Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Dodano: 22-01-2013 | Ostatnia modyfikacja: 09-03-2015 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Załatwienie poszczególnych formalności może okazać się niemożliwe, jeśli nie posiadamy odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego. Na przykład przy załatwianiu spraw spadkowych będzie potrzeby m.in. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

  Jakie rodzaje aktów stanu cywilnego wyróżniamy?

  Urzędy Stanu Cywilnego wydają na wniosek uprawnionej osoby odpisy: aktu urodzenia, aktu małżeństwa lub aktu zgonu. Odpisy te, mogą być odpisami zupełnymi lub skróconymi.

  Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego, wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.

  W odpisie skróconym podaje się treść aktu, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

  W odpisie skróconym aktu urodzenia zamieszcza się następujące dane:

  • nazwisko,
  • imię (imiona),
  • płeć,
  • kraj urodzenia,
  • datę i miejsce i datę urodzenia,
  • oraz nazwiska rodowe rodziców dziecka.

  Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera:

  • nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe małżonków, daty i miejsca ich urodzenia,
  • datę i miejsce zawarcia małżeństwa,
  • nazwiska rodowe i imiona rodziców osób, które zawarły małżeństwo,
  • nazwisko lub nazwiska małżonków, które będą nosić po zawarciu małżeństwa,
  • nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
  • adnotację o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, separacji, zniesieniu separacji,
  • oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, datę uprawomocnienia się orzeczenia oraz oznaczenie aktu zgonu.

  W odpisie skróconym aktu zgonu zamieszcza się:

  • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe,
  • datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej,
  • stan cywilny osoby zmarłej,
  • nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim,
  • datę, godzinę i miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane – datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok,
  • nazwiska rodowe i imiona rodziców osoby zmarłej.

  Kto może złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?

  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może osoba, której akt dotyczy, a także jej:

  • małżonek,
  • wstępny (np.rodzice, dziadkowie)
  • zstępnemu (np. dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • opiekun.

  Poza tym, z wnioskiem o wydanie aktu stanu cywilnego może wystąpić także każdy, kto wykaże interes prawny w otrzymaniu danego aktu.

  Interes prawny ma miejsce wówczas, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Istnienie interesu prawnego należy, zatem udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia odpisu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

  Ponadto odpisy wydawane są: sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, gdy jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

  Ważne!

  Jeśli wnioskodawca chce otrzymać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu osoby, która nie jest członkiem jego rodziny powinien załączyć do wniosku dokument potwierdzający, że potrzebne jest mu uzyskanie wnioskowanego odpisu. Dokumentem takim może być na przykład: pismo sądowe o toczącym się postępowaniu spadkowym. W przeciwnym przypadku urząd może odmówić wydania odpisu.

  Jak i gdzie można złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego?

  Od 1 marca 2015 r. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym  Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie jak dotychczas w Urzędzie w miejscu rejestracji narodzin, zawarcia małżeństwa, czy też zgonu.

  Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

  Wnioskodawca może również określić sposób odbioru odpisu. Wnioskowany dokument można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym składało się wniosek.

  Osoba składająca wniosek możne również zaznaczyć, iż wnosi o przesłanie odpisu pocztą na wskazany przez niego adres, przy czym może być to również adres siedziby innego Urzędu Stanu Cywilnego.

  Przykład:

  Wnioskodawca, który urodził się w Warszawie, a obecnie mieszka w Krakowie nie musi już jechać do Warszawy, aby otrzymać skrócony odpis aktu urodzenia. Wniosek o wydanie aktu może złożyć Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu jego aktualnego zamieszkania. Wniosek można złożyć w siedzibie urzędu lub wysłać go tam pocztą. We wniosku może zaznaczyć, iż prosi o przesłanie odpisu aktu urodzenia na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

  Jaka jest opłata za otrzymanie odpisu?

  Opłata skarbowa za wydanie odpisu wynosi:

  • za odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł.
  • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł.

  Jednak nie wszystkie wnioski podlegają opłacie skarbowej. Konieczność wniesienia opłaty zależy od tego w jakim celu odpis ma zostać wydany, przy czym opłacie nie podlega tylko jeden egzemplarz danego odpisu. Zatem jeśli we wniosku zaznaczymy, że chcemy otrzymać kilka egzemplarzy danego odpisu, z opłaty zwolniony będzie tylko jeden egzemplarz odpisu, za pozostałe będzie trzeba już zapłacić.

  Z opłaty skarbowej zwolnione są wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego do spraw: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka). Nie będziemy musieli zapłacić za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, jeśli jest on nam potrzebny w celu otrzymania dowodu osobistego. Z opłaty zwolniony jest również wniosek o wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa, który będzie potrzebny nam w celu otrzymania paszportu.

  Podsumowując, jeśli odpis aktu stanu cywilnego będzie potrzebny nam do załatwienia jednej z wyżej wymienionych spraw nie będziemy musieli płacić opłaty skarbowej, dlatego też warto jest zaznaczyć na wniosku, w jakim celu dokument jest nam potrzebny.

  Przykład:

  Wnioskodawca chce otrzymać 3 egzemplarze skróconego odpisu aktu urodzenia. Na wniosku zaznaczył, iż są one mu potrzebne w celu otrzymania dowodu osobistego. Aby otrzymać odpisy będzie musiał wnieść opłatę skarbową tylko za dwa egzemplarze, ponieważ otrzymanie jednego z wnioskowanych odpisów będzie zwolnione z opłaty skarbowej ze względu na przedstawionym we wniosku cel.

  Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie odpisu?

  Składając wniosek o wydanie odpisu aktu cywilnego lub odbierając wnioskowany dokument możemy zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), dlatego też warto mieć jest go przy sobie.

  Do wniosku należy koniecznie załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli taka opłata jest wymagana).

  Jeśli w imieniu wnioskodawcy wniosek składa pełnomocnik należy załączyć pisemne pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (na kwotę 17 zł).

  Ogólne informacje o aktach stanu cywilnego

  Akta stanu cywilnego

  Akt stanu cywilnego jest to pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego:

  • akt urodzenia,
  • akt małżeństwa,
  • akt zgonu.

  Księgi stanu cywilnego, do których wpisuje się akty stanu cywilnego, prowadzi się w urzędach stanu cywilnego. Urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy.

  Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Wielojęzyczny (europejski) akt stanu cywilnego

  Załatwienie niektórych formalności za granicą (np. zawarcie małżeństwa) wymaga w wielu przypadkach przedstawienia europejskiego aktu stanu cywilnego. Europejski akt stanu cywilnego określany jest również, jako akt międzynarodowy lub wielojęzyczny. Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16 sporządzonej w Wiedniu w dniu 8 września 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

  Odpisami wielojęzycznymi sporządzonymi w Polsce można posługiwać się na terenie:

  • Niemiec,
  • Austrii,
  • Belgii,
  • Hiszpanii,
  • Francji,
  • Włoch,
  • Luksemburga,
  • Holandii,
  • Portugalii,
  • Szwajcarii,
  • Turcji,
  • Słowenii,
  • Chorwacji,
  • Macedonii,
  • Bośni i Hercegowiny,
  • Serbii,
  • Czarnogóry,
  • Mołdawii,
  • Litwy,
  • Estonii,
  • Rumunii,
  • Bułgarii.

  W jaki sposób otrzymać wielojęzyczny (europejski) akt stanu cywilnego?

  Międzynarodowe akty stanu cywilnego mają zawszę postać skróconą. Zasady wydawania aktów międzynarodowych są takie same, jak w przypadku “zwykłych” aktów stanu cywilnego (procedura została opisana powyżej). Odpisy te  sporządzane są na wniosek osoby zainteresowanej.
  Osobami, które mogą uzyskać tego typu odpis są zatem osoby uprawnione do otrzymania polskiego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

  Międzynarodowy akt stanu cywilnego może otrzymać osoba, której dany akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun. Pozostałe osoby chcąc uzyskać wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego zobowiązane są wykazać interes prawny.

  Aby otrzymać taki akt, wystarczy zatem złożyć wniosek w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce oraz wnieść opłatę, która w przypadku odpisu wielojęzycznego wynosi 22 zł.

  Poniżej przedstawiamy, jak wygląda wzór wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego:

  Europejski odpis aktu małżeństwa str. 1
  Europejski odpis aktu małżeństwa str. 2

  Europejski odpis aktu urodzenia str.1
  Europejski odpis aktu urodzenia str. 2

  Europejski odpis aktu zgonu str.1
  Europejski odpis aktu zgonu str.2Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (38) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. caro908 | 2015-06-24

  Czas oczekiwania na skrócony odpis aktu

  Czy skrócony odpis aktu urodzenia otrzymam niezwłocznie po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty skarbowej?

 2. Fr. | 2015-06-01

  Do jakiego USC mam żłożyć wniosek o odpis aktu urodzenia?

  Potrzebny mi jest pełny dokument urodzenia do ślubu. Urodziłem się w Świętochłowicach i nie znam adresu urzędu stanu cywilnego ze Świętochłowic. Pomóżcie proszę, bo na co dzień mieszkam w Niemczech.

 3. Ewa | 2015-05-14

  Gdzie można posługiwać się międzynarodowym aktem urodzenia?

  Czy międzynarodowym aktem urodzenia można posługiwać się w Polsce?
  Pozdrawiam, Ewa

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. katarzyna | 2015-05-10

  Odpis skrócony aktu małżeństwa

  Czy skrócony odpis aktu małżeństwa otrzymam od ręki, czy trzeba czekać parę dni?

 5. Mo.nika | 2015-04-28

  Akt urodzenia dziecka urodzonego za granicą

  Jeżeli dziecko było urodzone poza granicami, to w jaki sposób i gdzie mam ubiegać się o polski akt urodzenia? I czy da się to zrobić bez wyjeżdżania do Polski? czy można zrobić to w Polsce za... Przeczytaj całość

 6. Michal | 2015-04-24

  Nowe druki odpisów aktu stanu cywilnego

  Nowe druki aktów/odpisów bardzo ładnie się prezentują. I należy się cieszyć ze zmian wizualnych :) Ale niestety jeśli chodzi o druk międzynarodowy, jego opis przedstawia się mało czytelnie dla... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. ANONIM | 2015-04-21

  Jak uzyskać klauzulę Apostille na akcie urodzenia?

  Siostra będzie ślubować w Meksyku. Potrzebuję odpis aktu urodzenia i Apostille. Mam już odpis aktu urodzenia i co dalej?

 8. anturka | 2015-03-01

  Odpisy dziadków i pradziadków

  Potrzebny mi odpis aktów zgonu dziadków i pradziadków oraz babć. Nie mam pełnych danych, dlatego potrzebuję akty zgonów, aby uzyskać daty urodzenia i dalej szukać antenatów. Czy te odpisy są... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 9. justyna | 2015-02-04

  Akt małżeństwa zawartego w Niemczech

  Potrzebny jest mi akt małżeństwa mojego taty z drugą żoną . Małżeństwo zostało zawarte w Niemczech. Tata zmarł, przez żonę nie da się tego załatwić. Proszę o podpowiedź co powinnam zrobić? Czy... Przeczytaj całość

 10. k | 2015-01-30

  Czy kuzyn jest członkiem rodziny

  Nie wiem, czy za członka rodziny uznaje się kuzyna czy też nie? Czy jest już uznawany za pełnomocnika?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory formularzy.

Kliknij w poniższy link, by podejrzeć nasz wzór wniosku o urlop wychowawczy.

Zobacz wzór wniosku

Ważne informacje

 • bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu Urząd Stanu Cywilnego wydaje na wniosek uprawnionej osoby trzy egzemplarze odpowiedniego odpisu aktu bezpłatnie,
 • kolejne odpisy wydawane są również na wniosek i w zależności od ich przeznaczenia odpisy te mogą być już płatne,
 • opłata za otrzymanie egzemplarza odpisu wynosi – 22 zł za odpis skrócony oraz 33 zł za odpis zupełny,
 • osobami uprawnionymi do otrzymania odpisu jest osoba, której stan cywilny został stwierdzony w danym akcie lub jej małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, czy też rodzeństwo. Pozostałe osoby, chcąc uzyskać odpis aktu stanu cywilnego muszą wykazać istnienie interesu prawnego w otrzymaniu takiego dokumentu,
 • odpisy aktu stanu cywilnego wydawane są również sądom i organom państwowym,
 • nie płaci się za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, jeśli taki odpis jest potrzebny do załatwienia spraw: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu. Tylko jeden egzemplarz odpisu jest zwolniony z opłaty.

Linki zewnętrzne