Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu

Wniosek o wydanie zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu

Dodano: 11-06-2012 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!  Wycięcie bez zgody drzewa lub krzewu rosnącego na terenie nieruchomości grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. W celu jej uniknięcia, właściciel posesji powinien uzyskać wcześniej zezwolenie na wycinkę, a w tym celu musi złożyć stosowny wniosek we właściwym urzędzie.

  Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

  Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, na której rośnie zieleń przeznaczona do usunięcia. Posiadaczem może być nie tylko właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, ale również inna osoba, która ją użytkuje, np. użytkownik wieczysty, dzierżawca lub najemca.

  Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku o wydanie zezwolenia musi obowiązkowo załączyć zgodę właściciela na dokonanie wycinki. W sytuacji, gdy nieruchomość ma kilku właścicieli, zgodę na wycinkę powinni wyrazić wszyscy jej współwłaściciele. Takiej zgody nie musi uzyskiwać użytkownik wieczysty nieruchomości, na której rośnie wycinane drzewo lub krzew.

  Czy jest opłata za złożenie wniosku?

  Złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie zgody na wycinkę drzewa lub krzewu jest wolne od opłat administracyjnych.

  Co powinien zawierać wniosek?

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać przede wszystkim poniższe informacje:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, a jeśli wnioskodawca nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, wniosek powinien zawierać również dane właściciela (lub właścicieli) nieruchomości,
  • tytuł prawny na podstawie, którego wnioskodawca rozporządza nieruchomością,
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia,
  • wielkość obwodu pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm (jeśli wycinane drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, wówczas każdy pień traktuje się jako osobne drzewo),
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, wyrażoną w metrach kwadratowych,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie zieleń wytypowana do wycinki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • przyczynę (uzasadnienie) wycinki,
  • planowany termin dokonania wycinki.

  Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

  Do wniosku o wyrażenie zgody na wycinkę drzewa lub krzewu należy załączyć następujące dokumenty:

  • zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki — ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo nieruchomość ma kilku współwłaścicieli,
  • rysunek lub mapkę przedstawiającą usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki na planie nieruchomości,
  • dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do władania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu),
  • pełnomocnictwo — jeśli wniosek składa w imieniu wnioskodawcy jego pełnomocnik.

  Ważne jest uzasadnienie wniosku

  Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn wycinki wymieniane jest: obumieranie wycinanej roślinności, niszczenie przez drzewa lub krzewy murów budynków, zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, ruchu drogowego.

  W sporadycznych przypadkach, gdy uzasadnienie wniosku budzi wątpliwości organu, może on uzależnić wydanie zgody od przesadzenia lub zastąpienia wycinanych drzew i krzewów innymi w liczbie nie mniejszej niż liczba roślin usuwanych. Nazywa się to „kompensacją przyrodniczą”.

  Kto wydaje zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

  Zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu wydawane jest przez organ gminy — wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy drzewo lub krzew jest usuwane z nieruchomości będących własnością gminy, zezwolenie wydaje starosta powiatowy (aby uniknąć sytuacji, w której gmina sama sobie udziela zgody na usunięcie zieleni z nieruchomości, które do niej należą).

  Gdy drzewo lub krzew przeznaczone do wycięcia rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie jest wydawane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  W przypadku, gdy drzewo rośnie w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, zezwolenie wydawane jest po uzgodnieniach z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu?

  Zezwolenie na wycinkę nie jest konieczne, gdy wiek drzewa lub krzewu nie przekracza 10 lat.

  Zezwolenia nie wymaga również wycięcie drzew i krzewów owocowych, które nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody — na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową.
  W przypadku drzew owocowych należy pamiętać również o tym, że zezwolenie nie jest wymagane tylko wtedy, gdy wycinane są drzewa wydające owoce. Wycięcie ozdobnego drzewa owocowego będzie już bowiem wymagało uzyskania zezwolenia.

  Ponadto nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na plantacjach.

  Jak długo czeka się na wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa?

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zostać rozpatrzony w przeciągu miesiąca, natomiast gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy.

  Czy są opłaty za wycięcie drzewa?

  Jak już wspomnieliśmy powyżej, złożenie wniosku jest wolne od opłat. Natomiast samo wycięcie drzewa lub krzewu na podstawie uzyskanej zgody może w określonych przypadkach podlegać opłatom.

  Opłat za wycięcie drzewa lub krzewu nie ponoszą osoby fizyczne w sytuacji, gdy uzyskały zgodę na tę wycinkę i nie ma ona związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą.

  W pozostałych przypadkach — gdy wycinka jest dokonywana na cele związane z działalnością gospodarczą — Ustawa o ochronie przyrody nakłada na posiadacza nieruchomości obowiązek uiszczenia opłat za wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów.

  Wysokości tych opłat są uzależnione od rodzajów i gatunków drzew lub krzewów oraz od obwodu pnia drzewa, zaś w przypadku krzewów — od powierzchni zajmowanej przez krzew. Z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego stawki opłat podlegają waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej.

  W 2013 r. stawki za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą od 13,16 zł do 328,34 zł. Taką stawkę podstawową przemnaża się następnie przez długość obwodu oraz tzw. współczynnik różnicujący, którego wartość uzależniona jest od długości obwodu.

  Dla przykładu: usunięcie dębu, którego obwód na wysokości 130 cm wynosi 100 cm będzie w 2013 r. kosztować aż 20 628,48 zł (100 x 2,37 x 87,04 zł), gdzie 2,37 jest wartością współczynnika różnicującego dla dębu o długości obwodu mieszczącej się w przedziale od 51 do 100 cm.

  Z kolei stawka za usunięcie krzewu w 2013 r. wynosi 243,22 zł od jednego metra kwadratowego zajmowanego przez dany krzew.

  Jakie kary grożą za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia?

  Jak już wskazano, wycięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia może skutkować nałożeniem na posiadacza nieruchomości olbrzymiej kary finansowej. Karę tę wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a jej wysokość jest równa trzykrotnej opłacie przewidzianej za usunięcie drzew lub krzewów.

  Dla przedstawionego powyżej przykładu wycięcia dębu o obwodzie 100 cm kara wynosiłaby aż 61 885,44 zł!

  Należy pamiętać, że kara będzie wyższa, jeżeli w skutek wycinki nie można ustalić obwodu pnia lub gatunku drzewa. Wówczas wysokość kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.).Kliknij i rozpocznij wypełnianie wniosku!

Komentarze (11) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. lokator | 2014-04-02

  samowolna wycinka

  Zezwolenie na wycinkę drzew nie każdego dotyczy. Dam przykład: u nas prezes wspólnoty mieszkaniowej w Kutnie powycinał drzewa bez żadnego zezwolenia i jest ok. Próbowałem to zgłosić, ale zbywano... Przeczytaj całość

 2. tecia | 2014-01-27

  niby moje, ale państwo trzyma łapę na własności prywatnej

  A po komunie miało być tak pięknie, własność, własność i jeszcze raz własność to niby podstawa tego ustroju. Nic im się nie udało, totalnie nic, żadna reforma, jeszcze trochę to nie będę mógł się... Przeczytaj całość

 3. Zainteresowana | 2014-01-21

  Nasadzanie

  Z tego, co nam przekazał nasz prowadzący zajęcia na studiach doktor, opłaty nie ponosimy za wycinkę drzew na swojej posesji, o ile zostanie ono uzupełnione, tzn. za każde ścięte drzewo trzeba... Przeczytaj całość

 4. właściciel | 2014-01-14

  wycinka przez wypalanie insektów

  Zidiociałe, kretyńskie przepisy "prawa" bandyckiego państwa!
  "Co komu do domu jak chałupa nie jego?!". Takie oto powiedzenie miał mój Dziadek (a podobno się rozwijamy). To państwo (ten kraj)... Przeczytaj całość

 5. bob | 2013-12-26

  wielki idiotyzm

  Na własnej działce nie powinno się pytać nikogo o wycinkę lub nasadzenia drzew.
  To, co obowiązuje, jest chore i głupie, mówią o tym pracownicy administracji.
  Powinna być wolność... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. OL | 2013-11-12

  Wycinka na działce budowlanej

  Planuję zakup 700 m2 działki, która jest w całości porośnięta sosnami w wieku powyżej 10 lat. Działka ma status budowlanej, chcę zbudować na niej dom.
  Rozumiem, że nie ponoszę w związku z wycinką... Przeczytaj całość

 7. Kretyn | 2013-09-08

  Wniosek o wycięcie drzewa

  Państwo bandyckie, czy kretyńskie? Ja płacę za drzewo, ja je pielęgnuję, a potem urzędnik nudzący się przy kawie będzie bezczelnie domagać się opłaty za coś, do czego nie ma żadnego prawa? Kiedy... Przeczytaj całość

 8. Staszek | 2013-07-07

  Jak należy rozumieć "przycięcie krzewu"?

  Proszę o wyjaśnienie, czy na przycięcie krzewów - tak by umożliwiło to pomalowanie ogrodzenia - wymagane jest zgłoszenie. Co to jest wycięcie krzewu, usunięcie korzeni?
  Samo skrócenie galązek... Przeczytaj całość

 9. grant | 2013-05-13

  Wycięcie samosiejek

  Proszę o informacje: czy musi być zezwolenie na wycięcie samosiejek drzew i krzewów. Rosną przy samym płocie działki rzucając cień na duży jej obszar oraz mocno ją zaśmiecają (spadające liście,... Przeczytaj całość

 10. JerzyK | 2013-03-22

  Czy muszę składać wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa?

  Ponieważ nie jestem do końca pewien chciałem dopytać, czy muszę składać wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa, również wtedy, gdy w miejscu wyciętego drzewa posadzę inne drzewo lub kilka drzew?... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Kliknij poniżej, aby zobaczyć wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu oraz zgody właściciela nieruchomości na dokonanie wycinki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu

Zgoda właściciela nieruchomości na dokonanie wycinki

Ważne informacje

 • wycinka drzew i krzewów z terenu nieruchomości wymaga zazwyczaj uzyskania zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w wypadku nieruchomości należącej do gminy — od starosty,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie wycinki składa posiadacz nieruchomości, czyli osoba, która ją użytkuje,
 • jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku musi dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości,
 • jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, wszyscy muszą podpisać się na wniosku o wycinkę lub na zgodzie na jej dokonanie,
 • złożenie wniosku jest zwolnione z opłat,
 • ustawa o ochronie przyrody przewiduje opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jednak zwolnione są z nich osoby fizyczne, jeśli wycinka następuje na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, po uzyskaniu zezwolenia na jej dokonanie,
 • wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych — maksymalnie w ciągu 2 miesięcy,
 • nie trzeba zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu, którego wiek nie przekracza 10 lat.