Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Urlop wychowawczy

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Dodano: 04-11-2010 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Pracownik posiadający co najmniej 6-miesięczny staż pracy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez to dziecko 5. roku życia. Do 6-miesięcznego stażu pracy wlicza się aktualny, jak również poprzednie okresy zatrudnienia.

  Komu przysługuje urlop wychowawczy?

  Z urlopu wychowawczego na równych prawach mogą korzystać kobieta i mężczyzna, będący rodzicami lub opiekunami dziecka.

  Podstawowymi warunkami, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o urlop wychowawczy, jest posiadanie statusu pracownika oraz łącznego stażu pracy zawodowej wynoszącego co najmniej 6 miesięcy.

  Status pracownika

  Zgodnie z Kodeksem pracy, status pracownika posiada osoba zatrudniona na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania,
  • wyboru,
  • mianowania,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

  Kodeks pracy wyodrębnia cztery rodzaje umów o pracę:

  • na okres próbny,
  • na czas określony,
  • na czas wykonywania określonej pracy,
  • na czas nieokreślony.

  Co ważne, prawo do korzystania z urlopu wychowawczego nie zależy od rodzaju umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że z urlopu wychowawczego może skorzystać zarówno osoba zatrudniona na umowie bezterminowej (na czas nieokreślony), jak też pracownik, który podpisał umowę terminową, np. umowę na czas określony.

  Należy pamiętać, że umowy o dzieło oraz umowy zlecenia nie są traktowane jako umowy o pracę. Są to tzw. umowy cywilno-prawne, zawierane na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Osoba, która zawarła taką umowę, nie uzyskuje statusu pracownika. Jest ona wykonawcą dzieła lub zleceniobiorcą i świadczy pracę na podstawie stosunku cywilnego, a nie stosunku pracy. Tym samym osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub umowę zlecenie nie mają prawa do korzystania z urlopu wychowawczego.

  Co najmniej 6-miesięczny staż pracy

  Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu wychowawczego, wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, bez względu na: długość przerw w zatrudnieniu, wymiar czasu pracy (bez przeliczania części etatu na cały etat) czy tryb rozwiązania stosunku pracy (wlicza się okres wypowiedzenia oraz np. okres pracy zakończony zwolnieniem natychmiastowym z winy pracownika).

  Zliczanie stażu pracy

  Pani Jola wychowuje 3-letnią córkę. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest ubogie i obejmuje 3 miesiące zatrudnienia na połowie etatu w ramach zastępstwa (na podstawie umowy na czas określony) oraz łącznie 9 miesięcy pracy na różnych umowach zleceniach. Obecnie pani Jola od 2 miesięcy jest zatrudniona na 3-miesięczny okres próbny na podstawie umowy o pracę. Po okresie próbnym ma być z nią podpisana umowa na czas określony na 18 miesięcy. Czy i kiedy pani Jola będzie mogła wziąć urlop wychowawczy?

  Przede wszystkim: okresu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do urlopu wychowawczego. Wlicza się natomiast wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie różnych rodzajów umów o pracę, a więc również umowy na czas określony (gdy pani Jola pracowała na tzw. zastępstwie) oraz umowy na okres próbny. Nie ma przy tym żadnego znaczenia wymiar etatu, na jakim pracownik był zatrudniony. Jeśli więc pani Jola pracowała na połowie etatu przez 3 miesiące, to do stażu wlicza się jej pełne 3 miesiące zatrudnienia. Do tego dochodzą przepracowane już 2 miesiące na okresie próbnym u aktualnego pracodawcy. Daje to w sumie 5-miesięczny staż pracy. NIestety jest to o 1 miesiąc za mało, aby pani Jola nabyła prawo do urlopu wychowawczego. Jeśli więc przepracuje jeszcze jeden, ostatni miesiąc okresu próbnego i podpisze nową umowę, to już pierwszego dnia zatrudnienia na nowej umowie nabędzie ona prawo do urlopu wychowawczego, ponieważ jej łączny staż pracy przekroczy 6 miesięcy.

  Warto wspomnieć, że na poczet okresu zatrudnienia liczone są również okresy pracy nakładczej, w których wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia obowiązującego w tym czasie.

  Czy matka i ojciec mogą jednocześnie przebywać na urlopie wychowawczym?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z urlopu wychowawczego może korzystać w danej chwili tylko jedno z rodziców lub opiekunów dziecka. Prawo dopuszcza jednak wyjątek od tej zasady. Zgodnie z art. 186 par. 6 Kodeksu pracy, oboje rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. W takim przypadku do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.

  Łączny okres wspólnego korzystania z urlopu nie może przekroczyć 4 miesięcy

  Państwo Magda i Paweł Kowalscy wychowują 3-letniego syna. Dotychczas wykorzystali już ponad połowę urlopu wychowawczego przysługującego im na to dziecko. Pierwszą część, w wymiarze 12 miesięcy, wykorzystała pani Magda. W tym okresie pan Paweł pracował i nie korzystał z urlopu wychowawczego. Po jakimś czasie pani Magda zdecydowała się wziąć kolejne 4 miesiące urlopu, ale tym razem wspólnie ustalili, że w trakcie trwania jej urlopu pan Paweł również weźmie urlop wychowawczy, jednak w wymiarze 3 miesięcy, i będą wspólnie sprawować opiekę nad swoim dzieckiem. Czy w przyszłości będą mogli ponownie skorzystać z urlopu wychowawczego w tymn samym terminie?

  Tak, będą mieli taką możliwość. Muszą jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, wykorzystali już w sumie 19 miesięcy urlopu wychowawczego (12 + 4 + 3), czyli ponad połowę z przysługujących im 36 miesięcy. Po drugie, wykorzystany urlop podzielili w sumie na 3 części — z dwóch części skorzystała pani Magda i z jednej części skorzystał pan Paweł. Zatem pozostałe do wykorzystania 17 miesięcy urlopu wychowawczego mogą podzielić już tylko na 2 części. Po trzecie, dotychczas państwo Kowalscy byli jednocześnie na urlopie wychowawczym przez okres 3 miesięcy, zatem w przyszłości będą mogli ponownie skorzystać z urlopu wychowawczego w tym samym czasie, jednak nie dłużej niż przez 1 miesiąc — tak, aby łączny okres ich wspólnego pobytu na urlopie wychowawczym nie przekroczył limitu 4 miesięcy.

  Jeśli drugi rodzic lub opiekun dziecka nie planuje brać urlopu wychowawczego w tym samym czasie co wnioskodawca, wówczas należy załączyć jego pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. W określonych przypadkach ośwaidczenie to nie jest wymagane (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).

  Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego?

  Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy i może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

  Wymiar urlopu wychowawczego jest niezależny od liczby dzieci urodzonych w wyniku jednego porodu lub od liczby dzieci przyjętych jednorazowo na wychowanie (np. w drodze adopcji). Jeśli jednak pracownica urodzi lub przyjmie na wychowanie kolejne dziecko, wówczas uzyskuje ona (wraz z ojcem lub drugim opiekunem) prawo do kolejnego urlopu wychowawczego na to drugie dziecko.

  Czy jedno z rodziców lub opiekunów może samodzielnie wykorzystać cały urlop?

  Zasadniczo nie, bowiem zgodnie z art. 186 par. 4 Kodeksu pracy, każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z ogólnego wymiaru wynoszącego 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica lub opiekuna dziecka, co oznacza, że np. ojciec dziecka nie może „zrzec się” na korzyść matki jednego miesiąca urlopu przysługującego mu na wyłączność.

  Jeśli zatem oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej i jedno z nich postanowi w ogóle nie korzystać z urlopu wychowawczego, to drugie nie będzie mogło wykorzystać wszystkich 36 miesięcy urlopu, a jedynie 35 miesięcy. Pozostały jeden miesiąc, przysługujący wyłącznie temu rodzicowi, który postanowił nie korzystać z urlopu, po prostu przepadnie. Drugi rodzic w żaden sposób nie będzie mógł go spożytkować.

  W praktyce oznacza to, że aby wykorzystać cały wymiar 36 miesięcy urlopu wychowawczego, dwoje rodziców lub opiekunów dziecka musi podzielić się tym uprawnieniem w taki sposób, aby każde z nich skorzystało z części urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.

  Jak dwoje rodziców może wykorzystać cały przysługujący im urlop wychowawczy?

  Młode małżeństwo wspólnie uzgodniło, że wykorzysta całe 36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługującego im na syna i że osobą, która pójdzie na urlop, będzie matka dziecka. Jednakże okazało się, że zgodnie z nowymi przepisami, matka dziecka nie może samodzielnie wykorzystać całego wymiaru 36 miesięcy urlopu, ponieważ 1 miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, którym w tym przypadku jest ojciec dziecka. W związku z tym młodzi rodzice postanowili podzielić urlop na dwie części: 35 miesięcy dla matki (czyli tyle, ile mogła wziąć maksymalnie) oraz 1 miesiąc dla ojca.

  W wyjątkowych sytuacjach prawo dopuszcza możliwość, aby cały 36-miesięczny wymiar urlopu wychowawczego został wykorzystany wyłącznie przez jedno z rodziców lub opiekunów dziecka. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy:

  1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
  2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  4. drugiemu rodzicowi dziecka została ograniczona władza rodzicielska,
  5. drugiemu rodzicowi dziecka została zawieszona władza rodzicielska,
  6. opieka nad dzieckiem została przyznana wyłącznie jednemu opiekunowi,
  7. opieka nad dzieckiem została przyznana dwóm opiekunom, jednak drugiego opiekuna zwolniono z opieki.

  W każdym z powyższych przypadków wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający status drugiego rodzica/opiekuna. Takim dokumentem jest (odpowiednio):

  1. akt zgonu drugiego rodzica dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej,
  3. prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
  4. prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej,
  5. prawomocne orzeczenie sądu o zawieszeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej,
  6. prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi,
  7. prawomocne orzeczenie sądu o o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki.

  Dzielenie urlopu wychowawczego na części

  Jak już pisaliśmy, urlop wychowawczy może zostać podzielony na części, których nie może być więcej niż pięć. Prawo nie określa, ile najmniej dni urlopu wychowawczego musi zawierać jedna część, zatem w praktyce pojedyncza część urlopu wychowawczego może trwać zarówno jeden dzień, jak też kilka tygodni czy kilkanaście miesięcy. Może mieć także długość równą całemu dopuszczalnemu wymiarowi urlopu, możliwemu do wykorzystania w danej sytuacji, a więc może trwać przez 35 lub 36 miesięcy (patrz: powyżej).

  O tym, na ile części zostanie podzielony urlop wychowawczy oraz ile czasu będzie trwać każda z nich, decydują nie pracodawcy, ale wyłącznie osoby uprawnione do wzięcia urlopu, czyli rodzice lub opiekunowie dziecka posiadający status pracowników. Nie muszą oni konsultować tej decyzji ze swoimi pracodawcami.

  Składając wniosek o udzielenie części urlopu wychowawczego pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o tym, czy i kiedy planuje wykorzystać kolejne części urlopu.

  Jeśli rodzice lub opiekunowie wykorzystali wspólnie już wszystkie pięć części urlopu, ale łącznie nie trwały one dłużej niż 36 miesięcy, to pozostała część urlopu przepada i nie będą oni mogli skorzystać z niej nawet w przypadku, gdy ich dziecko nie ukończyło jeszcze 5. roku życia. Z drugiej strony, jeśli rodzice lub opiekunowie wykorzystali tylko część urlopu wychowawczego (np. 23 miesiące) w mniej niż pięciu okresach czasu, ale ich dziecko ukończyło już 5. rok życia, to niewykorzystana część urlopu również przepada.

  Należy pamiętać, że pracownicy nie mają obowiązku dzielenia urlopu wychowawczego na części. Jeśli taka jest wola pracownika, może on wykorzystać przysługujący mu urlop wychowawczy jednorazowo w całości. Może również w ogóle nie skorzystać z urlopu wychowawczego.

  Dzielenie urlopu wychowawczego na części

  Pięć części urlopu wychowawczego przypada łącznie na obojga rodziców lub opiekunów dziecka. To od ich decyzji zależy, które z nich, kiedy i w jakim wymiarze skorzysta z części urlopu wychowawczego. Mogą podzielić urlop pomiędzy siebie, mogą również uzgodnić, że tylko jedno z nich będzie korzystać z urlopu — jednorazowo lub w częściach.

  Dla przykładu: rodzice mogą umówić się w ten sposób, że matka jako pierwsza skorzysta z urlopu wychowawczego w wymiarze sześciu miesięcy i weźmie go zaraz po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, a następnie ojciec wykorzysta drugą część urlopu wychowawczego, która będzie trwała rok. Do chwili ukończenia przez ich dziecko 5 lat będą mieli do wykorzystania jeszcze 18 miesięcy urlopu, które będą mogli podzielić pomiędzy siebie na trzy części.

  Urlop na dziecko niepełnosprawne

  Rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością przysługują dodatkowe uprawnienia w zakresie urlopu wychowawczego.

  Jeśli taki pracownik spełnia kryterium posiadania co najmniej sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli z powodu stanu zdrowia dziecko wymaga jego osobistej opieki. Z tego dodatkowego urlopu pracownik może skorzystać bez względu na to, czy wcześniej korzystał już z „normalnego” urlopu wychowawczego na to dziecko, czy nie. Należy jednak pamiętać o tym, że dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością można wykorzystać nie później niż do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  Stan zdrowia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 16. roku życia) lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko ma ukończone 16 lat). Zaświadczenie lekarskie nie jest traktowane jako dokument poświadczający niepełnosprawność dziecka.

  W stosunku do dodatkowego urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne stosuje się dokładnie takie same zasady, jak w odniesieniu do „normalnego” urlopu wychowawczego, a więc:

  1. dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne może być podzielony pomiędzy rodziców lub opiekunów na maksymalnie pięć części, których łączna długość nie może przekraczać 36 miesięcy;
  2. oboje rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie przebywać na dodatkowym urlopie wychowawczym przez łączny okres nie dłuższy niż 4 miesiące;
  3. jeden miesiąc z ogólnego wymiaru 36 miesięcy urlopu jest zarezerwowany na wyłączność każdego z rodziców lub opiekunów dziecka, jeśli więc jedno z nich nie skorzysta z tego uprawnienia, to drugie może wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy wyłącznie w wymiarze do 35 miesięcy;
  4. rodzic dziecka może samodzielnie wykorzystać urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 36 miesięcy tylko wówczas, jeżeli drugi rodzic dziecka nie żyje, albo drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, albo drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo też taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu;
  5. jeżeli dziecko pozostaje pod opieką wyłącznie jednego opiekuna, to przysługuje mu prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego w pełnym 36-miesięcznym wymiarze.

  72 miesiące urlopu wychowawczego na dziecko niepełnosprawne

  W praktyce rodzice lub opiekunowie dziecka z niepełnosprawnością mają do wykorzystania w sumie do 72 miesięcy urlopu wychowawczego, z czego 36 miesięcy mogą wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach do chwili ukończenia przez ich dziecko 5. roku życia, a na wykorzystanie pozostałych 36 miesięcy (również w maksymalnie pięciu częściach) mają czas aż do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  Wniosek o urlop wychowawczy

  Urlopu wychowawczego pracodawca udziela na pisemny wniosek pracownika. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca udzieli urlopu nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

  Na każdą część urlopu wychowawczego należy przygotować osobny wniosek.

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać następujące informacje:

  • okres, na jaki ma być udzielony urlop wychowawczy, a więc datę rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu,
  • okres urlopu wychowawczego, który został dotychczas wykorzystany na dane dziecko (jeśli urlop był wykorzystany w kilku częściach, należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich wykorzystanych do tej pory części urlopu), albo informację, że dotychczas nie był wykorzystywany urlop wychowawczy na dane dziecko.
  • liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

  Oprócz informacji o planowanym i wykorzystanym urlopie wychowawczym, we wniosku należy podać również:

  • dane dziecka — imię, nazwisko i datę urodzenia,
  • dane wnioskodawcy — co najmniej imię i nazwisko, ale zaleca się również podanie stanowiska zajmowanego u pracodawcy oraz nazwę działu, w którym osoba wnioskująca jest zatrudniona, a także jej adres zamieszkania,
  • dane zakładu pracy udzielającego urlopu — nazwę i ewentualnie adres siedziby.

  Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

  Oświadczenie to nie jest wymagane w przypadku, gdy:

  1. drugiemu rodzicowi ograniczono władzę rodzicielską;
  2. drugiego z rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej;
  3. drugiemu opiekunowi dziecka ograniczono opiekę;
  4. drugiego opiekuna dziecka zwolniono z opieki nad dzieckiem;
  5. zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

  W każdym z powyższych przypadków pracownik musi dołączyć do wniosku dokument potwierdzający okoliczność, na którą się powołuje. Takim dokumentem jest (odpowiednio):

  1. prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej;
  2. prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
  3. prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu opiekunowi opieki nad dzieckiem;
  4. prawomocne orzeczenie sądu o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki nad dzieckiem;
  5. dokumenty lub pisemne oświadczenie potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

  Jeżeli rodzice lub opiekunowie dziecka chcą jednocześnie (w tym samym terminie) skorzystać z urlopu wychowawczego przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, do swoich wniosków muszą załączyć pisemne oświadczenia drugiego rodzica/opiekuna o okresie, w którym zamierza on lub ona korzystać z takiego urlopu.

  Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Oświadczenie pracownika w tej sprawie powinno zostać złożone pracodawcy w formie pisemnej.

  Wniosek o urlop wychowawczy

  Elektroniczny formularz wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego opublikowany na eWnioski.pl pozwala wygenerować gotowy wniosek (także dla przypadku dziecka niepełnosprawnego), jak również przygotować odpowiednie oświadczenie dla drugiego rodzica/opiekuna — w zależności od danej sytuacji — albo oświadczenie w sprawie braku zamiaru korzystania z urlopu w określonym terminie, albo oświadczenie o planowanym jednoczesnym korzystaniu z urlopu.

  Rozpocznij wypełnianie wniosku o urlop wychowawczyKliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (14) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Katarzyna | 2015-01-30

  Posiadam gospodarstwo rolne

  Witam, posiadam gospodarstwo rolne i jestem mamą 2,5 letniej dziewczynki. Chciałbym pomyśleć o drugim dziecku. Pracuje również w swoim zawodzie ale moje pytanie jest takie, czy mam prawo w takiej... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Ala | 2014-01-20

  Koniec macierzyńskiego

  Jestem na urlopie macierzyńskim. Dowiedziałam się przez przypadek, że nie mam już pracy, bo szef już zatrudnił pracowników po moim zwolnieniu ciążowym... I co dalej!?

 3. Sylwia | 2014-01-09

  Urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne a staż pracy

  Bylam 6 lat na wychowawczym na dziecko niepełnosprawne. Gdy zliczano mi staż pracy do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczono mi tylko 3 lata wychowawczego. Mam nadzieję, że znają się na przepisach i... Przeczytaj całość

 4. Łucja | 2014-01-04

  Czy będę mogła pójść na urlop wychowawczy?

  Witam! Obecnie od roku nie jestem nigdzie ubezpieczona. 26 lipca urodziłam dziecko. Teraz zamierzam podjąć pracę. Czy po pół roku pracy będę mogła przejśc na urlop wychowawczy? Proszę o odpowiedź.... Przeczytaj całość

 5. Ania | 2013-11-20

  Czy ma sens zatrudnianie się tylko po to, by wziąć urlop wychowawczy?

  Witam! Obecnie nie jestem nigdzie zatrudniona, syn ma 4 lata. Od stycznia 2010 r. do lipca 2011 r. byłam na wychowawczym. Potem otworzyłam własną dzialalność. Z końcem marca tego roku zamknęłam... Przeczytaj całość

 6. Ja | 2013-11-19

  Prowadzenie działalności a warunki urlopu wychowawczego

  Z mężem prowadzimy działalność gospodarczą, jestem współpracującą przy działalności i chciałabym przejść na urlop wychowawczy. Co muszę zrobić i jakie papiery zorganizować? Proszę o pomoc. Te... Przeczytaj całość

 7. Dorota | 2013-11-07

  Działalność gospodarcza i jednoczesne zatrudnienie na etacie

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz jestem zatrudniona na umowę o pracę w zewnętrznej firmie. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z urlopu wychowawczego?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 8. Ania | 2013-09-13

  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą mogę iść na wychowawczy?

  Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Mam 7 dzieci. W tym jedno ma 2 latka. I jedno jest niepełnosprawne mające 15 lat. Poprzednio korzystałam na pierwszych 4 dzieci z urlopu wychowawczego... Przeczytaj całość

 9. dronka83 | 2013-09-09

  Ile trwa wychowawczy?

  Ile trwa urlop wychowawczy, jeśli mam trójkę dzieci? Czy na każde dziecko przysługują mi 3 lata? Czy łącznie są 3 lata na wszystkie dzieci? Na starszą córkę wykorzystałam pół roku, a teraz na syna... Przeczytaj całość

 10. stokrotka | 2013-07-03

  Czy urlop wychowawczy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Korzystałam z urlopu macierzyńskiego, a następnie wróciłam do pracy na 1/2 etatu. Od sierpnia planuję pójść na urlop wychowawczy. Czy przed... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory formularzy.

Klikając w poniższe linki możesz podejrzeć, jak wyglądają nasze wzory wniosku o urlop wychowawczy.

wniosek (1)+ oświadczenie (1)
wniosek (2)+ oświadczenie (2)
wniosek (3)+ oświadczenie (3)
wniosek (4)+ oświadczenie (4)
wniosek (5 – bez oświadczenia)

Ważne informacje

 • urlop wychowawczy przysługuje rodzicowi, który jest pracownikiem posiadającym co najmniej 6-miesięczny łączny okres zatrudnienia u wszystkich dotychczasowych pracodawców
 • z urlopu wychowawczego mogą na równych prawach korzystać kobiety i mężczyźni, będący rodzicami lub opiekunami dziecka
 • wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie lub jednorazowo przysposobionych
 • każdemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka przysługuje prawo do wykorzystania na wyłączność jednego z 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przekazać drugiemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka
 • urlop wychowawczy można wykorzystać tylko do chwili ukończenia przez dziecko 5. roku życia
 • urlop może być podzielony na maksymalnie 5 części
 • oboje rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące
 • rodzice/opiekunowe dziecka z niepełnosprawnością, które nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, mogą skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy, który również można podzielić na 5 części