Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT

Dodano: 29-03-2012 | Ostatnia modyfikacja: 04-01-2015 Wypełnij zgłoszenie ZAP-3 i pobierz gotowy PDF!  Aby zaktualizować swoje dane osobowe w ogólnopolskiej ewidencji podatników prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie zgłoszenie aktualizacyjne. W przypadku osób fizycznych, które są objęte rejestrem PESEL, a jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, właściwym formularzem do zgłoszenia zmiany danych osobowych jest ZAP-3.

  Nowy wzór zgłoszenia ZAP-3 obowiązuje od grudnia 2014 r.!

  Kto wypełnia ZAP-3?

  Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 przeznaczone jest wyłącznie dla osób fizycznych. Jednak nie każda osoba może dokonać zgłoszenia lub aktualizacji swoich danych na druku ZAP-3. Formularz ten dotyczy bowiem tylko takiej osoby fizycznej, która spełnia łącznie wszystkie wymienione poniżej kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL (a więc posiada numer PESEL),
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
  • nie jest płatnikiem podatków (czyli nie jest zobowiązana do tego, aby w odpowiednich terminach obliczać, pobierać i uiszczać podatki do urzędu skarbowego),
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (czyli nie jest zobowiązana do opłacania tych składek np. z tytułu zatrudniania opiekunki do dziecka).

  Jeśli dana osoba nie spełnia któregoś z powyższych warunków, wówczas w celu zaktualizowania swoich danych w ewidencji podatników musi złożyć inny druk niż ZAP-3.

  Przykład: osoba fizyczna zatrudniająca nianię

  Pani Nowak nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Jej jedynym źródłem przychodu jest wynagrodzenie z umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca odprowadza za nią zarówno zaliczki na podatek, jak i wszystkie składki. Czy pani Nowak może zgłosić zmianę swojego osobistego rachunku bankowego na formularzu ZAP-3, skoro zatrudnia ona legalnie nianię i odprowadza za nią składki?

  Jako osoba zatrudniająca opiekunkę do dziecka i odprowadzająca za nią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pani Nowak ma status płatnika składek. To z kolei wyklucza możliwość skorzystania przez nią z formularza ZAP-3 w celu zaktualizowania danych osobowych w ewidencji podatników. Rodzic zatrudniający nianię dokonuje bowiem zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego na formularzu NIP-7.

  W jakim celu składa się ZAP-3?

  Korzystając z formularza ZAP-3 podatnik może:

  • powiadomić urząd skarbowy o zmianie adresu zamieszkania, jeśli nowy adres miejsca pobytu jest inny niż aktualny adres zameldowania podatnika,
  • przekazać urzędowi swój aktualny adres korespondencyjny, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania,
  • poinformować urząd, że chce otrzymywać zwrot nadpłaty podatku lub zwrot podatku na swój osobisty rachunek w banku lub w SKOK,
  • zaktualizować dane rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, na który ma otrzymywać zwrot podatku lub nadpłaty,
  • poinformować urząd, że chce zrezygnować z otrzymywania zwrotu podatku lub nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
  • przekazać urzędowi lub zaktualizować zgłoszone już wcześniej dane kontaktowe — numer telefonu oraz adres e-mail.

  Należy pamiętać, że ZAP-3 jest obecnie jedynym formularzem podatkowym, na którym osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL, nieprowadząca działalności gospodarczej i niezarejestrowana jako podatnik VAT, może podać informacje o swoim rachunku bankowym. Już od kilkunastu lat bowiem osoba taka nie ma możliwości wpisania numeru rachunku w zeznaniach podatkowych.

  W którym urzędzie należy złożyć ZAP-3?

  Zgłoszenie ZAP-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla aktualnego adresu zamieszkania.

  Zmiany w obowiązkach identyfikacyjnych i aktualizacyjnych osób fizycznych

  Od 1 września 2011 roku jedynym identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, jest numer PESEL. W kontaktach z urzędami skarbowymi osoby te nie mogą już posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej — NIP.

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016), osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług, nie muszą zgłaszać urzędowi skarbowemu zmiany danych zawartych w rejestrze PESEL. Dane te będą aktualizowane przez urzędy skarbowe automatycznie, na podstawie informacji zawartych w wyżej wymienionym rejestrze.

  Jakich danych nie musimy zgłaszać urzędowi?

  Od początku 2012 roku osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie informują urzędów skarbowych o zmianie danych zawartych w rejestrze PESEL. Wymienione osoby nie muszą zatem zgłaszać urzędowi każdej zmiany takich danych, jak: nazwisko, adres zameldowania, czy numer dowodu tożsamości.

  Jest to wynikiem funkcjonowania od 1 września 2011 roku Centralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), który dysponuje danymi podatników zawartymi w państwowym rejestrze PESEL. Zatem w  przypadku zmiany nazwiska, adresu zameldowania, czy innych danych objętych rejestrem PESEL, nie ma potrzeby składania zgłoszenia aktualizacyjnego, gdyż urząd skarbowy będzie dysponował aktualnymi informacjami z CRP KEP.

  Ważne!

  Zmiana danych zawartych w rejestrze PESEL nie wymaga już składania w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego.

  Jakie dane zawiera rejestr PESEL?

  W rejestrze PESEL przechowywane są następujące dane:

  • numer PESEL,
  • aktualne nazwisko i imiona
  • nazwisko rodowe,
  • poprzednie nazwiska i imiona,
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców,
  • data i miejsce urodzenia,
  • płeć,
  • obywatelstwo,
  • numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
  • stan cywilny,
  • imię i nazwisko rodowe małżonka,
  • data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
  • adres i data zameldowania na pobyt stały,
  • poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
  • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
  • stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
  • seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
  • data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.

  Czy zgłaszać nowy adres zameldowania?

  Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania i jednocześnie zameldował się w nowym miejscu pobytu, wówczas nie musi zgłaszać tej zmiany do urzędu skarbowego. Informacja o zmianie adresu zameldowania zostanie bowiem automatycznie przekazana z rejestru PESEL do administracji podatkowej. A skoro nowy adres zamieszkania podatnika jest identyczny z jego nowym adresem zameldowania, to nie ma najmniejszej potrzeby, aby musiał on dodatkowo powiadamiać o tym fiskusa.

  ZAP-3 lub dowolne zeznanie podatkowe

  Zgłoszenie aktualnego adresu zamieszkania do urzędu skarbowego nie musi być dokonane wyłącznie na formularzu ZAP-3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji podatników, w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nieprowadzącą działalności gospodarczej i niezarejestrowaną jako podatnik VAT, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie nowego adresu miejsca zamieszkania w dowolnej deklaracji składanej przez tego podatnika lub w innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

  Oznacza to, że podatnik może dokonać aktualizacji swojego adresu miejsca zamieszkania:

  • albo poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3,
  • albo poprzez wpisanie aktualnego adresu zamieszkania w dowolnej, składanej przez niego deklaracji podatkowej lub też w innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

  Jeśli więc podatnik chce poinformować urząd o swoim nowym adresie zamieszkania, może złożyć zgłoszenie ZAP-3, jednak taki sam skutek przyniesie złożenie dowolnej deklaracji — np. rocznego zeznania podatkowego PIT — z wpisanym aktualnym adresem zamieszkania. W obu przypadkach adres zostanie zaktualizowany w rejestrze podatników.

  Adres można zaktualizować w dowolnej deklaracji

  Nie ma przepisu, który nakazywałby podatnikowi składać zgłoszenie ZAP-3 niezwłocznie po dokonaniu zmiany adresu zamieszkania. Co więcej, ustawa o ewidencji podatników dopuszcza możliwość zgłaszania nowego adresu dopiero przy okazji składania deklaracji podatkowej lub innego dokumentu związanego z obowiązkiem podatkowym. W takim przypadku należy po prostu wpisać aktualny adres zamieszkania w odpowiednich polach, a następnie złożyć ten dokument w urzędzie skarbowym. Takie działanie przynosi identyczny skutek w zakresie aktualizacji adresu, jak złożenie zgłoszenia ZAP-3. Nie jest przy tym istotny rodzaj deklaracji lub dokumentu podatkowego. Może to być zeznanie roczne PIT, deklaracja podatkowa PCC-3, informacja VAT-23 lub wniosek VAT-24.Wypełnij zgłoszenie ZAP-3 i pobierz gotowy PDF!

Komentarze (74) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Maggie | 2015-05-09

  Wymiana dokumentów po ślubie

  Proszę o komentarz na temat niezbędnej procedury dotyczącej dokumentów jeśli -
  mieszkam za granicą w kraju UE od ponad 3 lat (mam dokument rezydencji) i zmieniłam nazwisko wychodząc za mąż za... Przeczytaj całość

 2. Anonim | 2015-04-27

  Zmiana Urzędu Skarbowego

  Czy przy zmianie Urzędu Skarbowego należy ponownie dostarczyć ZAP-3 z informacją o numerze konta bankowego?

 3. Kalina | 2015-04-27

  Czy powinnam otrzymać potwierdzenie złożenia ZAP-3?

  Złożyłam ZAP-3 i nie dostałam żadnego potwierdzenia. Czy tak powinno być? W ZAP-3 podawałam nowy adres zamieszkania, wiąże się to również ze zmianą urzędu skarbowego. Lecz Pani nic nie powiedziała,... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 4. Dan | 2015-04-27

  Działalność gospodarcza i etat, a złożenie zeznania PIT

  Witam, w zeszłym roku miałem epizod z własną działalnością gospodarczą, którą zawiesiłem i rozpocząłem pracę na etat w innym mieście. Czy PIT firmowy mogę rozliczyć na mój stary adres, a PIT z... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 5. ruda30 | 2015-03-31

  ZAP-3 zwrot podatku

  Czy jeśli rok temu przesłali mi przelew na moje konto z urzędu skarbowego, to w tym roku wysłali w czwartek przelew, a do tej pory nie mam pieniędzy, czy możliwe by się pomylili z kontem?

 6. Kasia | 2015-03-26

  Zmieniłam nazwisko, czy powinnam złożyć ZAP-3

  Zmieniłam nazwisko i adres zamieszkania. Wiem, że nie muszę tego zgłaszać do US, ale czy powinnam złożyć nowy wniosek ZAP-3 jeśli mam mieć zwrot podatku, ale konta bankowego nie zmieniałam (w banku... Przeczytaj całość

 7. Mona | 2015-02-10

  Gdzie rozliczyć pita?

  Tymczasowo mieszkam w Katowicach, pobierałam tu kuroniówkę. Z tutejszego urzędu pracy dostałam PIT-11. Dotychczas rozliczałam się w innym mieście tam gdzie mam miejsce zameldowania. Gdzie mam się... Przeczytaj całość

 8. Wojciech | 2014-12-01

  Uzyskanie statusu osoby bezdomnej

  Chciałbym uzyskać status osoby bezdomnej, aby odprowadzać podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Jeśli dobrze rozumiem stanie się tak, gdy w Urzędzie Skarbowym mój obecny adres... Przeczytaj całość

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 9. pozdro | 2014-11-12

  Najlepiej zapytać bezpośrednio

  Ze względu na to, że różni urzędnicy różnie interpretują przepisy i niestety w PL nie ma jednomyślności, to najlepiej zadzwonić i zapytać bezpośrednio urząd, w którym się będziemy rozliczać. W... Przeczytaj całość

 10. Tomek | 2014-10-09

  Problem przy pierwszej pracy

  Jestem słabo obyty z tematem, w każdym razie:
  Rozpocząłem pierwszą pracę na etat. Umowa próbna podpisana na 3 miesiące. Księgowa firmy poprosiła mnie o NIP, na co odparłem, że go nie mam i do... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

Serwis eWnioski.pl oferuje wyłącznie aktualne, obowiązujące wzory formularzy urzędowych.

Kliknij poniżej, aby podejrzeć szablon zgłoszenia ZAP-3

strona 1 | strona 2

Ważne informacje

Od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług:

 • w kontaktach z urzędem skarbowym posługują się jedynie numerem PESEL,
 • nie muszą zgłaszać urzędowi skarbowemu zmiany danych zawartych w rejestrze PESEL,
 • powinni zgłosić urzędowi zmianę adresu zamieszkania, gdy adres ten, jest inny niż adres zameldowania.

Zgłoszenie aktualnego adresu zamieszkania może nastąpić poprzez podanie go w składanej deklaracji lub w innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym lub poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Zgłoszenie ZAP-3 służy również:

 • powiadomieniu urzędu, iż chce się otrzymywać zwrot nadpłaty lub podatku na konto bankowe,
 • aktualizacji danych dotyczących rachunku, na który dokonywany ma być zwrot,
 • rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty lub podatku na dotychczas wskazany rachunek bankowy.

Zgłoszenie ZAP-3 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla aktualnego adresu zamieszkania.