Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Dodano: 12-07-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Biologiczni ojcowie dzieci, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia, mają prawo skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, który może przebiegać równolegle z urlopem matki. Uprawnienie to przysługuje również ojcom adopcyjnym. Mogą oni skorzystać z urlopu ojcowskiego tylko w trakcie roku od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o adopcji dziecka.

  Komu przysługuje urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski jest samodzielnym rodzajem urlopu. Przysługuje on zarówno ojcom biologicznym, jak i ojcom adopcyjnym.

  Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do urlopu ojcowskiego jest posiadanie przez ojca statusu pracownika. Zatem ojciec dziecka musi być zatrudniony w ramach stosunku pracy — na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

  Ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego również wówczas, gdy wychowująca wspólnie z nim dziecko matka biologiczna lub adopcyjna nie jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, lecz prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ogóle nie pracuje. Tym samym status zawodowy matki dziecka nie ma żadnego wpływu na możliwość skorzystania przez ojca z przysługującego mu urlopu ojcowskiego.

  Kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

  Kolejnym kryterium wyznaczającym zakres uprawnień do skorzystania z urlopu ojcowskiego jest wiek dziecka.

  Ojciec biologiczny może skorzystać z urlopu ojcowskiego wyłącznie do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

  Z kolei ojciec adopcyjny uzyskuje prawo do urlopu ojcowskiego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o adopcji dziecka. Od tego momentu ojciec ma dokładnie rok na skorzystanie z urlopu, jednak nie może go wykorzystać później niż do czasu ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do chwili ukończenia przez nie 10 lat.

  Urlop ojcowski a urlopy matki

  Urlop ojcowski może przebiegać równolegle z urlopem matki, niezależnie od tego, czy matka dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu wychowawczego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby pracownik wziął urlop ojcowski już po zakończeniu urlopu matki.

  Jak uzyskać urlop ojcowski?

  Aby uzyskać urlop ojcowski, pracownik musi złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek. Co więcej, wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu.

  W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, pracownik — ojciec dziecka — nie ma obowiązku wykorzystania urlopu ojcowskiego w określonym terminie. Zatem pracownik może w ogóle nie wykorzystywać tego urlopu. W takim przypadku urlop po prostu przepada, a pracownikowi w żadnym przypadku nie przysługuje ekwiwalent finansowy za jego niewykorzystanie.

  Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego?

  Jeśli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, to pracodawca ma obowiązek mu go udzielić. W takim przypadku pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego.

  Jeśli jednak pracownik nie zachowa 7-dniowego terminu, pracodawca może — ale nie musi — odmówić mu udzielenia urlopu ojcowskiego w okresie wskazanym we wniosku.

  Wymiar urlopu ojcowskiego

  Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje 2-tygodniowy wymiar urlopu ojcowskiego.

  Przepis kodeksu pracy wyraźnie stanowi, że urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, a nie 14 dni. Oznacza to, że tego urlopu nie można dzielić na raty i wykorzystywać w pojedynczych dniach. Jest on udzielany zawsze na dwa tygodnie, a więc na 14 kolejnych dni kalendarzowych, i obejmuje również dni wolne, czyli soboty i niedziele oraz wypadające w tym czasie święta.

  Dni wolne w trakcie urlopu ojcowskiego

  Określony w kodeksie pracy wymiar urlopu ojcowskiego, wynoszący 2 tygodnie, obejmuje również wypadające w czasie trwania urlopu dni wolne od pracy, a więc soboty, niedziele i święta. Jeśli więc pracownik weźmie urlop ojcowski np. od poniedziałku 30 kwietnia, to ostatnim dniem urlopu będzie niedziela 13 maja (pełne 2 tygodnie, czyli 14 kolejnych dni). W trakcie tego urlopu wypadną dwa weekendy (5-6 i 12-13 maja) oraz dwa dni świątecznie — wtorek 1 maja i czwartek 3 maja. Zatem w praktyce nie jest możliwe takie rozplanowanie urlopu ojcowskiego, aby obejmował on same dni pracujące, bez weekendów i świąt.

  Gdy dziecko skończy rok w trakcie urlopu ojcowskiego

  W przypadku ojców biologicznych, jeśli w trakcie urlopu ojcowskiego dziecko ukończy 12 miesiąc życia, urlop ten jest przerywany w dniu, w którym dziecko skończyło rok.

  Czy ma to wpływ na wniosek? Generalnie nie, ponieważ prawo formalnie nie zezwala ani na dzielenie, ani na skracanie urlopu ojcowskiego. Pracownik może więc wnioskować tylko o dwutygodniowy urlop, zaś pracodawca może udzielić mu tego urlopu tylko w wymiarze 2 tygodni. Zatem we wniosku powinien być umieszczony dwutygodniowy termin urlopu, nawet jeśli z góry wiadomo, że pracownik nie będzie mógł go wykorzystać w całości. Nie ma bowiem żadnych podstaw prawnych, które pozwalałyby na to, aby urlop ojcowski był kontynuowany już po ukończeniu przez dziecko 12 miesiąca życia.

  Należy pamiętać o tym, że zgodnie z kodeksem cywilnym wiek 12 miesięcy upływa z początkiem ostatniego dnia, w którym dziecko miało równo 12 miesięcy. Jeśli więc dziecko urodziło się np. 16 lipca danego roku, to 12 miesięcy skończy dokładnie o północy z 15 na 16 lipca następnego roku.

  Urlop udzielony na 2 tygodnie należy przerwać, gdy dziecko skończy rok

  Syn pana Pawła urodził się 4 lipca 2012 r. Niestety pan Paweł za późno dowiedział się o przysługującym mu urlopie ojcowskim i wystąpił z wnioskiem o jego udzielenie dopiero pod koniec czerwca 2013 r. We wniosku wpisał planowany termin urlopu od 24 czerwca do 7 lipca 2013 r. Pracodawca udzielił mu urlopu w tym terminie, jednak pan Paweł musiał przerwać urlop i wrócić do pracy w dniu 4 lipca 2013 r., ponieważ z upływem 3 lipca 2013 r. jego syn skończył 12 miesięcy i tym samym pan Paweł utracił prawo do korzystania z urlopu ojcowskiego.

  Analogiczne zasady dotyczą ojców adopcyjnych, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma kryteriami wyznaczającymi ramy czasowe urlopu. Datami granicznymi są:

  • dzień, w którym mija rok od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu o adopcji dziecka,
  • dzień, w którym dziecko kończy 7 lat (lub 10 lat — w przypadku, gdy w stosunku do dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

  Wymiar i liczba etatów a wymiar urlopu ojcowskiego

  Wymiar urlopu ojcowskiego jest taki sam zarówno dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, jak i dla pracowników niepełnoetatowych. Zawsze wynosi pełne 2 tygodnie.

  Jeśli pracownik jest zatrudniony równolegle w kilku firmach, może wykorzystać urlop ojcowski albo jednocześnie u wszystkich pracodawców w tym samym terminie, albo niezależnie u każdego pracodawcy w innym terminie. Terminy urlopów ojcowskich uzyskanych przez pracownika u poszczególnych pracodawców mogą się pokrywać częściowo lub nie pokrywać się w ogóle. Takie podejście jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wykorzystania urlopu ojcowskiego u kilku pracodawców.

  Kodeks pracy nie uzależnia prawa do korzystania z urlopu ojcowskiego od konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, zatem w trakcie urlopu ojcowskiego u jednego pracodawcy, ojciec-pracownik może nadal wykonywać swoje obowiązki zawodowe u drugiego pracodawcy, u którego jest równolegle zatrudniony.

  Urlopy ojcowskie u różnych pracodawców w różnych terminach

  Pan Marek jest zatrudniony równocześnie w trzech firmach, w każdej na niepełnym etacie. W dniu 15 marca 2013 r. urodziła mu się córka. W związku z tym pan Marek nabył uprawnienie do urlopu ojcowskiego, z którego może skorzystać do 14 marca 2014 r. włącznie. W tym okresie może on wziąć urlop ojcowski albo jednocześnie u wszystkich trzech pracodawców w tym samym terminie, albo wykorzystać swoje uprawnienie oddzielnie u każdego z pracodawców w innym terminie. Co więcej, w czasie przebywania na urlopie ojcowskim u jednego pracodawcy, pan Marek może nadal świadczyć pracę w dwóch pozostałych firmach.

  Liczba urodzonych dzieci a wymiar urlopu ojcowskiego

  Wymiar urlopu ojcowskiego nie jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zatem wymiar urlopu ojcowskiego przysługującego pracownikowi będzie taki sam zarówno w przypadku urodzenia jednego dziecka, jak i w przypadku urodzenia bliźniąt czy trojaczków. W każdej z tych sytuacji pracownik będzie mógł otrzymać jeden urlop w wymiarze dwóch tygodni.

  Ochrona prawna pracownika na urlopie ojcowskim

  Pracownik, który korzysta z urlopu ojcowskiego, jest chroniony przez przepisy związane z rodzicielstwem. Oznacza to, że w czasie pobytu na urlopie ojcowskim pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Ponadto, pracownik po zakończeniu urlopu ojcowskiego ma zagwarantowany powrót na swoje dotychczasowe stanowisko z niezmienionym wynagrodzeniem za pracę. Co więcej, na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek udzielić mu bezpośrednio po powrocie z urlopu ojcowskiego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

  Zasiłek za okres pobytu na urlopie ojcowskim

  Za okres urlopu ojcowskiego ojciec dziecka otrzyma zasiłek ojcowski (odpowiednik zasiłku macierzyńskiego) w wysokości 100 proc. swojej średniej pensji z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc korzystania z zasiłku. Dla przykładu: jeśli pracownik złożył wniosek o urlop w styczniu 2012 r., to wysokość zasiłku zostanie obliczona na podstawie jego średniego wynagrodzenia z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

  Urlop ojcowski również dla funkcjonariuszy służb mundurowych

  W czerwcu 2011 r. weszła w życie ustawa, na mocy której funkcjonariusze służb mundurowych uzyskali podobne jak pozostali pracownicy uprawnienia rodzicielskie wynikające z kodeksu pracy. W szczególności przyznano im prawo do urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. Zmiany dotyczą policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

  W czasie korzystania z urlopu ojcowskiego funkcjonariusze, podobnie jak pozostali pracownicy, są chronieni przed zwolnieniem, jednak ochrona ta nie dotyczy funkcjonariuszy wydalonych dyscyplinarnie ze służby lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Należy również pamiętać, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są funkcjonariuszami, to z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (31) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. fenek1990 | 2015-05-27

  Czy urlop ojcowski może trwać po ukończeniu przez dziecko 12 miesięcy?

  Witam,
  Czy jeśli w czasie urlopu ojcowskiego dziecko ukończy 12 miesięcy, to czy wtedy urlop ten zostaje przerwany, czy może trwać pełne 2 tygodnie?

 2. Kermit | 2014-11-04

  Ilość godzin w urlopie ojcowskim

  Czy jest taka możliwość, żeby mi podać ile powinno być dyżurów (8-godzinnych) w wymiarze urlopu ojcowskiego oraz godzin do przepracowania, jeżeli ten urlop biorę od 5 do 18 listopada, a ilość... Przeczytaj całość

 3. koni | 2014-10-17

  czy biorąc urlop ojcowski mogę wciąż pracować?

  Chodzi mi o to, czy mogę normalnie pracować jak zawsze, a zgłosić, że chcę 2-tygodniowy urlop, bo moje dziecko za niedługo skończy rok i żeby mi ten urlop nie przepadł muszę go wziąć, ale nie wiem,... Przeczytaj całość

 4. MARTA | 2014-08-21

  Urlop ojcowski, gdy dziecko skończyło 13 miesięcy

  Dziewczyna mojego syna jest w związku małżeńskim. Po urodzeniu dziecka była sprawa o zaprzeczenie ojcostwa (jej męża). Na wyrok sądu trzeba było bardzo długo czekać. Dziecko skończyło 13 miesięcy.... Przeczytaj całość

 5. Jerzyk | 2014-06-10

  Ile czasu ma pracodawca na przekazanie wniosku?

  Witam. Ile ma czasu pracodawca, by złożyć mój wniosek o urlop ojcowski do ZUS, aby wypłacono mi zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego?

 6. zosia | 2014-04-28

  urlop ojcowski dla dozorcy pracującego co drugi dzień

  Czy ktoś może mi pomóc!?
  Jeżeli dozorca pracuje co drugą noc, a chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, który przysługuje przez 14 dni kalendarzowych czyli co noc po 8 godzin, to do jego normy... Przeczytaj całość

 7. asiula | 2014-04-01

  urlop ojcowski dla osoby na umowie zleceniu

  Witam, mój mąż jest zatrudniony na umowie zlecenie. Czy przysługuje mu urlop ojcowski i urlop okolicznościowy za urodzenie dziecka? Proszę o info.

 8. b-juatka | 2014-03-10

  czy można wziąć urlop ojcowski w środku tygodnia?

  Witam, orientuje się ktoś, czy urlop ojcowski liczy się tylko od poniedziałku do niedzieli, czy można go rozpocząć w dowolnym dniu tygodnia?

 9. Mitaś | 2014-01-23

  Urlop ojcowski a zwolnienie lekarskie

  Witam,
  obecnie przebywam na długim zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie urodziło nam się dziecko. Z informacji, jakie do mnie docierają, mój obecny pracodawca po moim powrocie do pracy chce mi... Przeczytaj całość

 10. Zespół eWnioski.pl | 2014-01-20

  Poród i kończąca się umowa o pracę

  Komentarz: "Witam, mam termin porodu na 6 lutego, a ..." został przeniesiony do wątku dotyczącego wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Komentarz można znaleźć pod... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, sprawdzone wzory formularzy pracowniczych.

Klikając w poniższe linki możesz podejrzeć, jak po wypełnieniu wyglądają różne wersje wybranego przez Ciebie wniosku.

Urlop ojcowski dla ojca biologicznego

Urlop ojcowski dla ojca adopcyjnego

Urlop ojcowski dla ojca adopcyjnego; dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym

Ważne informacje

 • aby uzyskać urlop ojcowski, musisz być zatrudniony w ramach stosunku pracy
 • ojciec biologiczny może skorzystać z urlopu ojcowskiego do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesięcy
 • ojciec adopcyjny może skorzystać z urlopu ojcowskiego przez rok od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu w sprawie adopcji, ale nie później niż do momentu ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10 roku
 • wniosek należy złożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu
 • do wniosku trzeba załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku ojców adopcyjnych — prawomocne postanowienie sądu o adopcji dziecka i ewentualnie decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
 • jeśli pracownik spełnił opisane powyżej kryteria formalne, pracodawca nie może mu odmówić udzielenia urlopu
 • urlop trwa dokładnie 2 tygodnie, czyli 14 kolejnych dni, obejmujących weekendy i święta
 • za okres urlopu pracownik nie otrzymuje pensji, ale przysługuje mu zasiłek

Inne urlopy dla ojców

Niezależnie od urlopu ojcowskiego ojcom przysługują:

 • jednorazowo — 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu rodzenia dziecka (tzw. urlop okolicznościowy)

 • w trakcie roku kalendarzowego — 2 dni wolnego z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat. więcej informacji »

 • urlop udzielany ojcom na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jest to część urlopu macierzyńskiego, którą po 14 tygodniach od dnia porodu matka może przekazać ojcu dziecka. Ten urlop może być wykorzystany jedynie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Linki zewnętrzne: