Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT

Wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT

Dodano: 23-11-2012 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT może złożyć podatnik we własnej sprawie oraz osoba, która chce dokonać korekty podatku należnego z tytuły wierzytelności nieściągalnych lub chce sprawdzić przed dokonaniem transakcji swojego kontrahenta.

  W jakim celu można potwierdzić status podatnika VAT?

  Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub chcą dokonywać transakcji handlowych z innymi przedsiębiorcami powinni dokładnie sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, by uniknąć później problemów przy odliczaniu podatku. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają prawo do odliczenia podatku VAT od prawidłowo wystawionej faktury, czyli wystawionej przez czynnego podatnika VAT i zawierającej wszystkie niezbędne dane. Sądy administracyjne przyznają prawo do odliczenia VAT od faktur wystawionych przez podmiot, który faktycznie nie istnieje lub nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik, jednak każda sprawa jest traktowana indywidualnie, dlatego lepiej sprawdzić swojego kontrahenta, by uniknąć w przyszłości kłopotów z fiskusem.

  Przykład:

  Przedsiębiorca, który prowadzi np. sklep i nabywa towary od podmiotu, który wystawił fakturę, chociaż nie miał do tego prawa, np. nie istnieje, nie jest czynnym podatnikiem VAT, może mieć problemy z odliczeniem podatku VAT.

  Faktura VAT powinna zawierać następujące elementy:

  • Imię, nazwisko lub nazwę skrótową nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy,
  • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy,
  • oznaczenie ‘’FAKTURA VAT’’ wraz z kolejnym numerem faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • ilość, miarę sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę za jedną sztukę towaru lub jedną usługę bez kwoty podatku,
  • wartość wszystkich towarów lub wykonanych usług bez podatku,
  • sumę wartości wszystkich towarów lub wykonanych usług bez podatku, z podziałem na stawki podatku,
  • kwotę podatku od wartości sprzedaży z podziałem na stawki podatku,
  • całą kwotę do zapłaty za fakturę (cena za towar plus podatek),
  • dzień, miesiąc, rok wystawienia faktury,
  • jeżeli data wystawienia faktury jest inna, niż data sprzedaży, na fakturze należy podać także datę dokonania sprzedaży.

  Kolejną sytuacją, w której niezbędne może okazać się potwierdzenie statusu podatnika VAT, jest korekta podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych. Jeżeli podatnik nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, a uiścił do Urzędu skarbowego podatek VAT, ma prawo do jego zwrotu. Może to uczynić poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej, w której rozliczał nieuregulowaną przez dłużnika fakturę. Przepisy prawa wymagają, by podatnik i dłużnik byli czynnymi podatnikami VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji korygującej. Osoby, które chcą sprawdzić status nieuczciwego kontrahenta, mogą to uczynić składając w Urzędzie skarbowym wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT przed dokonaniem korekty.

  Przedsiębiorcy mogą także złożyć do Urzędu skarbowego wniosek w celu potwierdzenia własnego statusu, by np. przedłożyć potwierdzenie swojego statusu kontrahentowi, z którym dokonują lub zamierzają dokonywać transakcji handlowych.

  Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego status danego podatnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 21 zł.

  Korekta podatku należnego

  Podatnicy, którzy chcą dokonać korekty podatku należnego z tytułu nieściągalnych wierzytelności, czyli z tak zwanej “ulgi za złe długi”, muszą dopełnić wymaganych przez prawo formalności oraz zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, nieściągalna wierzytelność musi  być uprawdopodobniona. Za taką uważa się wierzytelność, która w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, określonego w umowie lub fakturze nie została uregulowana. Korekty można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150 dni na zapłatę należności z faktury. Będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy do dnia złożenia deklaracji korygującej wierzytelność nie zostanie uregulowana w całości przez dłużnika lub zbyta przez podatnika, który chce dokonać korekty. Jeżeli wierzytelność została uregulowana w części przez dłużnika, korekta podatku będzie możliwa tylko w odniesieniu do części długu, który pozostał do spłaty.

  Możliwość skorzystania z korekty podatku należnego jest możliwa tylko, gdy podatnik i jego kontrahent są  zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji korygującej. Faktura, która podlega korekcie musi zostać wystawiona na rzecz czynnego podatnika VAT, który na dzień przed dniem składania przez podatnika deklaracji korygującej nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Status kontrahenta można sprawdzić w Urzędzie skarbowym składając wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT.

  Korekta podatku należnego może być dokonana, jeżeli nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

  Przykład:

  Faktura VAT została wystawiona np. 21 kwietnia 2011 roku, jednak nie została opłacona przez kontrahenta. Podatnik, który będzie chciał dokonać korekty podatku VAT z tytułu wierzytelności nieściągalnych, będzie mógł to uczynić do 31 grudnia 2013 roku.

  Podatnik, który dokonuje korekty podatku VAT musi zawiadomić o tym fakcie swój Urząd skarbowy, w którym rozlicza podatek od towarów i usług. Zawiadomienie to powinno zawierać wysokość kwoty o jaką będzie skorygowany podatek należny i wskazanie danych dłużnika. Należy je złożyć do Urzędu skarbowego w formie pisemnej, razem z deklaracją podatkową, w której będzie korygowany podatek VAT.

  Co powinno znajdować się we wniosku?

  Wniosek o potwierdzenie statusu “podatnik VAT czynny” lub “podatnik VAT zwolniony” należy złożyć do Urzędu skarbowego właściwego do rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnik, który chce uzyskać potwierdzenie statusu osoby trzeciej powinien złożyć wniosek do urzędu, który jest właściwy do rozliczania podatku VAT dla podmiotu, którego status ma być potwierdzony. Właściwość Urzędu skarbowego ustala się według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na obszarze dwóch lub więcej Urzędów skarbowych, właściwy będzie Urząd skarbowy:

  • dla osób fizycznych – właściwy ze względu na adres zamieszkania,
  • dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi – właściwy dla adresu siedziby.

  We wniosku o potwierdzenie statusu podatnika VAT należy wskazać:

  • imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  • numer NIP , adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
  • imię, nazwisko lub nazwę podatnika, którego status ma być potwierdzony,
  • numer NIP adres zamieszkania lub siedziby podatnika, którego status ma być potwierdzony.

  Jeżeli wniosek jest składany w celu potwierdzenia statusu osoby trzeciej, należy wskazać interes prawny w żądaniu potwierdzenia. Wniosek składany przez podatnika, którego status ma być potwierdzony nie musi zawierać uzasadnienia interesu prawnego.

  Przykładowy interes prawny:

  Na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zamierzam dokonać korekty podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych. W związku z art. 89a ust. 2 pkt 3 przywoływanej ustawy, potwierdzenie statusu podatnika VAT jest mi niezbędne w celu dokonania korekty.

  We wniosku można wskazać przedział czasowy lub datę, na którą ma być wydane potwierdzenie statusu. Urzędy skarbowe nie zawsze respektują określoną we wniosku datę i czasami wydają zaświadczenie potwierdzając status podatnika VAT tylko na dzień, w którym zaświadczenie będzie wydane.

  Należy także określić, jaki sposób rejestracji jako podatnika VAT ma być potwierdzony: “podatnik VAT czynny” czy “podatnik VAT zwolniony”.

  Wydanie potwierdzenia statusu podatnika VAT

  Opisywany wniosek powinien być rozpatrzony przez Urząd skarbowy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia. Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa jego wydania w treści żądanej przez podatnika następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w ciągu 7 dni od daty doręczenia, do Dyrektora Izby Skarbowej. Zażalenie należy wnieść za pośrednictwem Naczelnika Urzędu, który wydał postanowienie. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia podatnik może domagać się zwrócenia opłaty skarbowej.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (2) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Rob | 2013-03-28

  Opłata za wydanie potwierdzenia statusu podatnika VAT

  Ta opłata 21 złotych to dotyczy sytuacji, gdy chcę potwierdzić status innej osoby? Bo potrzebuję zaświadczenia, które potwierdzi, że jestem zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 2. Janek | 2013-01-04

  Ile musi upłynąć czasu, by móc dokonać korekty?

  Czy przypadkiem nie musi upłynąć 180 dni od terminu płatności, by dokonać korekty podatku VAT?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład wniosku o potwierdzenie statusu podatnika VAT wygenerowanego na eWnioski.pl.

Przykładowy wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT

Ważne informacje

 • Wniosek o potwierdzenie statusu podatnika VAT może złożyć sam zainteresowany lub osoba trzecia, która ma interes prawny.
 • Można potwierdzić status “podatnik VAT czynny” lub “podatnik VAT zwolniony”.
 • Wniosek należy złożyć do Urzędu skarbowego, w którym jest rozliczany podatek od towarów i usług.
 • Potwierdzić status kontrahenta można w urzędzie, w którym rozlicza on podatek VAT.
 • Za wydanie zaświadczenia o statusie danego podatnika, należy wnieść opłatę skarbową w wyskości 21 złotych.
 • Żądając potwierdzenia statusu osoby trzeciej należy wykazać, że występuje interes prawny w domaganiu się wydania potwierdzenia.
 • Wniosek o potwierdzenie własnego statusu nie musi być uzasadniony.
 • Na odmowę wydania zaświadczenia lub wydanie zaświadczenia niewłaściwej treści przysługuje zażalenie.
 • Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
 • Wnosi się je do właściwego miejscowo Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika US, który wydał zaskarżone postanowienie.