Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Dodatkowy urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodano: 17-06-2013 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego matka lub ojciec dziecka mogą wydłużyć okres sprawowania opieki nad dzieckiem korzystając z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Warunkiem jest złożenie pracodawcy pisemnego wniosku z zachowaniem odpowiedniego terminu.

  Od 17 czerwca 2013 wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem. Zmienia się między innymi wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zmiany obejmują pracowników, których dzieci urodziły się po 16 czerwca 2013 oraz tych, którzy w tym czasie będą przebywać na podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim.

  Nowe rozwiązania prawne dotyczyć będą również pracowników, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2013 roku, a którzy do dnia 16 czerwca 2013 r. włącznie skończyli już korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

  Uzupełnienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Kogo jeszcze obejmą nowe przepisy?

  Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie nowej ustawy, czyli 17 czerwca 2013 r. będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na obecnych zasadach nabędą prawo do urlopu uzupełniającego (dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze) w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a wymiarem urlopu już udzielonym.Obecnie pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 6 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Natomiast nowy pełny wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

  Jeśli więc do dnia 17 czerwca 2013 r.wykorzysta się np. 18 dni urlopu dodatkowego w obecnym wymiarze (4 tygodnie = 28 dni), od tego dnia przysługiwać będzie urlop uzupełniający w wysokości różnicy między nowym wymiarem tego urlopu (6 tygodni = 42 dni) a wymiarem urlopu już wykorzystanym (18 dni) co daje jeszcze 24 dni urlopu (42-18=24).

  Urlop uzupełniający będzie przyznawany na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r.

  Trzeba przy tym pamiętać, że należne dodatkowe dni bądź tygodnie urlopu uzupełniającego można będzie wykorzystać tylko bezpośrednio po wykorzystanym już urlopie udzielonym na obecnie obowiązujących zasadach.

  Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do  końca trwania urlopu uzupełniającego.

  Te same zasady korzystania z w/w urlopów i wnioskowania o nie będą dotyczyły pracowników – przyszłych rodziców adopcyjnych i zastępczych korzystających 17 czerwca 2013 r. z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

  Przykład:

  Pan Jan do 30 czerwca 2013 r. korzysta z  dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o udzielenie tego urlopu złożył jeszcze przed 17 czerwca 2013 r. w związku z czym, zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami mógł skorzystać tylko z 4 tygodni urlopu. W związku ze zmianą stanu prawnego wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wzrósł do 6 tygodni, dlatego też pan Jan będzie mógł złożyć wniosek o uzupełnienie urlopu dodatkowego do nowego wymiaru urlopu tego urlopu, czyli będzie mógł zawnioskować o kolejne dwa tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek o uzupełnienie urlopu będzie musiał złożyć do 30 czerwca 2013 roku, czyli do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego w jego dotychczasowym wymiarze. Uzupełniające 2 tygodnie urlopu będą mogły być wykorzystane bezpośrednio po urlopie wykorzystanym na obecnych zasadach. W powyższym przykładzie dodatkowy urlop macierzyński (po uzupełnieniu) będzie kończył się 14 lipca 2013 roku.

  Prawo do wydłużonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Także pracownicy, których dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r. i którzy przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc przed 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą mogli skorzystać z uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po niej również z nowego urlopu rodzicielskiego.

  Sytuacja, w której rodzice dziecka urodzonego po 31 grudnia 2012 r., przed dniem 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, może się zdarzyć w następujących przypadkach:

  • jeśli mama dziecka urodzonego na początku 2013 r., jeszcze w 2012 r. wykorzystała co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed porodem,
  • jeśli rodzic dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał w ogóle dodatkowego urlopu macierzyńskiego będącego uprawnieniem fakultatywnym, czyli nieobowiązkowym,
  • jeśli rodzic dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze.

  Również pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie po 31 grudnia 2012 r. i którzy przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, a więc przed 17 czerwca 2013 r. zakończyli już korzystanie z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na takich warunkach będą mogli skorzystać z uzupełniającej części dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

  Sytuacja, w której rodzice dziecka przyjętego na wychowanie po 31 grudnia 2012 r., przed dniem 17 czerwca zakończyli już korzystanie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, może się zdarzyć w następujących przypadkach:

  • rodzic dziecka po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał w ogóle dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będącego uprawnieniem fakultatywnym, czyli nieobowiązkowym,
  • rodzic dziecka po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wykorzystał dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym mu wymiarze.

  Urlop uzupełniający będzie przyznawany na pisemny wniosek pracownika złożony nie później niż w ciągu 7 dni licząc od 17 czerwca 2013 r. (czyli najpóźniej 24 czerwca 2013 r.).

  Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu uzupełniającego będzie można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wniosek o ten urlop trzeba będzie złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego.

  Ogólne informacje o dodatkowym urlopie macierzyńskim

  Dodatkowy urlop macierzyński daje możliwość wydłużenia podstawowego urlopu macierzyńskiego o następne kilka wolnych tygodni w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

  W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik korzysta z takiej samej ochrony i uprawnień, jakie przysługują podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego.

  Dodatkowy urlop macierzyński po zmianach

  Po zmianach wprowadzonych ustawą z 17 czerwca 2013 roku wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

  • maksymalnie 6 tygodni w przypadku narodzin jednego dziecka,
  • maksymalnie 8 tygodni w przypadku narodzin kilku dzieci podczas jednego porodu.

  Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest w wymiarze tygodnia lub  jego wielokrotności. Zatem pracownik nie może wziąć kilku dni dodatkowego urlopu macierzyńskiego — może wziąć urlop wyłącznie na jeden, dwa lub więcej pełnych tygodni. Przy czym jeden tydzień urlopu odpowiada 7 kolejnym dniom kalendarzowym, w które wlicza się soboty i dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta „ustawowe”).

  Ważne!

  Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest w wymiarze tygodniowym. Rodzic określa we wniosku z ilu tygodni urlopu chciałby skorzystać.

  Kolejną zmianą jest możliwość podzielenia urlopu na części, tym samym podziału opieki nad dzieckiem pomiędzy oboje rodziców. Dotychczas nie było takiej możliwości ponieważ urlop udzielany był jednorazowo. Obecnie dodatkowy urlop macierzyński można wykorzystać jednorazowo w pełnym lub niepełnym wymiarze albo w dwóch, przypadających bezpośrednio po sobie częściach. Rodzice mogą więc zadecydować, czy z urlopu dodatkowego będzie korzystało tylko jedno z nich, czy też podzielą go między siebie. Warto dodać, że poszczególne części urlopu nie muszą być równe.

  Przykład:

  Pani Anna przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Po macierzyńskim zamierza skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pani Anna może skorzystać z 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub może podzielić się opieką z ojcem dziecka w taki sposób, że jedno z nich skorzysta z części urlopu np. 4  tygodni, a drugie z kolejnych 2 tygodni przysługującego urlopu. Kolejność korzystania przez rodziców z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest dowolna. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać również jedynie ojciec dziecka.

  Ważne!

  Dodatkowy urlop macierzyński może zostać wykorzystany w dwóch, przypadających bezpośrednio po sobie częściach. Rodzice sami decydują kto lub w jakiej kolejności chce z niego korzystać.

  Dodatkowy urlop macierzyński jest fakultatywnym uprawnieniem pracownika. Oznacza to, że rodzic może, ale nie musi z niego skorzystać. Co więcej, jeśli pracownik zdecyduje się na skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, to nie musi go brać w maksymalnym wymiarze. Nie ma żadnych przeszkód, aby zawnioskował o krótszy urlop, np. dwu, trzytygodniowy.

  Istotne jest, że pracodawca ma obowiązek zaakceptowania wniosku złożonego w odpowiednim terminie i udzielenia urlopu pracownikowi.

  Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowy urlop macierzyński?

  Po pierwsze, dodatkowy urlop macierzyński może zostać udzielony tylko bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pomiędzy podstawowym urlopem macierzyńskim a urlopem dodatkowym nie może być ani jednego dnia przerwy spowodowanej np. powrotem do pracy. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie będzie mógł skorzystać też rodzic, który bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim wziął urlop wypoczynkowy lub przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wynika to z faktu, że podstawowy urlop macierzyński udzielany jest nie tylko na dni pracy, ale na wszystkie dni kalendarzowe. Jeśli zatem ostatnim dniem urlopu macierzyńskiego jest np. sobota, to dodatkowy urlop macierzyński powinien rozpocząć się następnego dnia, czyli w niedzielę.

  Po drugie, wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego musi mieć formę pisemną. Pracownik musi go złożyć w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.Wystąpienie z wnioskiem w późniejszym terminie, nawet 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu dodatkowego, daje pracodawcy możliwość odmowy udzielenia urlopu.

  We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy wskazać termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy również wskazać termin zakończenia pierwszej z części oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

  Komu przysługuje dodatkowy urlop macierzyński?

  Zgodnie z ostatnimi zmianami przepisów Kodeksu Pracy, z zakresu uprawnień związanych z rodzicielstwem, z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka niezależnie od tego w jakim zakresie korzystali oni z urlopu macierzyńskiego. Warto jednak dodać, że w dalszym ciągu rodzice nie mogą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego jednocześnie.

  Urlop rodzicielski po urlopie dodatkowym

  Największą nowością przepisach dotyczących uprawnień związanych z macierzyństwem jest wprowadzenie płatnego urlopu rodzicielskiego, którego wymiar wynosi 26 tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci.
  Są dwie możliwości złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego, w zależności od terminu złożenia wniosku kształtuje się wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za dany urlop.

  Pierwszy wariant składania wniosku polega na tym, iż pracownica może na jednym wniosku, nie później niż 14 dni po porodzie, zadeklarować chęć skorzystania, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim z urlopu rodzicielskiego również w pełnym wymiarze tego urlopu. W takim przypadku wysokość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres przebywania na urlopach: podstawowym macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim.

  Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego można złożyć również w późniejszym terminie, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego. W drugim wariancie składania wniosku wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie kształtowała się następująco: rodzicowi będzie przysługiwało 100% zasiłku macierzyńskiego przez okres korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego.

  Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać tylko i wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu w pełnym wymiarze dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
  Nie ma zatem takiej możliwości aby rodzice, którzy zrezygnowali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego korzystali z uprawnienia do urlopu rodzicielskiego.

  Rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Rodzice przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim mogą w każdej chwili zrezygnować z tego uprawnienia (z całości lub jego części urlopu) i wrócić do wykonywanej pracy. W tym celu należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w  terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek przewidujący rezygnację z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

  Nawet w przypadku, gdy pracownica w ciągu 14 dni od porodu złożyła już wniosek
  o udzielenie jej w pełnym wymiarze urlopu dodatkowego i urlopu rodzicielskiego to w trakcie korzystania z któregokolwiek z uprawnień może z niego zrezygnować. Możliwe jest również, że pozostałą część uprawnienia będzie wykonywał ojciec dziecka.

  Przykład:

  Pani Anna w trakcie urlopu macierzyńskiego, z zachowaniem odpowiedniego terminu, zawnioskowała o udzielenie jej 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pod koniec urlopu macierzyńskiego uznała z mężem, że na czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego podzielą się opieką nad dzieckiem w taki sposób, że pierwsze dwa tygodnie tego urlopu będzie się nim opiekowała ona a kolejne 4 mąż. W tym celu, w 14 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy, pani Ania złożyła swojemu pracodawcy wniosek z rezygnacją z 4 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast mąż pani Anny złożył u swojego pracodawcy wniosek, w którym zawiadomił go, iż w za 14 dni zamierza skorzystać z 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wskazując we wniosku termin, w którym matka dziecka skończy korzystać z pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

  Ważne!

  „Jeśli mama dziecka zrezygnuje z całości dodatkowego urlopu macierzyńskiego tata będzie mógł wykorzystać ten urlop i nie skorzystać z urlopu rodzicielskiego albo wykorzystać ten urlop i zawnioskować o urlop rodzicielski.
  Jeśli mama dziecka zrezygnuje z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie on mógł wykorzystać pozostałe tygodnie tego urlopu i nie skorzystać z urlopu rodzicielskiego albo wykorzystać pozostałe tygodnie tego urlopu i zawnioskować o urlop rodzicielski”.

  Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  Dodatkowy urlop macierzyński dla rodzica adopcyjnego

  Prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ma również pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymienionych powyżej przypadkach zależy od liczby przysposobionych dzieci i w latach 2012-2013 wynosi:

  • do 6 tygodni — w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • do 8 tygodni — w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

  W przeciwieństwie do podstawowego urlopu macierzyńskiego, ukończenie przez dziecko 7 lat (lub 10 lat — jeśli w stosunku do dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego) nie wypływa ani na prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ani na jego wymiar. Zatem jeśli w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysposobione dziecko ukończy 7 (10) lat, to pracownik nie traci prawa do tego urlopu i może go kontynuować aż do wyczerpania wnioskowanej przez niego liczby tygodni. Jeśli jednak podstawowy urlop macierzyński przysługiwał pracownikowi wyłącznie w minimalnym wymiarze 9 tygodni (z art. 183 par. 2), wówczas urlop dodatkowy przysługiwać mu będzie w wymiarze do 3 tygodni. Należy pamiętać, że w przypadku rodziców adopcyjnych z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać tylko ten rodzic, który sprawował opiekę nad dzieckiem w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

  Wykonywanie pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Dodatkowy urlop macierzyński można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy w czasie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

  W przypadku łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który tego urlopu nam udzielił, wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (9) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Anonim | 2014-04-01

  rezygnacja z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

  Witam,
  Na 2 tygodnie przed powrotem do pracy złożyłam wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Obecnie jestem na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Czy mogę go... Przeczytaj całość

 2. Emka | 2014-03-21

  Warunki rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

  Czy w każdej chwili można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego? W moim przypadku chciałabym korzystać z niego tylko przez 4 tygodnie.

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. ola | 2014-03-20

  Urlop dodatkowy a pisma do ZUS

  Mam pytanie: jestem na dodatkowym urlopie macierzyńskim (6 tygodni), który kończy mi się 7 maja. Czy muszę pisać jakieś pismo do ZUSu, że wracam do pracy?

 4. Agnieszka | 2014-03-12

  Jak napisać wniosek do ZUS

  Witam. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim + dodatkowym macierzyńskim. 8 maja 2014 r. kończy mi się urlop dodatkowy (6 tyg.). Pobieram zasiłek z ZUS, gdyż umowa o pracę była zawarta tylko do... Przeczytaj całość

 5. ania | 2014-01-29

  podział urlopu z ojcem

  Witam
  Nie rozumiem do końca zasad udzielania urlopu. Chcę wykorzystać macierzyński, potem 4 tygodnie dodatkowego, potem żeby ojciec skorzystał z dwóch i dalej cały urlop rodzicielski ojciec.... Przeczytaj całość

 6. Aga | 2013-07-23

  Opóźnienie złożenia wniosku

  Witam! Mam pytanie o spóźnienie ze złożeniem wniosku o dodatkowy urlop macierzyński. Złożyłam go w ostatnim dniu trwania urlopu podstawowego, a pobieram zasiłek z ZUSu bo umowa w pracy skończyła mi... Przeczytaj całość

 7. Anonim | 2013-07-12

  urlop rodzicielski

  Witam,
  obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, który wraz z dodatkowymi 6 tyg. kończy się 15.10.2013 r. Chciałabym skorzystać z urlopu rodzicielskiego, ale tylko do końca roku... Przeczytaj całość

 8. dyktatorka | 2013-07-02

  urlop dodatkowy a prawo do urlopu rodzicielskiego

  W artykule piszecie: "Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać tylko i wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu w pełnym wymiarze dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nie ma zatem takiej możliwości,... Przeczytaj całość

 9. Kina | 2013-07-02

  Czy ojciec dziecka może wziąć urlop dodatkowy

  Witam, mam następujące pytanie: ja (matka dziecka) obecnie jestem na dodatkowym urlopie macierzyńskim i zamierzam skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Chciałabym, żeby w czasie urlopu pomagał mi... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, sprawdzone wzory formularzy pracowniczych.

Klikając w poniższe linki możesz podejrzeć, jak po wypełnieniu wyglądają różne wersje wybranego przez Ciebie wniosku.

Dodatkowy urlop macierzyński po urlopie podstawowym

Druga część dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Ważne informacje

 • dodatkowy urlop macierzyński przysługuje bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego,
 • pomiędzy podstawowym urlopem macierzyńskim a urlopem dodatkowym nie może być przerwy, w której pracownik wykonuje pracę lub przebywa na zwolnieniu lekarskim,
 • aby otrzymać dodatkowy urlop macierzyński, należy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, złożyć pracodawcy wniosek o jego udzielenie,
 • pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek złożony w odpowiednim terminie,
 • dodatkowy urlop macierzyński jest uprawnieniem jednorazowym lub udzielanym w dwóch częściach, można go podzielić pomiędzy rodziców.
 • z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego może wystąpić matka lub ojciec dziecka,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu może wystąpić jedynie ten rodzic, który uprzednio korzystał z podstawowego urlopu macierzyńskiego,
 • pracownik, w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego może wykonywać pracę u pracodawcy, który tego urlopu mu udzielił w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu. Aby połączyć dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem pracy, należy złożyć wniosek, w którym zawiadamiamy pracodawcę o chęci podjęcia pracy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca zobowiązany jest powyższy wniosek uwzględnić.