarować, w jakim celu nabył pojazd — np. czy będzie on zarejestrowany w Polsce i wykorzystywany prywatnie lub w działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, czy też stanie się towarem handlowym i zostanie odsprzedany.

  Więcej informacji na temat oświadczenia do wniosku VAT-24 »

  Wypełnij oświadczenie o przeznaczeniu pojazdu »

  Oprócz wymienionych powyżej dokumentów — faktury lub umowy oraz oświadczenia, większość urzędów skarbowych wymaga załączenia do wniosku VAT-24 dodatkowo:

  • dotychczasowych dokumentów identyfikacyjnych pojazdu — dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (np. Fahrzeugbrief, Briefschein) lub innego dokumentu potwierdzającego fakt, że mamy do czynienia z pojazdem używanym, który był wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim UE;
  • potwierdzenia wymeldowania/wyrejestrowania środka transportu z ewidencji państwa członkowskiego, w którym został zakupiony;
  • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu. Zaleca się, aby na druku wpłaty lub w tytule przelewu podać numer identyfikacyjny środka transportu (np. VIN lub numer ramy).

  Ponadto część urzędów skarbowych wymaga, aby do wniosku VAT-24 załączać również:

  • badanie techniczne wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (obydwa dokumenty wydaje stacja kontroli pojazdów);
  • w przypadku samochodu osobowego — dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

  Więcej na temat rozliczenia akcyzy za sprowadzenie auta osobowego z UE »

  Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone wyłącznie w języku obcym, powinny mieć załączone uwierzytelnione tłumaczenia na język polski (sporządzone przez tłumacza przysięgłego). Dotyczy to w szczególności faktury/umowy kupna-sprzedaży, dokumentów identyfikacyjnych oraz dokumentów wymeldowania/wyrejestrowania środka transportu.

  Należy pamiętać, że wymagane są również kserokopie wszystkich załączników, w tym również tłumaczeń.

  Sposób złożenia wniosku i załatwienia sprawy przez urząd

  Zaświadczenie VAT-25 potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego kraju członkowskiego UE naczelnik urzędu skarbowego wydaje wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

  Ustawa o podatku VAT nie określa, w jakim terminie należy złożyć wniosek VAT-24, jednak zgodnie z obowiązującymi procedurami powinien być on złożony przed pierwszą rejestracją środka transportu w Polsce.

  Urzędem skarbowym, w którym należy złożyć wniosek VAT-24, jest urząd właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu – a więc w przypadku nabycia środka transportu miejsce, w którym pojazd znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu.

  Wypełniony wniosek VAT-24 wraz z kompletem wymaganych załączników można złożyć:

  • osobiście,
  • poprzez upoważnioną osobę,
  • przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym, na adres właściwego urzędu skarbowego.

  W przypadku składania wniosku osobiście lub przez upoważnioną osobę należy w urzędzie okazać do wglądu oryginały wszystkich załączników. Z kolei w przypadku przesłania dokumentów pocztą należy wysłać zarówno kserokopie, jak i oryginały załączników. Te drugie zostaną zwrócone wnioskodawcy w momencie odbierania zaświadczenia VAT-25.

  Jeśli wniosek VAT-24 był poprawnie wypełniony i załączono do niego wszystkie wymagane przez dany urząd skarbowy załączniki, zaświadczenie VAT-25 wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wnioskodawca jest niezwłocznie wzywany przez urząd skarbowy do uzupełnienia braków.

  Zaświadczenie można odebrać osobiście, poprzez upoważnioną pisemnie osobę bądź za pośrednictwem poczty. Wraz z zaświadczeniem urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić oryginały złożonych dokumentów (załączników).

  W przypadku braku możliwości wydania żądanego zaświadczenia naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia VAT-25, na które służy zażalenie do dyrektora właściwej izby skarbowej. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Rozpocznij wypełnianie wniosku VAT-24

Komentarze (41) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Strokers | 2014-06-20

  Zakup auta sprowadzonego od osoby fizycznej lub komisu

  Niezły bałagan z tym VATem jest, czytam od dwóch dni informacje i już się pogubiłem. Najdziwniejsze jest dla mnie to, że znajomy kupił ostatnio w przeciągu pół roku dla siebie i znajomego dwa auta... Przeczytaj całość

 2. Jacek | 2014-05-08

  Czy Niemiec (właściciel auta) musi być przy wyrejestrowaniu?

  Witam!
  Proszę o podpowiedź. Znalazłem sobie auto w Niemczech, ale Niemiec, od którego kupuję auto, nie może wziąć wolnego, żeby pomóc mi z dokumentami w urzędzie. Czy sama umowa kupna-sprzedaży... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. lukasz | 2014-03-06

  Czy zagraniczny komis zawsze musi wystawić fakturę za kupno auta?

  Witam. Mój problem przedstawia się następująco. Kupiłem auto w niemieckim komisie na umowę kupna sprzedaży. Auto było wyrejestrowane i pochodziło od prywatnego właściciela, który wstawił je do tego... Przeczytaj całość

 4. neo | 2014-03-03

  Auto wyrejestrowane przez inną osobę niż nabywca

  Witam!
  Mam problem, sprowadziłem koledze auto i moje dane są na wymeldowaniu auta z Holandii. Kolega opłacił na siebie akcyzę i zrobił tłumaczenia oraz przegląd, a schody zaczęły się w skarbówce,... Przeczytaj całość

 5. alek9891 | 2014-02-24

  Brak możliwości opłacenia VAT-24

  Witam, mam podobny problem. Kupiłem samochód w Polsce od osoby, która sprowadziła go z Niemiec. Umowa zawarta jest między mną a tą osobą. Wszystkie opłaty porobiłem sam. Problem pojawił się, kiedy... Przeczytaj całość

 6. Darek | 2014-02-21

  Jaki numer rejestracyjny wpisać?

  Właśnie sprowadziłem autko z Niemiec. Wyrejestrowałem je i przyjechałem na tymczasowych tablicach rejestracyjnych wydanych tylko w celu przejazdu do Polski. I teraz nie wiem, co mam wpisać w... Przeczytaj całość

 7. adi | 2014-01-18

  Miejsce złożenia wniosku VAT-24

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy będąc zarejestrowanym w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zameldowania, mógłbym złożyć wniosek VAT-24 do urzędu skarbowego właściwego dla mojego obecnego... Przeczytaj całość

 8. djrufus1 | 2013-12-05

  Czy można zmienić treść umowy kupna sprzedaży auta po zapłaceniu akcyzy?

  Witam. Chciałem się dowiedzieć, czy istnieje możliwość zmiany treści umowy kupna sprzedaży sprowadzonego pojazdu? Na umowie tej pojawiły się błędy, a została ona skserowana i kopia została... Przeczytaj całość

 9. tomek13 | 2013-11-09

  Samochód kupiony w Niemczech od Polaka

  Witam.
  Mam pytanie: kupiłem samochód od Polaka w Niemczech, umowę spisaliśmy po polsku, sprzedawca dał mi wszystke briefy, które były wystawione na Niemkę + umowa pomiędzy nim a tą Niemką.... Przeczytaj całość

 10. hans | 2013-11-06

  VAT-24

  Witam,
  zakupiłem sobie kiedyś parę pojazdów i ze dwie przyczepki w Hiszpanii, gdzie mieszkałem i byłem zameldowany. Teraz za każdy pojazd muszę uiścić 160 zł w US, mało tego, dwie przyczepki... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Klikając w poniższe linki możesz podejrzeć, jak wyglądają poszczególne strony wybranego przez Ciebie formularza VAT-24.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

Aby poprawnie wypełnić VAT-24, potrzebujesz w szczególności:

 • dane identyfikujące pojazd;
 • datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku;
 • przebieg pojazdu;
 • cenę nabycia pojazdu;
 • dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu (sprzedawcy).