Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Zameldowanie na pobyt stały

Zgłoszenie pobytu stałego

Dodano: 23-09-2010 | Ostatnia modyfikacja: 08-07-2015 Kliknij i wypełnij formularz zameldowania!  Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego.

  Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór formularza
  zgłoszenia pobytu stałego!

  Obowiązek meldunkowy

  Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego zakres określa ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010  r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.).

  Zgodnie z ustawą, obowiązek meldunkowy polega na:

  • obowiązku zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • obowiązku wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
  • obowiązku zgłoszenia powrotu z zagranicy.

  Rodzaje meldunku

  Ustawa określa dwa rodzaje meldunku:

  • zameldowanie na pobyt stały,
  • zameldowanie na pobyt czasowy, w ramach którego rozróżniamy pobyt czasowy do 3 miesięcy oraz pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Ten pierwszy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zameldowania cudzoziemców.

  Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod wskazanym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod wskazanym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

  Obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego

  Osoba przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

  W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i tylko jedno miejsce pobytu czasowego. Natomiast mając meldunek na pobyt stały w jednym miejscu, można być jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy w innym miejscu.

  Do zameldowania niezbędne jest wymeldowanie z poprzedniego miejsca

  Jak napisaliśmy powyżej, w danym momencie można posiadać wyłącznie jeden meldunek na pobyt stały. Zatem aby zameldować się na pobyt stały pod nowym adresem, należy dopełnić obowiązku wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (jeśli oczywiście osoba meldowana posiadała wcześniej zameldowanie na pobyt stały w innym miejscu).

  Opuszczając miejsce pobytu stałego pobytu zobowiązani jesteśmy wymeldować się.

  Obowiązku wymeldowania można dopełnić na jeden z poniższych sposobów:

  • Składając w urzędzie gminy w miejscu dotychczasowego pobytu stałego formularz wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z poprzedniego miejsca następuje niezależnie od zameldowania pod nowym adresem.
  • składając formularz zameldowania w urzędzie gminy w nowym miejscu zamieszkania. W takim przypadku wymeldowanie jest dokonywane równocześnie z zameldowaniem. Oznacza to, że urząd dokonujący zameldowania dopełni za obywatela wszelkich formalności związanych z jego wymeldowaniem z dotychczasowego pobytu stałego. Oczywiście w takiej sytuacji obywatel musi podać w formularzu nie tylko nowy, ale również dotychczasowy adres miejsca pobytu stałego, czyli ten, z którego ma zostać wymeldowany.

  Można się wymeldować przy zameldowaniu

  Od 2013 r. zmieniły się zasady wymeldowywania obywateli. Obecnie nie jest już wymagane wcześniejsze wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu, ponieważ obowiązku wymeldowania można dopełnić podczas meldowania się pod nowym adresem. W takim przypadku obu formalności — wymeldowania i zameldowania — dokonuje się na jednym formularzu, który należy złożyć w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu. Dzięki temu nie trzeba już jeździć do urzędu w poprzednim miejscu zamieszkania tylko po to, aby się wcześniej wymeldować.

  Oczywiście nadal istnieje możliwość odrębnego, wcześniejszego wymeldowania się. Ta procedura jest przeznaczona głównie dla osób, które opuszczają swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego, ale nie planują od razu meldować się na stałe pod innym adresem.

  Więcej informacji na ten procedury wymeldowania

  Formularz zgłoszenia pobytu stałego

  Aby zameldować się na pobyt stały pod wskazanym adresem, należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszenia pobytu stałego. Nowy wzór tego formularza, obowiązujący od 1 marca 2011 r., został określony w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy przy wykonywaniu obowiązków meldunkowych.

  Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszenia pobytu stałego

  W przypadku meldowania kilku osób, dla każdej z nich należy wypełnić odrębny formularz. Oddzielne druki meldunkowe wypełnia się również dla osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, nawet wówczas, gdy są one meldowane równocześnie ze swoim rodzicem lub opiekunem.

  Do zameldowania nie jest potrzebna zgoda osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Wymagane jest jedynie uzyskanie na formularzu jej pisemnego potwierdzenia, że osoba meldowana faktycznie przebywa pod wskazanym adresem.

  Wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu stałego, okazując urzędnikowi wymagane przy zameldowaniu dokumenty (o czym będzie mowa poniżej).

  Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

  Formularza meldunkowego nie można przesłać pocztą. Musi on zostać złożony osobiście albo przez osobę meldowaną, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego (w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych), albo przez pełnomocnika.

  Dokumenty wymagane do zameldowania na pobyt stały

  Składając w urzędzie wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby (lub podmiotu), która na formularzu meldunkowym potwierdziła fakt pobytu osoby meldowanej pod wskazanym adresem. Jeśli to osoba meldowana dysponuje tytułem prawnym do lokalu, wówczas składa na formularzu dwa podpisy — jako wnioskodawca oraz jako osoba potwierdzająca swój pobyt pod wskazanym adresem (czyli sama sobie potwierdza fakt przebywania w swoim lokalu).
  • dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby meldowanej — w odniesieniu do osób pełnoletnich powinien to być dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy osoba meldowana aktualnie nie posiada ważnego dowodu osobistego, dopuszcza się możliwość przedstawienia paszportu. W przypadku osób niepełnoletnich, jeśli osoba meldowana nie posiada ani dowodu osobistego, ani paszportu, wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia.

  Jeśli formularz meldunkowy jest składany za pośrednictwem pełnomocnika, wówczas należy dodatkowo okazać:

  • pisemne pełnomocnictwo,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

  Ponadto, w przypadku, gdy osobą meldowaną jest niepełnoletnie dziecko, którego rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego, urząd może wymagać załączenia prawomocnego postanowienia sądu ustalającego, przy którym rodzicu dziecko ma mieć miejsce zamieszkania.

  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być np.:

  • akt notarialny stwierdzający nabycie lokalu,
  • aktualny wypis z księgi wieczystej,
  • umowa najmu lokalu — w przypadku lokali wynajmowanych,
  • przydział lokalu — w przypadku lokali spółdzielczych, komunalnych lub zakładowych,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu — np. prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku może być dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu w przypadku dziedziczenia.

  Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki, niektóre urzędy wymagają, aby załączyć do niego decyzję organu nadzoru budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego (szczególnie w przypadku nowowybudowanych domów jednorodzinnych), albo przedstawić wypis z rejestru gruntów z zaznaczeniem, że na nieruchomości znajduje się budynek.

  Jeżeli osoba meldowana nie posiada tytułu prawnego do lokalu, powinna stawić się w urzędzie gminy wraz z właścicielem lokalu, który ma obowiązek przedstawić do wglądu dokument potwierdzający posiadany przez niego tytuł prawny do lokalu, a także okazać swój dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

  Wszystkie dokumenty załączane do wniosku meldunkowego powinny być oryginałami, nie kopiami.

  Zameldowanie noworodka

  Nowonarodzone dziecko, jest meldowane z urzędu (automatycznie) przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia.

  Datą zameldowania nowonarodzonego dziecka jest dzień sporządzenia aktu.

  Miejscem zameldowania jest miejsce pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

  Zameldowanie osoby niepełnoletniej

  W imieniu osoby niepełnoletniej zgłoszenia pobytu stałego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub osoba faktycznie sprawująca nad nią opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

  Aby zameldować osobę nieletnią, należy wypełnić formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” i złożyć go w urzędzie gminy, która jest wspólnym miejscem pobytu stałego osoby niepełnoletniej oraz jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

  Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszenia pobytu stałego

  Dokumentem potwierdzającym tożsamość meldowanej osoby niepełnoletniej jest dowód osobisty lub paszport, a jeśli nie posiada ona żadnego z tych dokumentów należy okazać odpis skrócony aktu urodzenia.

  W imieniu osoby niepełnoletniej formularz meldunkowy podpisuje jej rodzic lub opiekun.

  Do zameldowania dziecka nie jest potrzebna zgoda obojga rodziców

  Z przepisu art. 97 Kodeksu rodzinnego wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, wówczas każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak wskazał Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2008 r. (sygn. II OSK 597/07), do istotnych spraw dziecka należy miejsce jego zamieszkania, jednak sprawą taką nie jest zameldowanie dziecka, bowiem stanowi ono obowiązek rodziców wynikający z przepisów prawa administracyjnego i z faktu zamieszkiwania dziecka pod określonym adresem. Ponadto, wykonanie obowiązku meldunkowego służy wyłącznie celom ewidencji ludności, nie rodzi żadnych praw do lokalu i ma na celu stwierdzenie faktu rzeczywistego pobytu osoby pod wskazanym adresem. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko mieszka pod konkretnym adresem w miejscu zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas powinno być tam też zameldowane. Do zameldowania nie jest więc potrzebna zgoda obojga rodziców, gdyż fakt meldunku stwierdza tylko miejsce zamieszkania dziecka, na które to miejsce rodzice mają bezpośredni wpływ.

  Termin i sposób załatwienia sprawy w urzędzie

  W większości przypadków zameldowanie następuje niezwłocznie po przyjęciu przez urząd wypełnionego formularza meldunkowego. Jednocześnie osobie zameldowanej wydawane jest zaświadczenie potwierdzające dokonanie meldunku, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

  Jedynie w przypadku, gdy dane zgłoszone na druku meldunkowym budzą wątpliwości, o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania orzeka się w drodze wydania decyzji administracyjnej.

  Opłaty

  Procedury związane z wymeldowaniem i zameldowaniem nie podlegają żadnym opłatom.

  Tryb odwoławczy

  Zameldowanie jest tzw. czynnością materialno-techniczną, której nie można zaskarżyć. Jeśli jednak dane umieszczone w formularzu meldunkowym budzą wątpliwości, odmowa zameldowania podejmowana jest przez urząd w formie tzw. decyzji administracyjnej, którą można zaskarżyć do organu nadrzędnego, a więc do wojewody.

  Z reguły odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał odmowną decyzję (czyli wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta).

  Wymiana dowodu osobistego

  Od 1 marca 2015 r. zmiana adresu zameldowania stałego nie wymaga wymiany dowodu osobistego.Kliknij i wypełnij formularz zameldowania!

Komentarze (45) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Dominika | 2015-08-26

  Wymeldowanie dzieci przed rozwodem

  Witam, mam pytanie, Ja jestem zameldowana w domu rodzinnym w lubelskim, a mój mąż z dziećmi w Warszawie. Obecnie zdecydowałam się odejść od niego z zamiarem rozwodu. Jest koniec wakacji i... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 2. sisi | 2015-07-07

  Zameldowanie w domu zapisanym na brata

  Mam pytanie: rodzice przepisali rok temu mojemu bratu dom, a oni mają dożywotkę. 5 miesięcy temu zmarła mama, a brat zaczął mieć problemy do taty i do nas, co można zrobić?

 3. Teresa | 2015-03-16

  Czy będzie problem z wymeldowaniem córki jeśli ją zamelduję?

  W przyszłości chcę przepisać dom dla syna, natomiast córka chce abym ją razem z mężem i dziećmi zameldowała na stałe. Chcę spytać, czy kiedyś syn nie będzie miał problemów z wymeldowaniem? Córka... Przeczytaj całość

 4. anoona | 2015-02-13

  Jestem zameldowana a właściciel mieszkania zmarł

  Jakie mam prawa, jeżeli jestem zameldowana w mieszkaniu, którego właściciel mieszkania zmarł?

 5. Anna | 2015-02-10

  Zameldowanie w mieszkaniu TBS

  Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest możliwość zameldowania mojego narzeczonego w mieszkaniu TBS, którego głównym najemcą jest moja mama, a my nie jesteśmy po ślubie jednak wychowujemy... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. Ewelina | 2015-02-06

  Czy można zameldować osobę, która straciła prawo do lokalu?

  Czy można zameldować osobę, która wcześniej była głównym najemcą lokalu, straciła do niego prawa z powodu jego zadłużenia jak i nie przebywała pod tym adresem. Jestem byłą żoną i teraz to ja... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 7. maja88 | 2015-01-21

  Nie mam gdzie się podziać z dzieckiem

  Mam stały meldunek ale nie przebywam tam od 2 lat. Teraz rozstałam się z partnerem i nie mam gdzie się podziać z 6 miesięcznym dzieckiem, czy mam prawo wrócić do mieszkania, gdzie jestem... Przeczytaj całość

 8. patrycja99 | 2015-01-07

  Zameldowaniem dziecka w zadłużonym mieszkaniu

  Witam, mam pytanie czy zamelduję dziecko w zadłużonym mieszkaniu. Proszę o szybką pomoc.

 9. krycha | 2014-12-09

  Jak wyrzucić z mieszkania niezameldowaną siostrę?

  Mam mieszkanie. Siostra nie jest zameldowana próbuje ją wyrzucić. Pije i awanturuje się, czy mogę ją wyrzucić z mieszkania?

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 10. xxx | 2014-11-04

  Matka zadłużyła mieszkanie

  Mam pytanie: mam 18 lat, od miesiąca nie mieszkam z matką gdyż wyprowadziłam się do ojca. Tam gdzie mieszkałam jestem zameldowana na stałe. A moje pytanie brzmi: jeśli się uczę, to czy moja matka... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne wzory formularzy urzędowych.

Kliknij, by zobaczyć szablon formularza meldunkowego.

strona 1 strona 2

Ważne informacje

 • Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium RP ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego.
 • Można mieć jednocześnie tylko jedno zameldowanie na pobyt stały oraz jedno zameldowanie na pobyt czasowy.
 • Aby zameldować się na stałe w nowym miejscu, należy wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
 • Wymeldowania można dokonać wcześniej — przed zameldowaniem, albo równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.
 • W celu zameldowania się na pobyt stały należy wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszenia pobytu stałego, a następnie złożyć go w urzędzie gminy w nowym miejscu pobytu.
 • Składając formularz należy okazać wymagane dokumenty, a wśród nich dokument tożsamości, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca (jeśli zameldowaniu nie towarzyszy wymeldowanie) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 • Formularz meldunkowy można złożyć osobiście, albo za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna ustawowego lub faktycznego, bądź innej upoważnionej osoby.
 • Nowonarodzone dziecko jest meldowane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (bez wypełniania formularza).
 • W imieniu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej zgłoszenia pobytu stałego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba faktycznie sprawująca nad nią opiekę.
 • Zameldowanie następuje niezwłocznie po przyjęciu przez urząd wypełnionego formularza meldunkowego.
 • Zameldowanie i wymeldowanie nie podlegają opłatom.

Linki zewnętrzne