Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności

Dodano: 21-12-2012 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Wypełnij formularz zapytania i pobierz gotowy PDF!  W wielu przypadkach pracodawca żąda przedłożenia zaświadczenia o niekaralności od osób ubiegających się o stanowisko, na które niekaralność jest wymagana. W celu uzyskania „zaświadczenia o niekaralności” należy złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

  Zaświadczenie o niekaralności

  Zaświadczenie o niekaralności jest urzędowym potwierdzeniem, że osoba lub podmiot nie była nigdy skazana za przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub skazanie za popełniony czyn uległo zatarciu. Wszystkie informacje o karalności są gromadzone przez Krajowy Rejestr Karny w poszczególnych kartotekach:

  • kartoteka karna- gromadzone są w niej dane osób skazanych za popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, warunkowo umorzonych postępowaniach, prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu, prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, prawomocnie zasądzonych środkach zabezpieczających w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.
  • kartoteka nieletnich- gromadzone są w niej dane małoletnich osób, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środki poprawcze lub leczniczo- wychowawcze, a także nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
  • kartoteka osób pozbawionych wolności i ściganych listem gończym- gromadzone są w niej dane osób, które są aktualnie pozbawione wolności i przebywają w zakładach karnych, oraz dane osób, które są poszukiwanie listem gończym.

  Z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać zaświadczenie o karalności osoby fizycznej oraz zaświadczenie o karalności podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jeśli chcemy uzyskać informację o osobie fizycznej, należy złożyć wniosek: Zapytanie o udzielenie informacji o osobie. Jeśli chcemy uzyskać informację o podmiocie, np. spółce z o.o. należy złożyć wniosek: Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym.

  W rejestrach karnych osób fizycznych umieszcza się między innymi następujące dane:

  • dane identyfikujące osobę,
  • oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, sygnaturę akt sprawy,
  • datę wydania i uprawomocnienia się orzeczenia,
  • datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego,
  • kwalifikację prawną popełnionego czynu,
  • orzeczone środki karne, kary, środki zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze, leczniczo- wychowawcze, okres próby, dozór kuratora, podstawę prawną zasądzonych orzeczeń.

  W rejestrach, które dotyczą podmiotów zbiorowych umieszcza się:

  • oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby,
  • oznaczenie sądu, który wydał wyrok, sygnaturę akt sprawy,
  • datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku,
  • orzeczoną karę pieniężną, przepadek rzeczy, podanie wyroku do publicznej wiadomości,
  • kwalifikację prawną czynu zabronionego.

  Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie może złożyć:

  • osoba, która chce uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności,
  • pracodawca w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika- jeżeli z ustawy wynika obowiązek niekaralności pracownika, może je złożyć, np. właściciel firmy ochroniarskiej, jeżeli chce uzyskać informacje o karalności licencjonowanego pracownika ochrony, właściciel firmy transportowej, jeżeli chce uzyskać informacje o karalności kierowcy wykonującego transport drogowy,
  • prokuratura, sądy policja- w związku z toczącym się postępowaniem,
  • organy władzy centralnej- w sprawie np. posłów, senatorów,
  • inne podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, np. terytorialne komisje wyborcze- w sprawie potwierdzenie niekaralności osób ubiegających się o mandat radnego.

  Wypełniony i opłacony wniosek można złożyć w:

  • Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy niektórych sądach rejonowych i okręgowych.

  Punkty informacyjne przy Sądach Rejonowych działają w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Gdyni, Lesznie, Lublinie przy Sądzie Rejonowym Lublin- Zachód, Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, Nowym Targu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pile, Tarnowie, Tomaszowie Lubelskim, Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe, Warszawy-Śródmieścia, Warszawy- Żoliborza, Zgorzelcu.

  Przy Sądach Okręgowych Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego znajdują się w: Białymstoku, Bielsku- Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kielcach, Katowicach, Kaliszu, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Łomży, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Toruniu, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze.

  Składając wniosek należy uiścić opłatę sądową w wysokości:

  • 50 zł- za zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
  • 100 zł- za zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym.

  Można udzielić pełnomocnictwa innej osobie do odbioru zaświadczenia, ponosząc dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. Najczęściej przyjmuje się, że zaświadczenie o niekaralności jest ważne przez pół roku od momentu jego wydania.

  Podpisane zapytanie wraz z przyklejonym znaczkiem opłaty sądowej można złożyć osobiście lub przesłać do Biura Krajowego Rejestru Karnego, bądź Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, działającego przy niektórych sądach rejonowych i okręgowych. Czas realizacji zapytania wraz z przesłaniem pocztą na terenie kraju w obie strony wyniesie około dwóch do trzech tygodni.

  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

  W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej należy złożyć zapytanie o udzielenie o udzielenie informacji o osobie.

  We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy:

  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania- jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną,
  • Nazwę i adres siedziby- wskazuje wnioskodawca, który jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną.

  W zapytaniu o udzielenie informacji o osobie należy wskazać następujące dane osoby, której dotyczy wniosek:

  • imię, nazwisko, nazwisko rodowe
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
  • numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, np. numer i serię dowodu osobistego lub paszportu,
  • imiona rodziców,
  • nazwisko rodowe matki,

  We wniosku należy także wskazać, jaki zbiór ma być przedmiotem informacji o osobie:

  • kartoteka karna,
  • kartoteka nieletnich,
  • Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym.

  Należy także wskazać postępowanie, w związku z którym składane jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie, np.:

  • w celu przedłożenia pracodawcy,
  • w celu uzyskania informacji o pracowniku,
  • w związku ze staremt w przetargu na podstawie prawa zamówień publicznych.

  Jeżeli jest to możliwe należy także wskazać podstawę prawną do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o niekaralności. W sytuacji gdy zaświadczenie ma być wydane w związku ze startem w przetargu na podstawie prawa zamówień publicznych należy wskazać art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

  Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie niebędącym osobą fizyczną ( podmiocie zbiorowym), np. spółce z o.o. może złożyć sam podmiot we własnej sprawie, jak również osoba fizyczna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną, jeżeli potwierdzenie niekaralności ma dotyczyć podmiotu trzeciego. W zapytaniu o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy określić dane wnioskodawcy:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania- jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną.
  • nazwę i adres siedziby- jeżeli wnioskodawca jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną.

  Podając dane podmiotu zbiorowego należy wskazać jego:

  • nazwę,
  • numer KRS,
  • adres siedziby.

  Jako rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o podmiocie zbiorowym należy wskazać Kartotekę Podmiotów zbiorowych.

  W zapytaniu należy także określić, w jakim celu jest uzyskiwane zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego, np. w celu uzyskania informacji o pracowniku, w związku ze startem w przetargu na podstawie prawa zamówień publicznych oraz wskazać podstawę prawną żądania wydania zaświadczenia. Jeżeli jest ono uzyskiwane w związku ze startem w przetargu, jako podstawę prawną należy podać art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  Złożenie zapytania przez podmiot niebędący osobą fizyczną

  Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie o udzielenie informacji o osobie jest spółka, zaś zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, wówczas należy dołączyć dokument potwierdzający zajmowane przez tą osobę stanowisko, np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu. W podpisie pod wnioskiem powinien figurować podpis osoby, upoważnionej do reprezentowania podmiotu.

  Podmioty niebędące osobami fizycznymi, które kierują osobiście zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub jego kserokopię. Jeżeli zapytanie składa inna osoba, niż upoważniona do reprezentowania podmiotu, wówczas powinna ona posiadać pełnomocnictwo od osoby, która posiada prawo do reprezentowania i przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS.

  Zaświadczenie o niekaralności dla pracodawcy

  Zaświadczenie o niekaralności najczęściej jest wydawane dla potwierdzenia niekaralności osób fizycznych na potrzeby rekrutacji. Przepisy prawa od niektórych grup zawodowych wymagają, by byli oni niekaralni, korzystali z pełni praw publicznych, nie mieli zakazu zajmowania poszczególnych funkcji. By mieć pewność, że osoba, która ubiega się o pracę spełnia powyższe wymogi, pracodawca może zażądać przedłożenia w toku rekrutacji zaświadczenia o niekaralności. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niekaralności może się zwrócić do Krajowego Rejestru Karnego sam pracodawca, jeżeli z ustawy wynika wymóg niekaralności pracownika.

  Obowiązek niekaralności dotyczy osób, które ubiegają się o stanowisko:

  • policjanta,
  • prokuratora,
  • sędziego sądu powszechnego,
  • członka korpusu służby cywilnej,
  • urzędnika samorządowego,
  • inspektora kontroli skarbowej,
  • nauczyciela mianowanego i dyplomowanego zatrudnionego na podstawie mianowania,
  • członka zarządu organizacji pożytku publicznego,
  • licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej,
  • kierowcy wykonującego transport drogowy.

  Zaświadczenie o niekaralności, a oświadczenie o niekaralności

  Przepisy prawa w odniesieniu do niektórych pracowników wymagają, by nie byli oni karani, jednak nie określają wprost, jak niekaralność ma być potwierdzona. Obecnie w Polsce jest tendencja do składania oświadczeń, które są osobistym potwierdzeniem istniejącego stanu faktycznego. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez osobę, której ono dotyczy i zawierać klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za  złożenie fałszywego oświadczenia. Można także uzyskać urzędowe potwierdzenie swojej niekaralności. Krajowy Rejestr Karny wydaje zaświadczenia, które dają pewność, że dane osoby lub podmioty nie były wcześniej skazane lub skazanie uległo zatarciu lub wykreśleniu z rejestru.

  Przepisy ustaw, które wymagają od pracownika niekaralności nie precyzują, jak ma być ona potwierdzona. Można ją potwierdzić składając oświadczenie o niekaralności lub urzędowo, składając do Krajowego Rejestru Karnego zapytanie o udzielenie informacji o osobie, który wyda zaświadczenie o niekaralności.

  Wniosek oświadczenia o niekaralności jest dostępny w serwisie eWnioski:Oświadczenie o niekaralności.

  Więcej informacji o oświadczeniu o niekaralności znajdziesz na stronie informacyjnej wniosku:Oświadczenie o niekaralności.

  Kiedy następuje zatarcie skazania?

  Po upływie określonego w przepisach karnych czasu, następuje zatarcie skazania, czyli uznanie skazania za niebyłe. Po upływie określonego czasu, dane dotyczące skazania zostają wykreślane z Krajowego Rejestru Karnego. Upływ czasu potrzebny do zatarcia skazania zależy od rodzaju popełnionego czynu oraz od wymierzonej przez sąd kary:

  • po 10 latach od wykonania kary, jej darowania lub przedawnienia jej wykonania- w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa. Możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania, po upływie 5 lat, jeżeli kara pozbawienia wolności wynosiła nie więcej, niż 3 lata, a skazany przestrzegał porządku publicznego,
  • po 5 latach od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary- w przypadku skazania na karę grzywny lub ograniczenia wolności. Na wniosek skazanego zatarcie skazania może nastąpić po upływie 3 lat,
  • po roku od wydania prawomocnego orzeczenia- w razie odstąpienia od wymierzenia kary,
  • po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby- w razie skazania z warunkowym zawieszeniem kary,
  • w przypadku orzeczenia środka karnego, np. nawiązki, obowiązku naprawienia szkody zatarcie skazania nie może nastąpić przed wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem wykonania środka karnego.

  Skazanie nie będzie podlegało zatarciu, jeżeli sprawca został skazany na karę bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości, którego ofiarą był małoletni w wieku poniżej 15 lat.Wypełnij formularz zapytania i pobierz gotowy PDF!

Komentarze (15) zobacz wszystkie » Dodaj nowy komentarz

Misc-comments-triangle1
 1. Artur | 2014-04-03

  Zaświadczenie o niekaralności w przypadku wyroku w zawieszeniu

  Witam! Mam pytanie. Przez ostatnie 12 lat otrzymałem 4 wyroki z warunkowym zawieszeniem. Ostatni wyrok dostałem w grudniu 2013 r. i opiewa on na rok w zawieszeniu na dwa lata. Więc jeśli dobrze roz... Przeczytaj całość

 2. A.G. | 2014-02-17

  Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

  Witam, mam już wypełniony formularz o niekaralności w wersji pdf. Gdzie należy go złozyć? I jaka jest cena za takie zaświadczenie dla osoby prywatnej?

 3. kb | 2014-02-16

  zaświadczenie o niekaralności męża

  Witam, potrzebuję do sprawy rozwodowej zaświadczenie męża o niekaralności, czy jako żona otrzymam takie zaświadczenie i co powinnam zaznaczyć w polu w jakim celu ma być wydane? Pozdrawiam.

 4. sl | 2014-02-10

  Czy w moim wniosku będzie informacja, że byłem karany?

  Dzien dobry.
  Mam pytanie: byłem karany na 2,5 roku w zawieszeniu na 5 lat i od momentu wykonania kary upłynął okres 10 lat. Czy we wniosku znajduje się informacja o zatarciu i że bylem karany, czy... Przeczytaj całość

 5. krzysztof | 2013-12-20

  warunkowe umorzenie postępowania

  Rozumiem, że pocztą otrzymam zaświadczenie z wpisem o warunkowym umorzeniu postępowania, czyli będzie wpis, że figuruję czy też nie? Proszę o pomoc.

  Komentarz nie ma odpowiedzi | Dodaj odpowiedź
 6. krzysztof | 2013-12-20

  warunkowe umorzenie postępowania karnego z rocznym okresem próby

  Witam, 18 stycznia 2013 r. zostało mi umorzone warunkowo postępowanie karne z rocznym okresem próby, który kończy się 18 stycznia 2014 r. Kiedy skazanie się zatrze i czy można złożyć wniosek o wcze... Przeczytaj całość

 7. Martyna | 2013-10-18

  Jak szybko uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

  Witam. Potrzebuję na najbliższy wtorek zaświadczenie o niekaralności. Muszę złożyć dokumenty rekrutacyjne do pracy. Mieszkam w Krakowie, więc osobiste stawiennictwo w Krajowym Rejestrze Karnym odpa... Przeczytaj całość

 8. jusia | 2013-09-28

  Jak uzyskać zaświadczenie będąc za granicą?

  Mieszkam za granicą i potrzebuję zaświadczenie o niekaralności. Czy jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia z Polski? Jak złożyć wniosek i dokonać opłaty? Czy odeślą mi zaświadczenie na zagran... Przeczytaj całość

 9. Barbara | 2013-09-19

  zaświadczenie dla cudzoziemca

  Witam,
  czy cudzoziemiec przebywający w Polsce, posiadający kartę czasowego pobytu, może uzyskać zaświadczenie o niekaralności w polskim KRK, czy powinien się o nie starać w ambasadzie swojego kraj... Przeczytaj całość

 10. archivarius | 2013-09-11

  Czy ojciec może wystąpić z zapytaniem w imieniu dziecka?

  Czy ojciec w związku z czasową nieobecnością dziecka w kraju może w jego imieniu (nie posiadając upoważnienia) wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Dodaj nowy komentarz

 • Misc-comments-triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniższe linki, aby podejrzeć wzory zapytań o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym.

Zapytanie o osobę

Zapytanie o podmiot

Ważne informacje

 • W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności należy złożyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, jeżeli wniosek dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
 • Zapytanie należy złożyć do Krajowego Rejestru Karnego lub do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego działającego przy niektórych sądach rejonowych i okręgowych.
 • Zapytanie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Krajowego Rejestru Karnego.
 • Potwierdzić można swoją niekaralność lub osoby trzeciej.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego może uzyskać pracodawca, jeżeli jest to niezbędne dla celów zatrudnienia pracownika.
 • Za uzyskanie potwierdzenia niekaralności należy wnieść opłatę sądową: 50 zł, jeżeli wniosek dotyczy osoby fizycznej, 100 zł, jeżeli wniosek dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
 • Osoby, których skazanie uległo zatarciu uzyskają z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzenie swojej niekaralności.