Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Dodano: 27-03-2013 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Prawo do urlopu macierzyńskiego jest jednym z podstawowych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracownica nie może zrzec się urlopu macierzyńskiego ale może zadecydować, czy podzieli się tym uprawnieniem z ojcem dziecka lub czy skorzysta z niego jeszcze przed porodem.
  Jeśli urlop macierzyński ma rozpocząć się przed porodem należy złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.

  Prawo do urlopu macierzyńskiego

  Kobiecie, która urodziła pozostając w stosunku pracy, przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

  Urlop macierzyński ma na celu ochronę zdrowia kobiety, służy zregenerowaniu sił po porodzie oraz podjęciu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Prawa do tego urlopu, podobnie jak do urlopu wypoczynkowego, nie można się zrzec. Oznacza to, że nie można zrezygnować z chociażby części tego urlopu.

  Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego przed porodem

  Co do zasady urlop macierzyński wykorzystywany jest po porodzie. Uzyskanie takiego urlopu nie jest zależne od złożenia wniosku tzn. urlop rozpoczyna się od dnia porodu. Tylko w przypadku, gdy urlop ma rozpocząć się przed porodem konieczne jest złożenie wniosku pracodawcy. Wniosek ten ma jednak jedynie charakter informacyjny, pracodawca jest zobowiązany go przyjąć. Wymiar urlopu macierzyńskiego przypadającego przed porodem może wynosić nie więcej niż 6 tygodni.

  Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują, jak pracownica powinna zawiadomić swojego pracodawcę o tym, że chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem. Pewne jest, że pracodawca musi zostać w jakiś sposób zostać poinformowany. W praktyce przyjmuje się, że pracownica, która chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, składa pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wskazując datę rozpoczęcia urlopu. Do wniosku powinna załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywalną datę porodu.

  Ważne!

  Jeśli kobieta zdecyduje się skorzystać z części urlopu macierzyńskiego przed porodem, nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywalną datą porodu.

  Ochrona przed zwolnieniem

  W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę.
  Ochrona ta nie dotyczy zwolnienia z przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy oraz nie dotyczy pracownic zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

  Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

  Ochrona przed zwolnieniem nie obejmuje kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

  Urlop macierzyński wykonywany przez ojca dziecka

  Kobieta nie może zrzec się urlopu macierzyńskiego, ale może przenieść część tego uprawnienia na ojca dziecka.

  Ważne!

  Zgodnie z Art.180 § 5 Kodeksu pracy pracownica, która po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego udzielana jest pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko na jego pisemny wniosek.

  Z przytoczonego artykułu wynika, zatem że kobieta nie może całkowicie zrzec się urlopu macierzyńskiego, może jedynie zrezygnować z korzystania z części tego urlopu, ale tylko w taki sposób, że pozostały urlop macierzyński będzie wykonywany przez ojca dziecka.

  Rodzice mogą zatem podzielić między siebie urlop macierzyński pod warunkiem, że:

  • matka dziecka, po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • z niewykorzystanej przez nią części urlopu macierzyńskiego skorzysta ojciec dziecka,
  • oboje złożą odpowiednie wnioski swoim pracodawcą.

  Jak należy zawiadomić pracodawcę o podziale urlopu macierzyńskiego?

  W pierwszej kolejności ojciec dziecka powinien złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym części urlopu niewykorzystanego przez matkę dziecka. Termin rozpoczęcia urlopu musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka.
  Do wniosku należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka korzystała
  z urlopu macierzyńskiego po porodzie przez co najmniej 14 tygodni oraz oświadczenie, że rezygnuje ona z pozostałej części urlopu.

  Następnie matka dziecka składa swojemu pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, potwierdzające datę rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego.

  Pracodawca, który udzielił pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu macierzyńskiego, ma obowiązek niedopuszczenia go do pracy, począwszy od daty wskazanej jako początek korzystania przez niego z tego urlopu. Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie określone w art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy.

  Ojcu, który korzysta z urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę przysługuje opisana wcześniej ochrona przed zwolnieniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy.
  Należy jednak podkreślić, że w przypadku dzielenia się urlopem macierzyńskim ochrona taka przysługuje tylko jednemu z rodziców, a mianowicie temu, który z urlopu macierzyńskiego korzysta.

  Pobyt w szpitalu

  Jeśli w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego matka dziecka ze względu na stan zdrowia wymaga opieki szpitalnej, na czas niedyspozycji matki, ojcu dziecka przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym okresowi, w którym matka przebywa w szpitalu. Uprawnienie takie przysługuje jedynie wtedy, gdy matka dziecka po porodzie wykorzystała 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

  W opisanej powyżej sytuacji, w okresie gdy dzieckiem zajmuje się ojciec, urlop macierzyński pracownicy przerywa się.

  Gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej matka, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może pozostałą część tego urlopu wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

  Po urlopie macierzyński dodatkowy urlop macierzyński

  Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzice mogą skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar w 2013 roku wynosi:

  • do 4 tygodni — w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  • do 6 tygodni — w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

  Chcesz dowiedzieć się więcej o dodatkowym urlopie macierzyńskim? Zapoznaj się ze stroną informacyjną wniosku o urlop macierzyński!

  Dowiedz się komu przysługuje dodatkowy urlop macierzyński

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94, z późn. zm.).Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (3) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Anita | 2015-02-19

  Złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego

  Mam pytanie: czy muszę składać wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego? Chciałabym się dowiedzieć również, jak to jest z urlopem dodatkowym i rodzicielskim, wiem że trzeba złożyć... Przeczytaj całość

 2. Joanna | 2014-01-20

  Poród i kończąca się umowa o pracę

  Witam, mam termin porodu na 6 lutego, a jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę do 31 lipca tego roku. Czy będę mogła po zakończeniu umowy nadal korzystać ze świadczeń, tj. urlopu... Przeczytaj całość

 3. maria | 2013-10-15

  Jak się oblicza zasiłek macierzyński?

  Witam, mógłby ktoś napisać, jak wylicza się wysokość zasiłku macierzyńskiego? Niedawno dowiedziałam się o ciąży i chciałabym więc wiedzieć, jaki zasiłek będzie mi przysługiwał podczas urlopu.

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory formularzy pracowniczych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego.

Przykładowy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Ważne informacje

 • urlop macierzyński co do zasady rozpoczyna się w dniu porodu,
 • kobieta może zadecydować, że chce rozpocząć korzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, w tym wypadku powinna złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu. Pracodawca nie może odrzucić takiego wniosku,
 • Urlop macierzyński przed porodem może wynosić nie więcej niż sześć tygodni,
 • Jeśli kobieta po porodzie wykorzystała 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, dalszą część pozostałego urlopu może wykorzystać ojciec dziecka, w tym celu rodzice muszą złożyć odpowiednie wniosku swoim pracodawcom.