Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy

Dodano: 20-05-2013 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Prawo jazdy jest podstawowym dokumentem stwierdzającym uprawnienia kierowcy do kierowania pojazdami. W przypadku zmiany danych, zgubienia lub zniszczenia dotychczasowego dokumentu lub po upływie jego ważności, kierowca powinien w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia złożyć wniosek o wydanie wtórnika dotychczasowego prawa jazdy.

  Kiedy należy wyrobić wtórnik prawa jazdy?

  Wtórnik prawa jazdy wyrabiany jest, gdy:

  • zmianie uległy następujące dane: imię, nazwisko, adres zameldowania,
  • nastąpiła utrata dotychczasowego prawa jazdy,
  • dotychczasowy dokument uległ zniszczeniu w taki sposób, że jest on nieczytelny,
  • dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność.

  Wtórnik, podobnie jak prawo jazdy, wydawany jest po złożeniu wniosku właściwemu, ze względu na adres zamieszkania kierowcy, staroście. Ponieważ kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy, wtórnik wydawany jest po zdaniu dotychczasowego dokumentu.

  Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Przyjmuje się, że do opisywanego zawiadomienia starosty wystarczy właśnie złożenie wniosku o wydanie wtórnika dotychczasowego prawa jazdy.

  Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy, dlatego też w przypadku, gdy dane prawo jazdy zostało np. zgubione i w jego miejsca wydany został już wtórnik dotychczasowego dokumentu, kierowca zobowiązany jest do zwrotu odnalezionego prawa jazdy.

  Wymiana prawa jazdy ze względu na utratę ważności

  Dotychczasowe prawa jazdy dzieliły się na wydawane bezterminowo oraz te z ograniczoną datą ważności czyli tzw. prawa jazdy terminowe. Najczęstszą przyczyną wydawania dokumentów terminowych są wady wzroku osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Od 19 stycznia 2013 roku wszystkie prawa jazdy będą wydawane wyłącznie terminowo. Osoby posiadające prawo jazdy bezterminowe, wydane przed 19 stycznia 2013 r. również będą musiały wymienić dokument na terminowy. Opisywana wymiana planowana jest na lata 2028-2032. Dzisiejsze bezterminowe prawa jazdy będą ważne do stycznia 2033 roku.

  Okres ważności danego prawa jazdy zależy od rodzaju kategorii.

  Prawo jazdy kategorii:

  • AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T co do zasady wydaje się na okres 15 lat, z tym, że okres ten może być krótszy jeśli tak postanowił lekarz w orzeczeniu lekarskim.
  • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

  Warto jest dodać, że również z datą 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony okres próbny dla osób, które uzyskały po raz pierwszy prawo jazdy kategorii „B”. Osoby te, otrzymują swoje pierwsze prawo jazdy na próbę na okres 2 lat.

  Jeśli w dotychczasowym prawie jazdy upłynął termin na jaki dokument został wydany we wniosku o wtórnik należy wskazać jego datę ważności oraz datę ważności kolejnego dokumentu – datę wskazaną w zaświadczeniu lekarskim.

  Opłaty za otrzymanie wtórnika prawa jazdy

  Składając wniosek o wtórnik prawa jazdy będzie trzeba liczyć się z koniecznością wniesienia następujących opłat:

  • 100 zł – opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy,
  • 50 gr – opłata ewidencyjna,
  • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy.

  Załączniki do wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy

  Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy załączyć:

  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy.
  • Wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.
  • Do wglądu: Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy w uzasadnionych wypadkach. Dotychczasowe prawo jazdy, jeśli nie zostało ono utracone.
  • W przypadku, gdy dotychczasowy dokument został utracony urzędnik może zażądać złożenia pisemnego oświadczenia o jego utracie składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
  • Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje w Polsce co najmniej od sześciu miesięcy.

  Wydrukowanie wniosku

  Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy drukowany we własnym zakresie powinien być wydrukowany na drukarce laserowej oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Przy czym wniosek należy wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Osoby, które nie zastosują się do wymienionych powyżej warunków mogą zostać poproszone o wypełnienie ręczne formularza.

  Ogólne informacje o prawie jazdy

  Wydane w kraju prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ruchu międzynarodowym na terytorium:

  • państw-stron Konwencji Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,
  • państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.

  Kto może ubiegać się o prawo jazdy?

  Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

  • osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii,
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Orzeczenie psychologiczne nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
  • odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii,
  • zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

  Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

  Kategorie prawa jazdy

  Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

  kategorii AM:
  a) motorowerem,
  b) czterokołowcem lekkim.

  kategorii A1:
  a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii A2:
  a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla,
  b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii A:
  a) motocyklem,
  b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii B1:
  a) czterokołowcem,
  b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii B:
  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
  d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii C1:
  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii C:
  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii D1:
  a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

 • c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii D:
  a) autobusem,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii T:
  a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

  kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

  kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.

  kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy.

  kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E.

  kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

  Międzynarodowe prawo jazdy

  Każda osoba posiadająca wydane w kraju prawo jazdy może ubiegać się również o prawo jazdy międzynarodowe. Jest ono wydawane przez każdego starostę, na wniosek, za opłatą, na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

  Nowości w prawie

  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o zmianach w uzyskiwaniu uprawnień do kierowania pojazdami

  Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz położenie nacisku na poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy AM i A2, nowego jednolitego unijnego wzoru prawa jazdy oraz administracyjnego okresu ważności wydawanych praw jazdy. Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie: nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

  Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  Więcej informacji na temat zmian w prawie znajdziesz na stronie MinisterstwaKliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (14) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. JUREK | 2015-05-01

  Zgubione prawo jazdy i dowód rejestracyjny

  Przebywam samochodem poza miejscem zamieszkania. Zgubiłem prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Co mam zrobić abym mógł wrócić autem do miejsca zamieszkania?

 2. Zespół eWnioski.pl | 2015-02-18

  Prawko w kategorii "AM" bez kursu

  Komentarz "Witam, proszę o pomoc i informację. Mogę jeździć swobodnie na skuterze ... " został przeniesiony do wątku poświęconemu wydawaniu prawa jazdy i znajduje się pod... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 3. c | 2015-02-16

  W jakim urzędzie wymienić prawo jazdy, gdy zmienił się adres?

  W związku ze zmianą adresu zamieszkania muszę także wymienić prawo jazdy. Moje pytanie brzmi następująco: Czy wymiany prawa jazdy muszę dokonać w Wydziale Komunikacji właściwym do adresu... Przeczytaj całość

 4. Kasisko | 2015-02-15

  Nowe dowody bez meldunku, a prawo jazdy bez meldunku?

  Skoro od 01.2015 roku dowody osobiste są wydawane bez adresu meldunku, to czy prawo jazdy też można teraz uzyskać bez wpisywania adresu meldunkowego? Pytam bo zaczynam toczyć pianę. Co urząd to... Przeczytaj całość

 5. Megi | 2014-08-28

  Prawo jazdy utracone w Portugalii

  Witam. Nie jestem zameldowana w Polsce, mieszkam obecnie w Niemczech od 7 lat. Przebywam obecnie w Portugalii i zostaję tu na około 3 tygodnie, a za kolejne 3 tygodnie planujemy powrót. Zostały nam... Przeczytaj całość

 6. uvps | 2014-06-14

  Zmiana adresu zamieszkania

  Witam. Planujemy z chłopakiem wyjechać do Włoch i zależy nam na czasie. Chłopakowi ukradziono dokumenty, wyrobił nowy dowód, ale prawa jazdy nie, bo były duże koszty, ponieważ musiał wyrabiać w... Przeczytaj całość

 7. darek | 2014-04-28

  utrata ważności uprawnień

  Co zrobić, gdy termin ważności uprawnień prawa jazdy kategorii B minął 1,5 roku temu, bo się po prostu o tym zapomniało? Wystarczy zaliczyć badania psychologiczne i złożyć wniosek o wydanie... Przeczytaj całość

 8. leszek91 | 2014-03-01

  zgubiłem prawo jazdy

  Witam, co jeśli nie zgłosiłem zgubienia prawa jazdy w ciągu 30 dni? Grożą za to jakieś konsekwencje?

 9. klin | 2014-02-24

  Czy można otrzymać wtórnik prawa jazdy bez zameldowania?

  Czy można wyrobić nowe prawo jazdy, nie mając już w ogóle zameldowania - ani stałego, ani tymczasowego? Bo właśnie stoję przed takim problemem, że dowód osobisty mam wyrobiony bez adresu i teraz... Przeczytaj całość

 10. dariusz | 2014-02-16

  brak zameldowania w polsce

  Witam, kto mi pomoże? Będąc za granicą rok tato wymeldował mnie, a prawie miesiąc temu zgubiłem prawko. Teraz chciałem zrobić nowe. Wtórnika nie chcą mi dać, bo nie mam zameldowania a potrzebuje... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Klikając w poniższe linki możesz podejrzeć, jak wyglądają poszczególne strony wybranego przez Ciebie wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Kierujący pojazdami, który zmienił imię, nazwisko lub adres zameldowania powinien uaktualnić dane zwarte w prawie jazdy składając wniosek o wydanie wtórnika dokumentu z nowymi danymi.
 • Wniosek o wydanie wtórnika należy złożyć również wtedy, gdy dotychczasowe prawo jazdy zostało wydane terminowo i upłynął termin jego ważności.
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć staroście właściwemu ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Linki zewnętrzne