Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Dodano: 22-01-2013 | Ostatnia modyfikacja: 02-03-2015 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Załatwienie poszczególnych formalności może okazać się niemożliwe, jeśli nie posiadamy odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Na przykład, jeśli chcemy otrzymać dowód osobisty, będziemy musieli posiadać odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, natomiast w przypadku składania wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego lub przy załatwianiu spraw spadkowych będzie potrzeby odpis skrócony aktu zgonu zmarłej osoby.

  Jakie rodzaje aktów stanu cywilnego wyróżniamy?

  Urzędy Stanu Cywilnego wydają na wniosek uprawnionej osoby odpisy: aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu. Odpisy te, mogą być odpisami zupełnymi lub skróconymi. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego, wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. W odpisie skróconym podaje się treść aktu, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

  W odpisie skróconym zamieszcza się następujące dane:

  • w odpisie aktu urodzenia – nazwisko i imię (imiona), miejsce i datę urodzenia oraz imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka,
  • w odpisie aktu małżeństwa – nazwiska i imiona małżonków, ich nazwiska rodowe, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce i datę zawarcia małżeństwa, imiona i nazwiska rodowe rodziców, nazwisko (nazwiska) małżonków, które noszą po zawarciu małżeństwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, a jeżeli małżeństwo ustało wskutek śmierci jednego z małżonków albo rozwodu, zostało unieważnione, orzeczona została separacja oraz jej zniesienie – adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, o separacji oraz o zniesieniu separacji, wraz z oznaczeniem aktu zgonu lub sygnatury akt sprawy, w której orzeczono o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, o separacji oraz o zniesieniu separacji,
  • w odpisie aktu zgonu – nazwisko i imię (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, miejsce i datę zgonu, datę lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarłego i jego ostatnie miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imię i nazwisko rodowe małżonka, a także imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego.

  Wnioskodawca może wnieść również o wydanie wielojęzycznego odpisu aktu. Odpis wielojęzyczny ma zawsze postać odpisu skróconego.

  Kto może złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?

  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może złożyć:

  • sąd lub inny organ państwowy,
  • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
  • członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.

  Za członka rodziny uznaje się:

  • wstępnych (rodzice, dziadkowie),
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • rodzeństwo,
  • małżonka.

  Pozostałe osoby mogą uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, jeśli wykażą w tym interes prawny. Przy czym, należy wskazać, iż interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Istnienie interesu prawnego należy, zatem udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia odpisu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

  Ważne!

  Jeśli wnioskodawca chce otrzymać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu osoby, która nie jest członkiem jego rodziny powinien załączyć do wniosku dokument potwierdzający, że potrzebne jest mu uzyskanie wnioskowanego odpisu. Dokumentem takim może być na przykład: pismo sądowe o toczącym się postępowaniu spadkowym. W przeciwnym przypadku urząd może odmówić wydania odpisu.

  Wniosek o wydanie odpisu może złożyć również organizacja społeczna, jeżeli uzyskanie odpisu uzasadnione jest celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?

  Od 1 marca 2015 r. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym  Urzędzie Stanu Cywilnego, a ni jak dotychczas w Urzędzie w miejscu rejestracji narodzin, zawarcia małżeństwa, czy też zgonu.
  Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Wnioskodawca może również określić sposób odbioru odpisu. Wnioskowany dokument można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym składało się wniosek. Wnioskodawca możne również zaznaczyć, iż wnosi o przesłanie odpisu pocztą na wskazany przez niego adres, przy czym może być to również adres siedziby innego Urzędu Stanu Cywilnego.

  Przykład:

  Wnioskodawca, który urodził się w Warszawie, a obecnie mieszka w Krakowie chce otrzymać skrócony odpis aktu urodzenia. W tym celu, może przesłać pocztą wniosek o wydanie odpisu do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Na wniosku może zaznaczyć, iż prosi o przesłanie odpisu aktu urodzenia: na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub wskazać adres Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, w którym odbierze odpis osobiście.

  Jaka jest opłata za otrzymanie odpisu?

  Opłata skarbowa za wydanie odpisu wynosi:

  • za odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł.
  • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł.

  Jednak nie wszystkie wnioski podlegają opłacie skarbowej. Konieczność wniesienia opłaty zależy od tego w jakim celu odpis ma zostać wydany, przy czym opłacie nie podlega tylko jeden egzemplarz danego odpisu. Zatem jeśli we wniosku zaznaczymy, że chcemy otrzymać kilka egzemplarzy danego odpisu, z opłaty zwolniony będzie tylko jeden egzemplarz odpisu, za pozostałe będzie trzeba już zapłacić.

  Z opłaty skarbowej zwolnione są wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego do spraw: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka). Nie będziemy musieli zapłacić za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, jeśli jest on nam potrzebny w celu otrzymania dowodu osobistego. Z opłaty zwolniony jest również wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, który będzie potrzebny nam w celu otrzymania paszportu.

  Podsumowując, jeśli odpis aktu stanu cywilnego będzie potrzebny nam do załatwienia jednej z wyżej wymienionych spraw nie będziemy musieli płacić opłaty skarbowej, dlatego też warto jest zaznaczyć na wniosku, w jakim celu dokument jest nam potrzebny.

  Przykład:

  Wnioskodawca chce otrzymać 3 egzemplarze skróconego odpisu aktu urodzenia. Na wniosku zaznaczył, iż są one mu potrzebne w celu otrzymania dowodu osobistego. Aby otrzymać odpisy będzie musiał wnieść opłatę skarbową tylko za dwa egzemplarze, ponieważ otrzymanie jednego z wnioskowanych odpisów będzie zwolnione z opłaty skarbowej ze względu na przedstawionym we wniosku cel.

  Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie odpisu?

  Składając wniosek o wydanie odpisu aktu cywilnego lub odbierając wnioskowany dokument możemy zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), dlatego też warto mieć jest go przy sobie.
  Do wniosku należy koniecznie załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli taka opłata jest wymagana). Jeśli w imieniu wnioskodawcy wniosek składa pełnomocnik należy załączyć pisemne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (na kwotę 17 zł).

  Ogólne informacje o aktach stanu cywilnego

  Akta stanu cywilnego

  Akt stanu cywilnego jest to pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego:

  • akt urodzenia,
  • akt małżeństwa,
  • akt zgonu.

  Księgi stanu cywilnego, do których wpisuje się akty stanu cywilnego, prowadzi się w urzędach stanu cywilnego. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.

  Źródło: Ministerstwo Spraw WewnętrznychKliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (31) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. anturka | 2015-03-01

  Odpisy dziadków i pradziadków

  Potrzebny mi odpis aktów zgonu dziadków i pradziadków oraz babć. Nie mam pełnych danych, dlatego potrzebuję akty zgonów, aby uzyskać daty urodzenia i dalej szukać antenatów. Czy te odpisy są... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. justyna | 2015-02-04

  Akt małżeństwa zawartego w Niemczech

  Potrzebny jest mi akt małżeństwa mojego taty z drugą żoną . Małżeństwo zostało zawarte w Niemczech. Tata zmarł, przez żonę nie da się tego załatwić. Proszę o podpowiedź co powinnam zrobić? Czy... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. k | 2015-01-30

  Czy kuzyn jest członkiem rodziny

  Nie wiem, czy za członka rodziny uznaje się kuzyna czy też nie? Czy jest już uznawany za pełnomocnika?

 4. ula | 2015-01-21

  Chcę otrzymać akty zgonu i urodzenia członków rodziny, a nie mam pełnych danych

  Witam.
  Przeprowadzam sprawę spadkową potrzebny mi jest akt małżeństwa moich pradziadków ale nie znam daty ich ślubu. Również potrzebny jest mi akt urodzenia siostry dziadka ale oboje nie żyją,... Przeczytaj całość

 5. Cerebellum | 2015-01-04

  Odpis aktu pra i prapradziadka

  Chcę uzyskać odpis aktu zgonu pra i praradziadka, jednak w formularzu jest do zaznaczenia wyłącznie forma "wnuk", nie ma zaś prawnuków i dalszych zstępnych. Czy zatem powinienem zaznaczyć pozycję... Przeczytaj całość

 6. Monika | 2014-11-26

  Miedzynarodowy akt urodzenie - bez polskiego dowodu lub paszportu

  Musze się pilnie postarać o międzynarodowy akt urodzenia - mieszkam w Niemczech. Właśnie chciałam wypełnić wniosek o wydanie odpisu i zauważyłam, że trzeba podać dane dotyczące dowodu osobistego... Przeczytaj całość

 7. Roxana | 2014-11-19

  Skrócony akt urodzenia do zawarcia związku małżeńskiego

  Witam. Potrzebuję skrócony akt urodzenia do zawarcia związku małżeńskiego, aktualnie mieszkam daleko od miasta, w którym się urodziłam i zastanawiam się, czy również mogę załatwić sprawę... Przeczytaj całość

 8. olga | 2014-10-15

  Wysłanie mailem wniosku do USC

  Czy mogę wysłać mailem wniosek o przesłanie wielojęzycznego odpisu aktu małżeństwa?

 9. paula | 2014-09-20

  Opłata za akt urodzenia matki przy zarejestrowaniu dziecka

  A czy do zarejestrowania dziecka, jako panna, też muszę płacić za swój skrócony odpis aktu urodzenia?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 10. Anonim | 2014-08-14

  Opłata za akt urodzenia

  Na jaki numer konta wysłać kasę za akt urodzenia?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory formularzy.

Kliknij w poniższy link, by podejrzeć nasz wzór wniosku o urlop wychowawczy.

Zobacz wzór wniosku

Ważne informacje

 • bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu Urząd Stanu Cywilnego wydaje na wniosek uprawnionej osoby trzy egzemplarze odpowiedniego odpisu aktu bezpłatnie,
 • kolejne odpisy wydawane są również na wniosek i w zależności od ich przeznaczenia odpisy te mogą być już płatne,
 • opłata za otrzymanie egzemplarza odpisu wynosi – 22 zł za odpis skrócony oraz 33 zł za odpis zupełny,
 • osobami uprawnionymi do otrzymania odpisu jest osoba, której stan cywilny został stwierdzony w danym akcie lub jej małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, czy też rodzeństwo. Pozostałe osoby, chcąc uzyskać odpis aktu stanu cywilnego muszą wykazać istnienie interesu prawnego w otrzymaniu takiego dokumentu,
 • odpisy aktu stanu cywilnego wydawane są również sądom i organom państwowym,
 • nie płaci się za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli taki odpis jest potrzebny do załatwienia spraw: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu. Tylko jeden egzemplarz odpisu jest zwolniony z opłaty.

Linki zewnętrzne