Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie karty EKUZ

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Dodano: 09-07-2010 | Ostatnia modyfikacja: 31-07-2015 Wypełnij wniosek o EKUZ i pobierz gotowy PDF  Osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu powinny zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej tych państw na takich samych zasadach jak ich obywatele.

  Rodzinny wniosek o EKUZ na eWnioski.pl

  Jeśli planujesz rodzinny wyjazd turystyczny i chcesz wyrobić karty EKUZ dla wszystkich osób wyjeżdżających, możesz skorzystać z naszego „rodzinnego wniosku o EKUZ”. Umożliwia on przygotowanie za jednym razem aż do 6 wniosków o EKUZ dla kilku osób

  Przejdź na stronę poświęconą rodzinnemu wnioskowi o EKUZ »

  Do czego uprawnia karta EKUZ?

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem potwierdzających prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia w każdym państwie członkowskim UE i EFTA. Jeśli w trakcie pobytu w jednym z tych państw osoba posiadająca kartę EKUZ ulegnie wypadkowi lub zachoruje, będzie miała prawo do korzystania z tamtejszej opieki medycznej, ale tylko w tych placówkach, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.

  Obowiązuje przy tym zasada równego traktowania. Zgodnie z nią, leczenie pacjenta w innym państwie członkowskim odbywa się według tych samych zasad, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że obcokrajowiec posiadający kartę EKUZ będzie mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie osobom ubezpieczonym w danym kraju. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo (na zasadzie współodpłatności) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w tym państwie, obcokrajowiec będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

  Podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim karta EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w warunkach bezpiecznych z medycznego punktu widzenia. O tym, jakie świadczenia są niezbędne w konkretnej sytuacji, decyduje lekarz udzielający opieki medycznej w danym państwie.

  Do czego nie uprawnia EKUZ?

  W dużej części państw członkowskich placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierają pewne opłaty od wszystkich ubezpieczonych. Karta EKUZ nie zwalnia z konieczności poniesienia tych opłat.

  Co więcej, w niektórych państwach (np. we Francji i Belgii) pacjenci muszą pokrywać koszty wszystkich świadczeń zdrowotnych i leków, a dopiero później mogą się starać o całkowity lub częściowy zwrot pieniędzy. W tych krajach również osoba legitymująca się kartą EKUZ musi ponosić opłaty w pełnej wysokości. Może ona jednak, już po powrocie do Polski, ubiegać się w NFZ o zwrot poniesionych wydatków lub ich części.

  EKUZ nie uprawnia do korzystania z prywatnej służby zdrowia w innych krajach UE oraz EFTA. Leczenie w prywatnych przychodniach i szpitalach pacjent opłaca we własnym zakresie i nie może ubiegać się o refundację tych kosztów przez NFZ.

  EKUZ nie uprawnia również do planowego leczenia na terytorium państw członkowskich. Oznacza to, że nie można posłużyć się kartą EKUZ w przypadku, gdy celem wyjazdu jest zaplanowane wcześniej leczenie lub zabieg medyczny (np. operacja). Finansowanie takich przypadków wymaga indywidualnej zgody NFZ i wypełnienia zupełnie innych dokumentów (szczegółowe informacje dostępne są na stronie Funduszu).

  EKUZ nie jest dokumentem potwierdzającym prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie kraju, który wydał kartę. Oznacza to, że karta EKUZ wydana w Polsce nie może być używana w celu potwierdzenia prawa do korzystania z usług publicznej służby zdrowia w naszym kraju.

  Kto może uzyskać kartę EKUZ?

  Kartę EKUZ mogą otrzymać wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), w szczególności:

  • osoby zatrudnione,
  • przedsiębiorcy prowadzący własną, nierolniczą działalność gospodarczą,
  • rolnicy (osoby prowadzące rolniczą działalność gospodarczą),
  • bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy,
  • emeryci lub renciści,
  • osoby otrzymujące zasiłek z pomocy społecznej lub świadczenie przedemerytalne,
  • uczniowie i studenci,
  • osoby, które zawarły prywatną umowę z NFZ,
  • a także zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodzin osób ubezpieczonych.

  Do innych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, uprawniających do otrzymania EKUZ, należą m.in.:

  • posiadanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
  • posiadanie prawa do świadczeń jako żołnierz,
  • posiadanie prawa do świadczeń jako duchowny,
  • posiadanie prawa do świadczeń jako funkcjonariusz państwowy,
  • posiadanie prawa do świadczeń jako słuchacz,
  • posiadanie prawa do świadczeń jako osoba pobierająca zasiłek z pomocy społecznej.

  Więcej przykładów zawiera art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

  O kartę mogą ubiegać się również osoby wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a więc:

  • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
  • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży i porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • nieubezpieczone kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • nieubezpieczone osoby niepełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie.

  Cel podróży

  Osoba wnioskująca o kartę EKUZ musi obowiązkowo określić w swoim wniosku, w jakim celu udaje się do wskazanego przez siebie kraju UE lub EFTA.

  Zasadniczo karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym tymczasowo:

  • w celach turystycznych (w tym również w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych),
  • w celu podjęcia nauki w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole średniej,
  • w celu podjęcia kształcenia na studiach w uczelni wyższej,
  • w celu poszukiwania pracy na podstawie dokumentu U2 (dotyczy osób bezrobotnych),
  • w celu podjęcia pracy w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego,
  • w celu wykonywania pracy za granicą na podstawie delegowania przez polskiego pracodawcę lub wykonywania pracy równolegle w dwóch państwach na podstawie dokumentu A1.

  We wniosku można też wpisać inny cel podróży, jak np. “odbycie płatnej/bezpłatnej praktyki zawodowej na podstawie delegowania przez uczelnię wyższą”.

  Komu nie przysługuje karta EKUZ?

  Karty nie mogą otrzymać osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, a więc np. takie, które podjęły pracę w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. z powodu nieopłacania lub nieregularnego opłacania składki zdrowotnej.

  Karta EKUZ jest imienna

  Kartę EKUZ wystawia się na konkretną osobę, której dane − imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL − są umieszczane na blankiecie karty. Co więcej, posługując się EKUZ za granicą, należy każdorazowo okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby, na którą karta jest wystawiona. Nie ma zatem możliwości, aby jedna osoba mogła posłużyć się kartą EKUZ drugiej osoby. Dlatego wyjeżdżając za granicę z całą rodziną, należy wyrobić karty oddzielnie dla wszystkich osób, czyli przygotować i złożyć w NFZ odrębne wnioski o EKUZ dla poszczególnych członków rodziny.

  Jak uzyskać kartę EKUZ?

  Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy złożyć wniosek w wybranej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia − oddziale wojewódzkim, delegaturze lub punkcie obsługi ubezpieczonych.

  W przypadku osób ubezpieczonych obowiązują dwa odrębne wzory wniosków, wypełniane w zależności od celu wyjazdu. Inny wniosek należy więc wypełnić w sytuacji wyjazdu turystycznego, a inny w przypadku pozostałych celów pobytu za granicą, tzn.:

  • delegowania do pracy w innym państwie UE lub EFTA na podstawie dokumentu A1,
  • wykonywania pracy w dwóch państwach na podstawie dokumentu A1 (w Polsce i w innym kraju UE lub EFTA),
  • poszukiwania pracy przez osobę bezrobotną na podstawie dokumentu U2,
  • zatrudnienia w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego,
  • wyjazdu na studia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA,
  • uczęszczania do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej w innym państwie UE lub EFTA

  Osoby nieubezpieczone, o których mowa w art. 2 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wypełniają odrębny, trzeci wzór formularza, który jest przeznaczony tylko dla nich.

  Wypełniony formularz można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. Nie ma obowiązku składania wniosku w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. Jeśli wnioskodawca okresowo przebywa w innym województwie, może złożyć wniosek o EKUZ w tamtejszym oddziale Funduszu. Może również wskazać na wniosku opcję odbioru karty w tym samym oddziale lub np. przesłania jej na adres miejsca zamieszkania.

  Wypełniony wniosek można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście,
  • poprzez upoważnioną osobę (formularz elektroniczny w serwisie eWnioski.pl umożliwia wygenerowanie gotowego upoważnienia do złożenia wniosku i/lub odbioru karty),
  • pocztą lub kurierem,
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez dany oddział NFZ,
  • faksem.

  Wniosek wysłany mailem musi być podpisany!

  Jeśli wniosek o EKUZ ma być wysyłany do NFZ mailem i wnioskodawca chce otrzymać kartę pocztą, to należy pamiętać o tym, że wniosek musi być przez wnioskodawcę podpisany albo własnoręcznie, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przeciwnym razie NFZ nie odeśle karty pocztą i wnioskodawca będzie musiał ją odebrać osobiście w oddziale Funduszu.

  Obecnie nie ma już wymogu załączania do wniosku dokumentów potwierdzających tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Uprawnienie to jest weryfikowane na podstawie danych zawartych w ogólnopolskiej bazie eWUŚ. Jest to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

  Natomiast jeśli osoba wnioskująca o EKUZ ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w bazie eWUŚ znajdują się aktualne dane o jej ubezpieczeniu zdrowotnym, wówczas powinna załączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Taki dokument wymagany jest również wtedy, gdy NFZ nie jest w stanie potwierdzić faktu posiadania przez wnioskodawcę prawa do świadczeń zdrowotnych na koszt Funduszu.

  Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ można znaleźć w serwisie Funduszu, a także na drugiej stronie wniosku o wydanie EKUZ.

  Dokumenty, o których mowa powyżej, należy dostarczyć w oryginałach bądź poświadczonych kopiach, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymację ubezpieczeniową lub studencką) wystarczy okazać do wglądu.

  Jak długo czeka się na wyrobienie karty EKUZ?

  Jeśli wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona składa wniosek osobiście w oddziale NFZ, to z reguły karta jest wydawana od ręki. Sprawdzenie poprawności wniosku, weryfikacja uprawnień wnioskodawcy, wprowadzenie jego danych do komputera i wydrukowanie karty zajmuje dosłownie kilka minut. Niestety w okresie wakacyjnym, gdy zainteresowanie kartą jest ogromne, może się zdarzyć konieczność oczekiwania w kolejce.

  W przypadku przesłania wniosku pocztą, faksem lub e-mailem, jeśli dokument ten jest poprawnie wypełniony i pozytywnie zostaną zweryfikowane uprawnienia wnioskodawcy, wyrobienie karty trwa około 3 dni od momentu otrzymania wniosku. Jeśli dodatkowo karta ma być wysłana pocztą, należy doliczyć jeszcze okres, w jakim przesyłka będzie szła do wnioskodawcy. Praktyka pokazuje, że w najbardziej „gorących” okresach przedurlopowych listy polecone z kartami EKUZ docierają do wnioskodawców maksymalnie w przeciągu 2 tygodni od&nbs;dnia otrzymania wniosku przez NFZ.

  Na jaki okres jest wydawana karta EKUZ?

  Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje kartę ważną tylko do momentu podjęcia pracy, a w przypadku wcześniejszego podjęcia pracy niż to było pierwotnie zaplanowane, posiadacz karty powinien zaprzestać jej używania z chwilą zatrudnienia.

  W pozostałych przypadkach karta wyrabiana jest na okres 6 miesięcy, licząc od chwili złożenia wniosku w NFZ.

  Inne terminy maksymalne obowiązują:

  • bezrobotnych — którym karta jest wydawana na 30 dni,
  • uczniów i studentów — do końca semestru lub roku szkolnego,
  • emerytów — 5 lat,
  • rencistów — na okres przyznanego świadczenia, maksymalnie 5 lat.

  Rozpocznij wypełnianie formularza wniosku o kartę EKUZ »Wypełnij wniosek o EKUZ i pobierz gotowy PDF

Komentarze (55) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Klaudia | 2015-06-05

  Wniosek o EKUZ na wyjazd na praktyki

  Wysyłam wniosek pocztą. Wybieram się na 3 miesiące na praktyki za granicę. Co muszę załączyć oprócz wniosku? Ksero legitymacji studenckiej i potwierdzenie odbywania okresu praktyk wystawione przez... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. bozena | 2015-03-15

  Wystawienie karty EKUZ dla osoby przebywającej za granicą

  Czy jest możliwość wystawienia nowej karty EKUZ w czasie, gdy jestem za granicą? Pomagam córce w opiece nad dzieckiem i nie mogę jechać osobiście złożyć wniosku. Jestem na świadczeniu... Przeczytaj całość

 3. Oleh | 2014-08-13

  Karta EKUZ dla osoby bez obywatelstwa i bez numeru PESEL

  Witaj
  Moje pytanie do was, jak wypełnić wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osoba wyjeżdżającej do innego kraju Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego Europejskiego... Przeczytaj całość

 4. iwa | 2014-07-24

  Czy muszę składać wniosek o EKUZ osobiście?

  Proszę o informację, czy jest możliwość otrzymania karty EKUZ drogą pocztową bez konieczności składania wniosku osobiście?

 5. Marta | 2014-07-18

  EKUZ po 26 roku życia

  Mam takie pytanie. W sierpniu kończę 26 lat, a w październiku planuję wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+. Obrona pracy magisterskiej planowana jest na wrzesień. Czy w takiej sytuacji... Przeczytaj całość

 6. Anonim | 2014-07-17

  Czy można wyrobić EKUZ będąc już za granicą?

  Witam, wyjechałem do pracy i zapomniałem wyrobić karty EKUZ. Czy mogę ją wyrobić będąc już za granicą?

 7. A - córka rodziców | 2014-06-20

  Czy córka pracująca w UK może ubezpieczyć swoich rodziców w Polsce?

  Witam,
  mieszkam w Anglii od 5 lat. Pracuję tutaj i oczywiście płacę składki. Moi rodzice są w Polsce, nie pracują i nie są ubezpieczeni. Czy mogę ich ubezpieczyć w Polsce przez to, że opłacam... Przeczytaj całość

 8. ona 89 | 2014-01-13

  Gdzie odebrać kartę EKUZ?

  Wniosek wypełniłam on-line. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie znajduje się NFZ, abym mogła pójść w celu odebrania karty? Mieszkam w Poznaniu. Proszę o szczegółowe informacje!

 9. Emilka | 2013-11-11

  EKUZ a wychowawczy, proszę o pomoc.

  Co ma być na zaświadczeniu z miejsca pracy potrzebnym do wniosku o wydanie EKUZ? Przebywam na wychowawczym, więc nie mam możliwości przedstawienia zaświadczenia o zarobkach, a RMUA dawno nie wydają.

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 10. marta | 2013-10-22

  EKUZ a Au pair

  Czy jeśli mam zaliczony pierwszy semestr studiów, jako że poprzednio studiowałam inny kierunek, to czy mogę uzyskać kartę EKUZ, gdy podczas okresu pierwszego semestru chcę wyjechać jako au pair do... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Klikając poniższe linki możesz podejrzeć, jak wyglądają poszczególne wzory wniosku o EKUZ.

Wniosek o EKUZ dla osób ubezpieczonych wyjeżdżających w celach turystycznych

Wniosek o EKUZ dla osób ubezpieczonych wyjeżdżających w innych celach

Wniosek o EKUZ dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkty 2 -4 ustawy

Kraje, które honorują kartę EKUZ

państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE):
∙ Austria,
∙ Belgia,
∙ Bułgaria,
∙ Chorwacja,
∙ Cypr,
∙ Czechy,
∙ Dania,
∙ Estonia,
∙ Finlandia,
∙ Francja,
∙ Grecja,
∙ Hiszpania,
∙ Holandia,
∙ Irlandia,
∙ Litwa,
∙ Luksemburg,
∙ Łotwa,
∙ Malta,
∙ Niemcy,
∙ Portugalia,
∙ Rumunia,
∙ Słowacja,
∙ Słowenia,
∙ Szwecja,
∙ Węgry,
∙ Wielka Brytania,
∙ Włochy

państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA):
∙ Islandia,
∙ Liechtenstein,
∙ Norwegia,
∙ Szwajcaria.

Linki zewnętrzne