Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

Dodano: 11-07-2013 | Ostatnia modyfikacja: 23-10-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Po podstawowym oraz dodatkowym urlopie macierzyńskim rodzice mają prawo do 26 tygodniowego, płatnego urlopu rodzicielskiego.
  Suma urlopów przysługujących po narodzinach dziecka może wynosić nawet 52 tygodnie, a w przypadku narodzin kilku dzieci nawet 71 tygodni.

  Urlop rodzicielski jest nowym uprawnieniem, które weszło w życie 17 czerwca 2013 roku.

  Ogólne informacje o urlopie rodzicielskim

  Urlop rodzicielski jest uprawnieniem, jakie przysługuje rodzicom po podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby narodzonych dzieci. Urlop ten może zostać udzielony jednorazowo lub podzielony na maksymalnie 3 części, przy czym żadna z części nie może trwać krócej niż 8 tygodni.

  Urlop rodzicielski jest uprawnieniem fakultatywnym oznacza to, że rodzic może ale nie musi z niego skorzystać. Decydując się na taki urlop nie trzeba też korzystać z jego pełnego wymiaru, można złożyć wniosek o udzielenie wolnego na okres krótszy niż 26 tygodni, ale nie krótszy jednak niż 8 tygodni, ponieważ wniosek o udzielenie urlopu w wymiarze niższym niż 26 tygodni jest traktowany jako wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego, która nigdy nie może być krótsza niż 8 tygodni.

  Urlop rodzicielski musi rozpoczynać się bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Pomiędzy dodatkowym urlopem macierzyńskim, a rodzicielskim nie może być nawet dnia przerwy spowodowanej chociażby powrotem do pracy, czy też urlopem wypoczynkowym.

  Ważne!

  Urlop rodzicielski powinien rozpoczynać się bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Można go podzielić na 3 części. Jeśli rodzice zdecydują się na podział urlopu rodzicielskiego, wówczas druga część tego urlopu musi przypadać bezpośrednio po pierwszej, a trzecia część bezpośrednio po drugiej. Pomiędzy poszczególnymi częściami nie może być choćby dnia przerwy. Każda z części urlopu musi trwać co najmniej 8 tygodni.

  Przykład 1:

  Pani Liliana kończy dodatkowy urlop macierzyński w sobotę 6 lipca 2013 r. Jeśli ona lub ojciec dziecka zamierzają skorzystać z urlopu rodzicielskiego, to urlop ten powinien rozpocząć się w niedzielę 7 lipca 2013 r. nie ma bowiem znaczenia, że jest to dzień wolny od pracy, urlop rodzicielski musi rozpoczynać się bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

  Przykład 2:

  Rodzice Kasi – pani Kamila i pan Maciej zamierzają podzielić się urlopem rodzicielskim. Pani Kamila zakończyła dodatkowy urlop macierzyński 30 czerwca 2013 roku, małżonkowie zdecydowali, że to ona również jako pierwsza będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Urlop ten powinien się rozpocząć 1 lipca, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Ponieważ kobieta zawnioskowała o 8 tygodni wolnego, to jej część urlopu zakończy się 25 sierpnia 2013 r. Następnie pani Kamila zamierza wrócić do pracy, a od 26 sierpnia urlop rodzicielski rozpocznie pan Maciej. Jego część urlopu będzie trwała 9 tygodni, aż do 27 października. Ostatnią, trzecią część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni będzie wykorzystywała z powrotem matka dziecka. Ta część urlopu powinna rozpocząć się 28 października 2013 r. i może trwać 8 tygodni.

  Przykład 3:

  Pani Kamila i pan Maciej rodzice kilkumiesięcznej Kasi po dodatkowym urlopie macierzyńskim dzielą się urlopem rodzicielskim w taki sposób, że pan Maciej wykorzysta 10 tygodni urlopu a pani Kamila kolejne 10 tygodni. W tym przypadku nie mogą oni zawnioskować już o udzielenie trzeciej części urlopu rodzicielskiego ponieważ do wykorzystania pozostało im jedynie 6 tygodni tego urlopu, a żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni.

  Należy także pamiętać, że aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego należy wcześniej wykorzystać pełny wymiar dodatkowego urlopu rodzicielskiego, rezygnacja z całości lub części urlopu dodatkowego pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego.

  Dla prawa do urlopu rodzicielskiego nie ma jednak znaczenia to, który z rodziców korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz to, jak podzielili się tym uprawnieniem.

  Dodatkowy urlop macierzyński wynosi:

  • 6 tygodni – w przypadku narodzin jednego dziecka,
  • 8 tygodni – w przypadku narodzin kilku dzieci podczas jednego porodu.

  Urlop rodzicielski jest przyznawany wyłącznie w tygodniach, przy czym wymiar jednej części urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni.

  Pytanie:

  Pani Małgorzata po urlopie macierzyńskim korzystała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia urlopu dodatkowego zrezygnowała z tego uprawnienia. Z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie skorzystał ojciec dziecka. Czy w takim przypadku rodzice będą uprawnieni do urlopu rodzicielskiego?

  Odpowiedź:

  Nie, ponieważ rodzice nie wykorzystali całego przysługującego im dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługiwałoby gdyby pani Małgorzata wykorzystała cały dodatkowy urlop macierzyński lub gdyby bezpośrednio po rezygnacji przez nią z tego urlopu z uprawnienia do urlopu dodatkowego w niewykorzystanym zakresie (4 tygodni) skorzystałby ojciec dziecka.

  Wniosek o urlop rodzicielski

  Urlopu rodzicielskiego udziela się na wniosek. Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek pracownika złożony w odpowiednim terminie. Z urlopu rodzicielskiego może skorzystać matka lub ojciec dziecka. Rodzie mogą również podzielić się tym uprawnieniem. W takim przypadku urlop może zostać podzielony na maksymalnie trzy części i żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jest też możliwe, aby z rodzicielskiego urlopu korzystało jednocześnie oboje rodziców, wówczas mogą oni korzystać wspólnie z urlopu nie dłużej niż przez 13 tygodni, ponieważ łączny wymiar urlopu rodzicielskiego obojga rodziców nie może przekroczyć 26 tygodni.

  Gdy wniosek o urlop rodzicielski składa matka dziecka

  Jeśli wniosek składa matka dziecka ma ona możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek składania wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

  W przypadku,gdy matka dziecka po podstawowym urlopie macierzyńskim chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach, wówczas może złożyć jeden wniosek o udzielenie obu przysługujących jej urlopów. Wniosek należy złożyć pracodawcy w ciągu 14 dni po porodzie. Tylko tak złożony wniosek daje możliwość późniejszej rezygnacji z całości lub części urlopu. Ponieważ matka dziecka, tuż po porodzie, deklaruje, że chce skorzystać w sumie z 32 (dla dwójki dzieci 34) tygodni urlopu (dodatkowego i rodzicielskiego), może ona w każdym czasie zrezygnować z urlopu i powrócić do pracy, a resztę przysługującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego może wykorzystać ojciec dziecka.

  Szczegóły dotyczące rezygnacji z urlopu rodzicielskiego oraz podziału urlopu między rodziców znajdziesz w dalszej części artykułu.

  Jeśli matka dziecka w późniejszym terminie podjęła decyzję o skorzystaniu
  z urlopu rodzicielskiego lub nie zamierza skorzystać z pełnego wymiaru tego urlopu albo  wnioskuje o kolejną część urlopu rodzicielskiego, może złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Przy czym należy pamiętać, że urlop rodzicielski musi rozpoczynać się bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. W przypadku tak składanego wniosku nie przysługuje prawo do rezygnacji z urlopu rodzicielskiego.

  Gdy wniosek o urlop rodzicielski składa ojciec dziecka

  Ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego niezależnie od tego, czy korzystał on z urlopu macierzyńskiego, czy też dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Aby otrzymać urlop rodzicielski powinien przedłożyć pracodawcy wniosek, co najmniej 14 dni, przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

  Rodzice sami decydują w jaki sposób chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego: czy z urlopu tego skorzysta w całości matka dziecka, czy też ojciec lub mogą podzielić to uprawnienie między siebie.

  Przykłady możliwego podziału urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w przypadku narodzin jednego dziecka:

  Przykład 1:
  Z 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka, z kolejnych 6 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego korzystał ojciec dziecka, następnie z 3 pierwszych tygodni urlopu dodatkowego korzystała matka dziecka, a kolejnych 3 ojciec dziecka. Urlop rodzicielski rodzicie podzielili na 3 części z czego pierwszej 8 tygodniowej części urlopu korzystała matka dziecka, z kolejnych 10 tygodni dzieckiem opiekował się ojciec dziecka, po czym matka dziecka skorzystała z pozostałych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego.

  Przykład 2:
  Cały urlop macierzyński wykorzystała matka dziecka, następnie z pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynoszącego 6 tygodni korzystał ojciec dziecka, a z całości urlopu rodzicielskiego korzystała matka dziecka.

  Przykład 3:
  Na urlopie podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim przebywała matka dziecka, z urlopu rodzicielskiego natomiast rodzice skorzystali wspólnie, przy czym wymiar urlopu rodzicielskiego mógł wynosić w takim przypadku 13 tygodni.

  Kto może skorzystać z nowego uprawnienia?

  Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicowi, któremu przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego.

  Urlop rodzicielski przysługuje nie tylko tym rodzicom, których dzieci urodziły się po 17 czerwca 2013 roku, ale również tym, którzy w tym dniu korzystali z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
  Z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego zatem w niektórych przypadkach będą mogli wystąpić również rodzice dzieci urodzonych przed dniem 31 grudnia 2012 roku, jeśli po wejściu w życie ustawy korzystali z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

  Przykład:

  Pani Krystyna 26 listopada 2012 roku urodziła bliźniaki. Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego w takim przypadku wynosi 31 tygodni.
  Jeśli przed porodem nie korzystała ona z urlopu macierzyńskiego, wówczas ostatni dzień urlopu macierzyńskiego przypada na 30 czerwca 2013 roku. Po urlopie macierzyńskim Pani Krystynie przysługuje prawo do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie prawo do urlopu rodzicielskiego.

  Urlop rodzicielski został wprowadzony nowelizacją Kodeksu pracy w dniu 17 czerwca 2013 r. Z wnioskiem o jego udzielenie będą mogły również wystąpić osoby, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 roku, gdy zakończyli już korzystanie
  z podstawowego urlopu macierzyńskiego, z racji wykorzystania co najmniej 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem i w momencie wejścia w życie nowych przepisów korzystają z urlopu wypoczynkowego, wychowawczego lub powrócili do pracy oraz złożyli w odpowiednim terminie (do 24 czerwca) wniosek o uzupełnienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (o dwa tygodnie). Urlop rodzicielski będzie w takiej sytuacji przysługiwał bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć nie później, niż do końca trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

  Jakie informacje powinien zawierać wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego?

  We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy wskazać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu – termin zakończenia poprzedniej części oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

  Do wniosku o urlop rodzicielski należy załączyć również oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.

  Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

  Z urlopu rodzicielskiego może zrezygnować tylko matka dziecka, która wniosek o udzielenie jej urlopu złożyła wraz z wnioskiem o dodatkowy urlop macierzyński, w terminie 14 dni od dnia porodu. Jeśli wniosek o urlop rodzicielski został złożony w późniejszym terminie to wnioskodawca nie może zrezygnować z odbycia urlopu, czy też jego części.

  Jeśli pracownica, która w terminie 14 dni od dnia porodu złożyła wniosek o udzielenie jej urlopów dodatkowego i rodzicielskiego, następnie chce zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, czy też dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wówczas powinna złożyć swojemu pracodawcy wniosek o rezygnacji z urlopu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

  W przypadku, w którym matka dziecka zrezygnowała z części lub całości urlopu rodzicielskiego wniosek o jego udzielenie, w niewykorzystanym przez matkę wymiarze, może złożyć ojciec dziecka. Wniosek musi złożyć w terminie 14 dni przed przystąpieniem do korzystania z urlopu rodzicielskiego. Następnie ojciec dziecka, który w opisany sposób przejął uprawnienie do urlopu rodzicielskiego może z niego zrezygnować składając pracodawcy wniosek 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

  Przykład:

  Matka nowo narodzonego dziecka po urlopie macierzyńskim zamierza skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, czyli z 6 przysługujących jej tygodni urlopu. Po urlopie dodatkowym rozważa przejście na urlop wypoczynkowy lub skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Jakie rozwiązanie można przyjąć w takiej sytuacji, jeśli okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego jest dla rodziców zbyt długim okresem wolnego?

  Jeśli matka dziecka zdecyduje się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, urlop ten może być krótszy niż 26 tygodni. Możliwość wyboru długości urlopu będzie zależała od tego, w jaki sposób złoży wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego. Jeśli matka dziecka, w ciągu 14 dni od porodu, przedstawi swojemu pracodawcy wniosek o udzielenie jej pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po tym urlopie pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, wówczas ma prawo do rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego. Wniosek o rezygnację z urlopu należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym powrotem do pracy. W tej sytuacji to matka dziecka decyduje po jakim czasie chce zrezygnować z urlopu, nie jest ograniczona żadnymi przepisami ustawy.

  Jeśli matka nie złoży wniosku o urlop dodatkowy i rodzicielski w terminie 14 dni od dnia porodu, wniosek o urlop rodzicielski powinna złożyć 14 dni przed przystąpieniem do korzystania z tego urlopu (czyli 14 dni przed zakończeniem urlopu dodatkowego). W tym przypadku minimalny wymiar wnioskowanego urlopu rodzicielskiego może wynosić 8 tygodni i nie ma możliwości rezygnacji z zawnioskowanego urlopu rodzicielskiego.

  Ponieważ urlop rodzicielski może być podzielony na części po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez matkę dziecka (gdy złożyła wniosek o urlop do 14 dni po porodzie) lub jeśli skończy ona wykonywanie urlopu (w sytuacji opisanej w drugim przypadku składania wniosku). Z pozostałego urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać ojciec dziecka, w tym celu będzie musiał co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu złożyć wniosek o jego udzielenie. Druga część urlopu musi rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu pierwszej części urlopu. W sumie urlop rodzicielski może składać się z trzech części, z czego każda część urlopu musi trwać co najmniej 8 tygodni.
  Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której ojciec dziecka przejmuje urlop rodzicielski po rezygnacji z tego uprawnienia przez matkę dziecka.

  Jeśli matka albo ojciec dziecka nie złożą wniosku o udzielenie im urlopu rodzicielskiego, bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim, wówczas uprawnienie to takiego urlopu przepada. Jeśli więc matka po urlopie dodatkowym przejdzie na urlop wypoczynkowy, a ojciec dziecka nie skorzysta z urlopu rodzicielskiego, utracą oni prawo do późniejszego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu.

  Wysokość otrzymywanego zasiłku

  Rodzicowi korzystającemu z urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek. Wysokość zasiłku zależy od terminu, w jakim złożono wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

  Jeśli matka dziecka złoży wniosek, nie później niż 14 dni po porodzie, o udzielenie jej urlopów dodatkowego oraz rodzicielskiego w pełnych wymiarach wówczas przez cały czas przebywania na tych urlopach zasiłek będzie wynosił 80% podstawy wymiaru zasiłku.

  Jeśli rodzice w późniejszym terminie podejmą decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego, wówczas wysokość zasiłku będzie wynosić 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego.

  W przypadku gdy wybierze się pierwsze z proponowanych rozwiązań, a następnie zrezygnuje, bądź z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach, bądź też z samego urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wówczas przysługuje wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego. Jednak pod warunkiem, że drugi z rodziców nie skorzysta z tych urlopów, a więc również nie będzie pobierał zasiłków za okres odpowiadający tym urlopom.

  Wyrównanie w formie jednorazowej wypłaty przysługuje za czas wykorzystanego urlopu
  w ten sposób, że kwota zasiłków macierzyńskich pobieranych w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku zostanie wyrównana do 100% podstawy wymiaru.

  Wysokość zasiłku ustalana jest od wynagrodzenia osoby korzystającej z danego urlopu. Jeśli rodzice podzielą się urlopami w taki sposób, że z urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu dodatkowego skorzysta matka dziecka, a z urlopu rodzicielskiego ojciec dziecka, wówczas zasiłek za okres urlopu podstawowego i dodatkowego będzie wynosił 100 % wynagrodzenia matki, a zasiłek za czas urlopu podstawowego będzie równał się 60% wynagrodzenia ojca dziecka.

  Ochrona przed zwolnieniem i powrót do pracy

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może w okresie urlopu rodzicielskiego wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Powyższy przepis nie ma zastosowania do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu.

  Po powrocie z urlopu rodzicielskiego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

  Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

  Podobnie jak w przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego nowe przepisy umożliwiają łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem na część etatu, pracy u pracodawcy, który nam tego urlopu udzielił. Wymiar etatu w takim przypadku nie może jednak przekraczać ½ pełnego wymiaru czasu pracy, wówczas urlopu udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Aby wykonywać pracę w trakcie urlopu rodzicielskiego, należy złożyć pracodawcy wniosek z informacją o przystąpieniu do pracy w terminie nie krótszym niż 14 dni, przed rozpoczęciem wykonywania pracy. O wykonywaniu pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego można również zawiadomić pracodawcę we wniosku o udzielenie urlopu.Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (25) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Agawa | 2015-07-28

  Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą a wysokość zasiłku

  Witam,
  Wniosek o urlop rodzicielski złożyłam 14 dni po porodzie na okres 26 tygodni. Jeśli zamierzam wrócić do pracy na 1/2 etatu, to jaka będzie wysokość zasiłku?

 2. Magda | 2015-05-25

  Koniec umowy o pracę w trakcie trwania urlopu

  Witam,
  planuję wykorzystać pełen urlop tj. 52 tygodnie z 80% wynagrodzeniem przez cały okres. Jednak umowa o pracę na czas określony, kończy mi się w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.... Przeczytaj całość

 3. Anita | 2015-05-01

  Wysokość zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski

  Witam,
  Chciałabym wykorzystać urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski ale tylko w wymiarze 8 tygodni. Kiedy złożyć poszczególne wnioski, aby wyjść na tym jak najlepiej finansowo?... Przeczytaj całość

 4. Ala | 2015-04-28

  Czy część urlopu rodzicielskiego może wynosić 24 tygodnie?

  Witam, chciałam się zapytać, czy można złożyć wniosek w trakcie trwania macierzyńskiego o urlop rodzicielski w jednej części ale w wymiarze 24 tygodni ? Pozostaną 2 tygodnie rodzicielskiego, z... Przeczytaj całość

 5. Michał | 2015-02-13

  Urlop rodzicielski dla taty

  Ponieważ jestem zielony w temacie urlopów macierzyńskich pozwoliłem zadać sobie pytanie na forum. Otóż 29 stycznia na świat przyszła moja najpiękniejsza na świecie córeczka, żona wzięła roczny... Przeczytaj całość

 6. Asia | 2015-02-11

  Urlop wypoczynkowy, a kontynuacja urlopu rodzicielskiego

  Witam! Jestem nauczycielką. We wrześniu rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Jestem w ciąży. Termin porodu mam na 2 kwietnia, a od 2 marca planuje iść na L4.Chcę wziąć 20 tygodni urlopu... Przeczytaj całość

 7. Paweł | 2015-01-24

  Urlop rodzicielski dla ojca, gdy matka prowadzi działalność

  Żona przed porodem prowadziła działalność gospodarczą, obecnie pobiera zasiłek za czas urlopu dodatkowego. Ja pracuję na umowę o pracę i chciałbym przejąć od żony opiekę nad dzieckiem w ramach... Przeczytaj całość

 8. ewcia | 2015-01-05

  Jak otrzymać urlop rodzicielski?

  Witam. W maju rodzę. Co powinnam dokładnie zrobić żeby otrzymać urlop macierzyński i rodzicielski? I jakie stawki zasiłku przysługują? Proszę o odpowiedź.

 9. Kamila | 2014-11-14

  Kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego

  Witam,
  Czytałam, że można zrezygnować z części urlopu rodzicielskiego i to nie na rzecz męża tylko po prostu powrócić do pracy. Po jakim czasie mogę wrócić? Czytałam coś o trzech częściach urlopu... Przeczytaj całość

 10. ElaS | 2014-11-12

  Wyrównanie zasiłku po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

  Witam,
  Złożyłam w ciągu 14 dni po porodzie wniosek o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego (20 tyg.), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tyg.) i urlopu rodzicielskiego (26 tyg.). Otrzymałam 80%... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy pracowniczych.

Kliknij poniżej, aby zobaczyć wzór wniosku o urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

Wniosek o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego

Oświadczenie drugiego rodzica o nie korzystaniu z urlopu rodzicielskiego

Ważne informacje

 • Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom, którzy mają prawo do urlopu macierzyńskiego.
 • Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci.
 • Urlop można podzielić na 3 części, z których każda musi trwać co najmniej 8 tygodni.
 • Z urlopu może korzystać zarówno matka albo ojciec dziecka.

Linki zewnętrzne