Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Dodano: 28-09-2010 | Ostatnia modyfikacja: 14-04-2015 Wypełnij formularz meldunkowy i pobierz PDF!
  Info Page od 1 marca 2015 r Zameldowanie na pobyt czasowy  Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium kraju ma obowiązek zameldować się w miejscu swojego pobytu stałego. Jeśli zaś zamierza przebywać okresowo pod innym adresem, niż jej adres pobytu stałego, powinna zameldować się w tym miejscu na pobyt czasowy.

  Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące!

  Obowiązek meldunkowy

  Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego zakres określa ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010  r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).

  Zgodnie z ustawą, obowiązek meldunkowy polega na:

  • obowiązku zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
  • obowiązku zgłoszenia powrotu z zagranicy.

  Rodzaje meldunku

  Ustawa określa dwa rodzaje meldunku:

  • pobyt stały — pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego przebywania,
  • pobyt czasowy — pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod wskazanym adresem lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem.

  Ponadto, w ramach pobytu czasowego rozróżnia się pobyt czasowy do 3 miesięcy oraz pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Ten pierwszy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zameldowania cudzoziemców.

  Adres zameldowania musi być konkretny

  Zameldowanie następuje pod konkretnym adresem, który określa się przez podanie nie tylko nazwy miejscowości, ale również nazwy ulicy (jeśli w danej miejscowości występuje podział na ulice) oraz numeru domu i numeru lokalu. Oznacza to, że nie można się zameldować w miejscowości bez podania dokładnego adresu. Z drugiej strony, jeśli osoba zameldowana na stałe w danej miejscowości pod jednym adresem przebywa okresowo pod innym adresem w tej samej miejscowości, to pod tym drugim adresem powinna się zameldować na pobyt czasowy.

  Kiedy należy się zameldować?

  Osoba przebywająca w określonej miejscowości pod tym samym adresem jest zobowiązana zameldować się w tym miejscu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

  Kiedy meldunek stały a kiedy czasowy?

  Zgodnie z obowiązującym przepisami, meldunek stały dokonywany jest w miejscu pobytu stałego, zaś zameldowanie czasowe ma miejsce wówczas, gdy osoba będzie przebywać pod wskazanym adresem wyłącznie przez jakiś okres i tym samym nie planuje zmieniać swojego miejsca pobytu stałego.

  Jeśli osoba opuszcza miejsce pobytu stałego i przenosi się pod nowy adres z zamiarem stałego przebywania, powinna wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu stałego i zameldować się na stałe w nowym miejscu.

  Jeśli jednak osoba ta zamierza przebywać pod nowym adresem tylko przez jakiś okres czasu, po upływie którego planuje wrócić do miejsca pobytu stałego i kontynuować ten pobyt, to w takiej sytuacji powinna zameldować się pod nowym adresem tylko na pobyt czasowy.

  Kiedy można mieć dwa meldunki — stały i czasowy?

  Generalna zasada jest taka, że jeśli osoba przebywa nieprzerwanie pod określonym adresem dłużej niż 3 miesiące i jest pod tym adresem zameldowana wyłącznie na pobyt czasowy, to powinna zameldować się w tym miejscu na stałe.

  Ile maksymalnie meldunków można mieć jednocześnie?

  W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego

  .

  Podobnie jest w przypadku zameldowania czasowego. W tym samym momencie można mieć bowiem wyłącznie jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Jeśli więc ktoś chce zmienić miejsce pobytu czasowego przed upływem okresu, na jaki był zameldowany w poprzednim miejscu pobytu czasowego, to musi się z tego miejsca wymeldować lub poczekać aż poprzedni meldunek po prostu wygaśnie.

  Jak już wspomnieliśmy powyżej, mając meldunek na pobyt stały w jednym miejscu, można być jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy w innym miejscu.

  Dokumenty wymagane przy zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

  W celu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić w urzędzie następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Wymagane jest, aby osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu potwierdziła na formularzu fakt przebywania osoby meldowanej pod wskazanym adresem. Potwierdzenie musi być złożone w odpowiedniej rubryce formularza, w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli osoba meldowana jest jednocześnie osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu, wówczas podpisuje się w obu miejscach — jako osoba meldowana oraz jako osoba potwierdzająca swój pobyt w lokalu
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która na formularzu meldunkowym potwierdziła fakt pobytu osoby meldowanej pod wskazanym adresem
  • dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby meldowanej — w przypadku osób pełnoletnich powinien to być dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy wnioskodawca aktualnie nie posiada ważnego dowodu osobistego, dopuszcza się możliwość przedstawienia paszportu. W przypadku osób niepełnoletnich, jeśli osoba taka nie dysponuje dowodem osobistym, wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia.

  Ponadto, w przypadku, gdy osobą meldowaną jest niepełnoletnie dziecko, którego rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego, urząd może wymagać załączenia prawomocnego postanowienia sądu ustalającego miejsce pobytu dziecka.

  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być np.:

  • akt notarialny stwierdzający nabycie lokalu,
  • wypis z księgi wieczystej,
  • umowa najmu lokalu — w przypadku lokali wynajmowanych,
  • przydział lokalu — w przypadku lokali spółdzielczych, komunalnych lub zakładowych,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu — np. prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku może być dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu w przypadku dziedziczenia.

  Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki, niektóre urzędy wymagają, aby załączyć do niego decyzję organu nadzoru budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (szczególnie w przypadku nowowybudowanych domów jednorodzinnych), albo przedstawić wypis z rejestru gruntów z zaznaczeniem, że na nieruchomości znajduje się budynek.

  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku meldunkowego powinny być oryginałami, nie kopiami.

  Potwierdzenie pobytu pod wskazanym adresem

  Zgodnie z art. 28 pkt.2 ustawy o ewidencji ludności, właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu ma obowiązek potwierdzić fakt pobytu w tym lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. Jak już wspomnieliśmy powyżej, takiego potwierdzenia dokonuje się na formularzu meldunkowym umieszczając w odpowiedniej rubryce czytelny podpis oraz datę jego złożenia.

  Oznacza to, że jeśli osoba faktycznie mieszka w danym lokalu i chce się w nim zameldować, to jego właściciel nie może odmówić potwierdzenia jej pobytu na formularzu meldunkowym.

  Do zameldowania w miejscu zamieszkania nie potrzeba zgody właściciela lokalu

  Aby dopełnić obowiązku meldunkowego w urzędzie gminy, czyli zgłosić swój pobyt pod wskazanym adresem, obywatel potrzebuje wyłącznie uzyskać potwierdzenie pobytu od właściciela lub dysponenta lokalu, nie potrzebuje zaś jego zgody na zameldowanie. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba przebywająca w danym lokalu dłużej niż 3 doby ma po prostu obowiązek zameldować się w nim, a właściciel lokalu ma obowiązek potwierdzić tej osobie fakt przebywania pod wskazanym adresem.

  Większość urzędów nie wymaga, aby przy zgłaszaniu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące obecny był właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do danego lokalu. Najczęściej wystarczy, że osoba meldująca się posiada na formularzu meldunkowym potwierdzenie pobytu oraz okaże do wglądu oryginał dokumentu poświadczającego, że osoba, która dokonała potwierdzenia pobytu, faktycznie posiada tytuł prawny do tego lokalu.

  W praktyce wygląda to tak, że osoba meldująca się musi po prostu wypożyczyć od właściciela lokalu jego akt notarialny lub inny dokument poświadczający własność lokalu, a następnie przedstawić go do wglądu w urzędzie gminy w chwili składania wniosku meldunkowego. Do tej pory niektóre urzędy wymagały dodatkowo, aby w przypadku nieobecności właściciela lokalu przy zgłaszaniu meldunku okazać jego dowód osobisty w celu stwierdzenia zgodności podpisu złożonego na formularzu meldunkowym (w potwierdzeniu pobytu) ze wzorem podpisu umieszczonym na dowodzie.

  Jeżeli właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu nie chce udostępnić osobie meldującej się oryginału dokumentu, wówczas powinien on osobiście zameldować tę osobę w urzędzie. W takim przypadku nie jest wymaga obecność osoby meldowanej, jednak musi ona przekazać właścicielowi (dysponentowi) lokalu swój dowód osobisty (dokument tożsamości) oraz ewentualnie książeczkę wojskową w celu rejestracji zameldowania.

  Przed pójściem do urzędu sprawdź jego wymagania

  Należy pamiętać o tym, że niektóre urzędy wymagają obecności właściciela (dysponenta) lokalu w przypadku, gdy osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do tego lokalu (np. nie ma podpisanej umowy najmu). Dlatego przed udaniem się do urzędu gminy warto sprawdzić na jej stronie lub telefonicznie, jakie konkretne wymagania stawia on osobom dopełniającym obowiązku meldunkowego.

  Jeśli właściciel lub dysponent lokalu utrudnia czy uniemożliwia lokatorowi zameldowanie się w tym lokalu, lokator może wystąpić do urzędu gminy o zameldowanie go w drodze decyzji administracyjnej. Sytuacja taka może mieć miejsce np. wówczas, gdy właściciel (dysponent) lokalu odmawia lokatorowi potwierdzenia pobytu na formularzu meldunkowym, albo nie chce udostępnić oryginału dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu, a jednocześnie odmawia osobistego zgłoszenia w urzędzie gminy faktu pobytu lokatora w swoim mieszkaniu. Tego typu działania stanowią naruszenie prawa i podlegają stosownym sankcjom.

  Termin i sposób załatwienia sprawy w urzędzie

  Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie musi dokonać osobiście osoba meldująca się. W jej zastępstwie czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba (np. właściciel lokalu).

  Zazwyczaj zameldowanie następuje niezwłocznie po przyjęciu przez urząd wypełnionego formularza meldunkowego. Jednocześnie osobie dopełniającej obowiązku zameldowania na pobyt czasowy wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

  W zaświadczeniu tym zamieszcza się: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się, oznaczenie organu wydającego zaświadczenie, adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.

  Jedynie w przypadku, gdy informacje zgłoszone na druku meldunkowym budzą wątpliwości, o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się w drodze wydania decyzji administracyjnej.

  Opłaty

  Procedury związane z zameldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Zameldowanie jest tzw. czynnością materialno-techniczną, której nie można zaskarżyć. Jeśli jednak dane umieszczone w formularzu meldunkowym budzą wątpliwości, odmowa zameldowania podejmowana jest przez urząd w formie tzw. decyzji administracyjnej, którą można zaskarżyć do organu nadrzędnego, a więc do wojewody.

  Z reguły odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał odmowną decyzję (czyli wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta).

  Przedłużenie meldunku czasowego

  Zameldowanie na pobyt czasowy może zostać przedłużone lub też przekształcone w pobyt stały. W tym celu należy dokonać odpowiedniego zameldowania, tzn. zameldowania na pobyt czasowy lub zameldowania na pobyt stały.

  W takim przypadku obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w ciągu następnej doby od chwili upłynięcia terminu dotychczasowego pobytu.

  W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy i braku ponownego zameldowania meldunek ten automatycznie wygasa.Wypełnij formularz meldunkowy i pobierz PDF!

Komentarze (37) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. d.orota | 2015-09-16

  Czy można się zameldować mając umowę najmu już od kilku lat?

  Witam, mam właśnie pytanie, bo mam umowę najmu już od 4 lat, gdyż dużo podróżuje, za pracą i ze względu na studia, dlatego potrzebowałam miejsca, w którym będę mogła kilka dni przebywać a nie... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. Alicja | 2015-08-20

  Czy mogę zostać zameldowana bez stawiania się w urzędzie?

  Witam, czy można zameldować osobę ale bez jej obecności w urzędzie?Czy stawienie się w urzędzie jest konieczne?

 3. wojtek | 2015-07-01

  Jak uzyskać potwierdzenie zameldowania?

  Witam, potrzebuje druk potwierdzający zameldowanie wszystkich członków rodziny w jednym miejscu. W jaki sposób taki druk otrzymać? Gdzie powinienem się zgłosić?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. Kaśka | 2015-06-26

  Meldunek tymczasowy - zameldowanie syna

  Mój partner mieszkał na stałe u rodziców, od roku ma inny meldunek stały. Czy jak by go chcieli rodzice zameldować tymczasowo, czy potrzebny jest jego dowód? Dzięki za ODP.

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 5. Mateusz | 2015-06-01

  Meldunek czasowy z osobą zameldowaną na pobyt stały

  Witam,
  Byłem dzisiaj w urzędzie w Krakowie w celu zameldowania się na pobyt czasowy.
  Oczywiście przyszedłem z wymaganymi dokumentami tj. drukiem, dowodem osobistym oraz umową najmu lokalu... Przeczytaj całość

 6. malgorzata | 2015-04-24

  Czy mogę zameldować się bez zgody właściciela?

  Mam pytanko, czy bez wiedzy właściciela mogę się zameldować, jeśli mam umowę na okres 6 miesięcy?

 7. Anet | 2015-04-01

  Zameldowanie stałe w mieszkaniu.

  Mam podpisaną umowę na czas nieokreślony z właścicielem i mieszkam od miesiąca, lecz nie zgłosiłam jeszcze zameldowania w urzędzie. Czy będę miała problemy prawne? Czy mogę dalej starać się o... Przeczytaj całość

 8. cyguś | 2014-11-18

  Jestem zameldowany czasowo na 5 lat, właściciel mnie wyrzuca

  Właściciel zameldował mnie czasowo na okres 5 lat. Minęło 1,5 roku i karze mi opuścić dom, jak mam się bronić? Obecnie nie mam szansy, gdzie indziej zamieszkać.

 9. Mirka | 2014-10-08

  Becikowe przy zameldowaniu tymczasowym

  Czy będąc zameldowana tymczasowo otrzymam becikowe z tytułu urodzenia dziecka?

 10. sonrisa73 | 2014-09-01

  Przedłużenie meldunku czasowego

  Czy procedura przedłużenia meldunku czasowego na dalszy meldunek czasowy (np. kolejne 3 lata) jest taka sama, jak przy pierwszym meldowaniu? Jakie dokumenty są wymagane?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, aby obejrzeć wzór formularza meldunkowego.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Można mieć jednocześnie wyłącznie jeden meldunek stały oraz jeden meldunek czasowy.
 • Prawo dopuszcza możliwość jednoczesnego posiadania meldunku stałego i meldunku czasowego w sytuacji, gdy pobyt czasowy poza miejscem zameldowania stałego wynika z wykonywania pracy, kształcenia się, leczenia, wypoczynku, ze względów rodzinnych, albo z powodu odbywania czynnej służby wojskowej lub przebywania w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach i ośrodkach dla nieletnich.
 • Aby zameldować się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, należy złożyć w urzędzie gminy odpowiedni formularz meldunkowy.
 • Na formularzu należy uzyskać pisemne potwierdzenie faktu przebywania w danym lokalu. Potwierdzenia dokonuje właściciel lub dysponent lokalu.
 • Przy składaniu formularza należy okazać dokument tożsamości osoby meldowanej oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 • Formularz meldunkowy można złożyć osobiście, albo za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna ustawowego lub faktycznego, bądź innej upoważnionej osoby.
 • W imieniu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej zgłoszenia pobytu stałego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba faktycznie sprawująca nad nią opiekę.
 • Zameldowanie następuje niezwłocznie po przyjęciu przez urząd wypełnionego formularza meldunkowego.
 • Procedura zameldowania nie podlega żadnym opłatom.

Linki zewnętrzne