Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o nadanie lub zmianę numeru PESEL

Wniosek o nadanie lub zmianę numeru PESEL

Dodano: 09-08-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  PESEL to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Służy on do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, której został nadany. Od września 2011 r. numer PESEL jest również jedynym identyfikatorem, którym w kontaktach z administracją podatkową posługują się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane jako podatnicy VAT.

  Kto nadaje numer PESEL?

  Numery PESEL nadaje wyłącznie Minister Spraw Wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej.

  Komu nadawany jest numer PESEL?

  Numer PESEL jest nadawany z urzędu:

  1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
  2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych — w takim przypadku, po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w urzędzie, urząd jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL,
  3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. 1 i 2,
  4. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

  Minister Spraw Wewnętrznych może nadać numer PESEL również innym osobom, niewymienionym powyżej, na ich pisemny i uzasadniony wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

  Kto może wnioskować o nadanie numeru PESEL?

  Minister Spraw Wewnętrznych nadaje numery PESEL na wniosek:

  • właściwego organu gminy, który dokonuje zameldowania lub przyjmuje wniosek o wydanie dowodu osobistego — w przypadku osób wymienionych w punktach 1 i 2. Jeśli więc np. obcokrajowiec nieposiadający numeru PESEL składa formularz meldunkowy w urzędzie gminy, wówczas urząd występuje z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL. Organem gminy wnioskującym o nadanie numeru PESEL, w zależności od rodzaju gminy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  • płatnika składek ubezpieczeniowych — w przypadku osób wymienionych w pkt. 3. Płatnikiem składek ubezpieczeniowych jest np. pracodawca. Jeśli więc firma zatrudnia osobę, za którą będą odprowadzane składki ubezpieczeniowe, i osoba ta nie posiada numeru PESEL, wówczas firma wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych o nadanie temu pracownikowi numeru PESEL,
  • polskiego konsula w kraju, w którym składany jest wniosek o wydanie paszportu — w przypadku osób wymienionych w pkt. 4. Należy pamiętać o tym, że choć w tym przypadku obowiązek złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL leży po stronie konsulatu, to duża część tych placówek wymaga od swoich klientów załączenia już wypełnionego wniosku o nadanie PESEL do formularza paszportowego.

  Pozostałe osoby, aby uzyskać numer PESEL, muszą złożyć pisemny wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Nadanie numeru PESEL noworodkowi

  Numer PESEL jest nadawany noworodkom z urzędu i nie wymaga ani odrębnego wniosku, ani osobistego stawiennictwa rodziców.

  Procedurę nadania numeru PESEL noworodkowi rozpoczyna pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca narodzin dziecka.

  Uwaga: fakt urodzenia dziecka należy zgłosić pisemnie do Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od daty narodzin. Pisemne zgłoszenie wystawia lekarz, położna lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzając tym samym fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce jego narodzin. Zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego powinno być dostarczone przez:

  • ojca dziecka lub matkę, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inną osobę obecną przy porodzie lub
  • lekarza albo położną lub
  • zakład opieki zdrowotnej (np. szpital), jeśli narodziny nastąpiły w tymże zakładzie.

  Na podstawie takiego zgłoszenia Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka i przesyła go do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania matki dziecka lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Urząd gminy występuje zaś do właściwego ministra o nadanie dziecku numeru PESEL.

  Aby otrzymać nadany dziecku numer PESEL, należy zgłosić się z dowodem osobistym do urzędu gminy i przedłożyć albo odpis aktu małżeństwa rodziców, albo odpis aktu urodzenia dziecka, albo jego książeczkę zdrowia. Na jednym z tych dokumentów pracownik urzędu wpisze numer PESEL.

  Nadanie numeru PESEL nowonarodzonemu dziecku następuje zazwyczaj w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego narodzin do Urzędu Stanu Cywilnego.

  Nadanie numeru PESEL na wniosek

  Osoby, którym numer PESEL nie jest nadawany z urzędu, mogą wystąpić o jego nadanie, przesyłając pisemny, umotywowany wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:

  Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

  Do wniosku należy załączyć:

  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński — odpis skrócony aktu małżeństwa opatrzony adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

  Zmiana numeru PESEL

  W większości przypadków numer PESEL jest nadawany każdej osobie raz na całe życie. Są jednak nieliczne wyjątki od tej zasady. I tak, numer PESEL można zmienić, gdy:

  1. zostanie sprostowana data urodzenia w akcie urodzenia (np. w sytuacji, gdy w akcie urodzenia podana była omyłkowo błędna data),
  2. zostanie sprostowane oznaczenie płci (ze względu na wcześniejszą pomyłkę) lub też nastąpi zmiana płci osoby, dla której numer był nadany,
  3. zostanie sporządzony nowy akt urodzenia, np. w wyniku adopcji;
  4. zostanie stwierdzony fakt wprowadzenia w błąd organu odnośnie tożsamości osoby, której numer był nadany.

  Zmiana numeru PESEL jest dokonywana na pisemny, umotywowany wniosek odpowiedniego organu (w przypadku osób, którym numer PESEL jest nadawany z urzędu) lub też na wniosek zainteresowanej osoby (w przypadku innych osób, którym numer PESEL nie przysługuje z urzędu).

  Co oznaczają poszczególne cyfry w numerze PESEL?

  Numer PESEL składa się z 11 cyfr:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  gdzie:

  • na pozycji 1-2 umieszczone są dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,
  • na pozycji 3-4 umieszczone są dwie cyfry miesiąca urodzenia,
  • na pozycji 5-6 umieszczone są dwie cyfry dnia urodzenia,
  • na pozycji 7-10 umieszczona jest liczba porządkowa z oznaczeniem płci,
  • na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna, służącą do sprawdzania poprawności numeru ewidencyjnego wprowadzanego do systemów informatycznych.

  W dwucyfrowym oznaczeniu miesiąca zakodowane są oznaczenia stuleci:

  • w przypadku osób urodzonych w latach od 1900 do 1999 — miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny (bez zmian),
  • w przypadku osób urodzonych w latach innych niż 1900-1999 — do numeru miesiąca dodawane są następujące wielkości:
   • dla lat 1800-1899 — liczba 80 (dla przykładu: maj będzie zapisany jako 05 + 80 = 85)
   • dla lat 2000-2099 — liczba 20 (dla przykładu: grudzień zapisany będzie jako 12 + 20 = 32)
   • dla lat 2100-2199 — liczba 40 (dla przykładu: wrzesień zapisany będzie jako 09 + 40 = 49)
   • dla lat 2200-2299 — liczba 60 (dla przykładu: lipiec zapisany będzie jako 07 + 60 = 67)

  Co zawiera rejestr PESEL?

  W rejestrze gromadzone są i przechowywane następujące informacje na temat obywateli RP posiadających numery PESEL:

  • numer PESEL,
  • aktualne nazwisko i imiona,
  • nazwisko rodowe,
  • poprzednie nazwiska i imiona,
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców,
  • data i miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • obywatelstwo,
  • numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
  • stan cywilny,
  • imię i nazwisko rodowe małżonka,
  • data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
  • adres i data zameldowania na pobyt stały,
  • poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
  • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
  • stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
  • seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
  • data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.

  W przypadku cudzoziemców przechowywane są dodatkowe dane, których pełną listę można znaleźć na stronie MSW.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (4) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Tata | 2015-01-09

  PESEL dla dziecka

  Formularz umieszczony na stronie NIE PRZEWIDUJE możliwości nadania numeru pesel dla dziecka.
  BRAK pola "wnioskodawca" - podstawiane są dane osoby której wniosek dotyczy.
  Czyli NOWORODEK zostaje... Przeczytaj całość

 2. Zirael | 2014-05-20

  Czy rejestrując w USC zagraniczny akt urodzenia otrzymam automatycznie numer PESEL?

  A jeżeli składa się wniosek o akt urodzenia w Polsce (mając zagraniczny akt urodzenia z Anglii), to oni automatycznie nadają numer PESEL, czy trzeba złożyć oddzielny wniosek? Bo paszport będę... Przeczytaj całość

 3. Ryszard | 2014-04-12

  Jak uzyskać PESEL dla osoby urodzonej za granicą

  Do uzyskania numeru PESEL konieczne jest posiadanie polskiego aktu urodzenia. Czy podanie o umiejscowienie w Polsce zagranicznego aktu urodzenia może być złożone w konsulacie razem z innymi... Przeczytaj całość

 4. Dagmara | 2014-01-26

  Czy wniosek o nadanie PESEL można przesłać do MSW pocztą?

  Witam,
  potrzebuję złożyć podanie o numer PESEL dla dziecka urodzonego za granicą, żeby wyrobić mu paszport również za granicą. Czy mogę wysłać potrzebne dokumenty wraz z wnioskiem bezpośrednio do... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć wzór wniosku o nadanie lub zmianę numeru PESEL.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Numer PESEL jest unikalnym ciągiem 11 cyfr, jednoznacznie identyfikującym określoną osobę fizyczną.
 • Numery PESEL są nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • Wszystkim nowonarodzonym dzieciom numer PESEL jest nadawany automatycznie, po zgłoszeniu narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Obywatele Polski, którzy nie posiadają numeru PESEL, otrzymają go automatycznie, gdy wystąpią o wydanie pierwszego dowodu osobistego lub polskiego paszportu, a także w sytuacji zameldowania się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.
 • Numer PESEL automatycznie uzyskują również obcokrajowcy, którzy zameldowali się na terenie RP na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.
 • Osoby, którym numer PESEL nie przysługuje z urzędu, mogą starać się w MSW o jego uzyskanie, jeśli inne przepisy wymagają od nich posiadania tego numeru.
 • Numer PESEL jest nadawany raz na całe życie. Jego zmiana możliwa jest tylko w ściśle określonych przypadkach.

Linki zewnętrzne