Nasz serwis WWW używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w polityce cookies. Aby ukryć tę wiadomość kliknij tutaj.

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Dodano: 14-10-2012 | Ostatnia modyfikacja: 07-04-2014 Kiknij, by przygotować zgłoszenie robót budowlanych!  Roboty budowlane, które nie wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, mogą być rozpoczęte na podstawie zgłoszenia.

  Kto składa zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia?

  Prowadzenie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia jest wyjątkiem od zasady, że prace budowlane mogą być wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę.

  Wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowie składa właściciel, współwłaściciel nieruchomości lub inny podmiot, który dysponuje nieruchomością na cele budowlane, jeżeli przepisy prawa zezwalają na rozpoczęcie robót bez pozwolenia, a jedynie w oparciu o zgłoszenie.

  Zgłoszenie nie podlega opłacie i należy je złożyć do urzędu właściwego ze względu na położenie nieruchomości, na której będą wykonywane prace:

  • Do Urzędu Miasta- dla nieruchomości położonych na terenie miasta na prawach powiatu,
  • Do Urzędu Miasta stołecznego Warszawa właściwego dla danej dzielnicy- dla nieruchomości położonych na terenie Warszawy,
  • Do Starostwa Powiatowego- dla pozostałych nieruchomości.

  Opisywane zgłoszenie powinno zostać złożone co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. 30 dniowy okres jest liczony od złożenia kompletnego zgłoszenia w urzędzie ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

  Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można prowadzić bez ustanowienia kierownika budowy oraz bez dziennika budowy. Wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³.

  Jakie prace mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia?

  Katalog prac, które mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia określają przepisy Prawa Budowlanego. Do najpopularniejszych robót, które mogą być wykonywane bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie na podstawie zgłoszenia, należy między innymi budowa:

  • parterowego budynku gospodarczego związanego z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m²,
  • płyty do składowania odpadów,
  • naziemnego silosu na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 25 m²,
  • altany o powierzchni zabudowy do 25 m²,
  • pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • ogrodzenia od strony ulicy, parku, placu, torów kolejowych, oraz innych miejsc publicznych,
  • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
  • przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego lub telekomunikacyjnego.

  Zgłoszenia właściwemu organowi wymagają także prace budowlane polegające na instalowaniu:

  • krat w oknach w mieszkalnym budynku wielorodzinnym
  • tablicy reklamowej
  • urządzenia reklamowego

  Na podstawie zgłoszenia można również dokonać utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz wykonać docieplenie budynku, jeżeli jego wysokości nie przekracza 12 metrów.

  Powyższy katalog ma jedynie przykładowy charakter.

  Co powinno znajdować się w zgłoszeniu?

  W zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy podać dane inwestora, jego adres zamieszkania lub siedziby, wskazać dane nieruchomości, na której będą prowadzone roboty budowlane.

  Wymagane jest, by w zgłoszeniu podać zakres, rodzaj i sposób wykonywania robót budowlanych.

  W zgłoszeniu należy także podać planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych, nie krótszy niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. Powinny one być rozpoczęte w terminie 2 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu. Po upływie tego okresu nie można rozpocząć prac i należy złożyć nowe zgłoszenie.

  Załączniki do zgłoszenia

  Do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od rodzaju robót- szkice przedstawiające obiekt budowlany na działce oraz mapy.

  Niektóre urzędy wymagają także dokładnego opisu, jak roboty budowlane będą wykonane, jakie będą użyte materiały, dlatego warto sporządzić we wniosku krótką charakterystykę prac przy obiekcie lub robotach budowlanych.

  Jeżeli roboty będą polegały na budowie przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego lub telekomunikacyjnego należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, który powinien zostać wykonany przez projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do sporządzania projektów zagospodarowania działki i opisu technicznego przyłącza.

  W sytuacji gdy zgłoszenie ma zostać złożone za pośrednictwem pełnomocnika, należy załączyć pisemne pełnomocnictwo osoby, która działa w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową, która wynosi 17 zł.

  Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

  Do prac budowlanych, które będą wykonywane na podstawie zgłoszenia można przystąpić najwcześniej po upływie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku w urzędzie, jeżeli starosta lub prezydent miasta nie wnieśli w tym okresie sprzeciwu. Nie potrzebna jest zgoda organów na rozpoczęcie prac, wystarczy upływ 30 dniowego terminu i niewniesienie sprzeciwu. Jest to tak zwana ‘’milcząca zgoda organu’’.

  Jeżeli urząd wydał postanowienie, w którym wzywa do uzupełnienia braków, termin 30 dniowy jest liczony od następnego dnia, w którym wpłynęło zgłoszenie wraz z uzupełnionymi brakami.

  Wnioskodawca ma prawo do uzyskania potwierdzenia o możliwości rozpoczęcia robót, czyli niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ. W tym celu należy zwrócić się do adresata zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego. Takie zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie siedmiu dni.

  Kiedy organ wniesie sprzeciw do zgłoszenia?

  Starosta Powiatowy lub prezydent miasta wydadzą sprzeciw do zgłoszenia, jeżeli budowa lub prowadzone roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz gdy prowadzone roboty budowlane będą sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Jeżeli osoba, która chce rozpocząć roboty budowlane ma wątpliwości co do zgodności swojej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinna udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy, gdzie można sprawdzić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania. Organ wniesie również sprzeciw, jeżeli roboty naruszają inne przepisy na przykład techniczne wymogi oraz gdy przedmiotem zgłoszenia jest budowa tymczasowego obiektu niepołączonego trwale z gruntem w miejscu, w którym taki obiekt już się znajduje.

  Organ, który przyjmuje zgłoszenie może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia, także wtedy gdy prace mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli nastąpiłoby:

  • zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia mienia,
  • pogorszenie się warunków sanitarno-zdrowotnych,
  • pogorszenie stanu środowiska naturalnego,
  • uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  Decyzja o tym czy powyższe sytuacje zaistniałyby w przypadku prowadzonych prac, należy do indywidualnej oceny organu, którzy przyjął zgłoszenie.Kiknij, by przygotować zgłoszenie robót budowlanych!

Komentarze (16) zobacz wszystkie Dodaj nowy komentarz

Misc comments triangle1
 1. Jadi | 2014-08-28

  Remont w budynku wpisanym do rejestru zabytków

  Mieszkam w starej kamienicy, która, niestety, jest wpisana do rejestru zabytków. Chciałbym przeprowadzić w moim mieszkaniu remont, wymienić okna, zrobić świetlik w dachu. Tylko czy mogę te prace... Przeczytaj całość

 2. Ewelina | 2014-08-09

  gdzie jest sprawiedliwość?

  Moja działka jest w planie zagospodarowania pod wiatraki, ale po drugiej stronie ulicy stoi dom. Czy potrafi ktoś to obejść, aby postawić dom na swojej działce?

 3. JerzyW | 2014-06-17

  zadaszenie wraz z konstrukcją wsporczą nad tarasem

  Zamierzam wykonać konstrukcję wsporczą drewnianą oraz zadaszenie nad trasem będącym w chwili obecnej dachem dla istniejącego ganku, powierzchnia do zadaszenia wynosi 24 m2, konstrukcja wsporcza na... Przeczytaj całość

 4. Robo | 2014-05-29

  Zgłoszenie zakończenia prac

  Postawiłem altankę na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, czy muszę również złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych?

 5. Becia | 2014-05-09

  Drewniany podest i drewutnia

  Witam!
  Mam pytanie: mieszkam w szeregówce. W ogródku chcę zrobić drewniany podest około 2 m i drewutnię przylegająca do mieszkania o wymiarach - wysokość 200, szerokość 150 i głębokość 50. Czy... Przeczytaj całość

 6. Jola | 2014-03-23

  wiata czy pomieszczenie gospodarcze

  witam, chcę postawić na podwórku blaszak o powierzchni 24 m2. Wiem, że przepisy się zmieniły i trzeba mieć pozwolenie (jestem w trakcie załatwiania). Moje pytanie jest takie: czy mogę zrobić... Przeczytaj całość

 7. Omnix | 2014-03-10

  Czy na docieplenie domu potrzebuję pozwolenie?

  Na wiosnę planuję wykonać docieplenie domu, zrobienie elewacji i pomalowanie jej. Czy na te prace potrzebuję pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie?

 8. Artur | 2014-01-31

  Kiedy mija termin ważności technicznych warunków?

  Kiedy mija termin ważności technicznych warunków na przyłącze wodociągowe? Napisane jest, że ważne są 2 lata. Ale interesuje mnie, czy w ciągu tych dwóch lat wystarczy wykonać projekt przyłącza,... Przeczytaj całość

 9. GBS | 2013-12-13

  2 budynki gospodarcze na działce 1200 m2

  Wiem, że na każde 500 m2 działki można postawić jeden budynek gospodarczy, tj. altanę lub domek rekreacyjny do 25 m2.
  Czy można, w ramach jednego zgłoszenia, oba budynki postawić razem pod jednym... Przeczytaj całość

 10. XPicassoX | 2013-11-25

  Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę.

  Mam taki problem. Koło mojej ziemi stawiają wiatrak (elektrownię wiatrową). Czy jak zgłoszę budowę budynku gospodarczego na mojej działce, to im zablokuję budowę, czy muszę się starać o decyzję na... Przeczytaj całość

Dodaj nowy komentarz

 • Misc comments triangle1

Jak to działa

Wypełniasz formularz.
Pobierasz gotowy PDF.

 • wypełniasz online bezpłatny formularz elektroniczny
 • pobierasz gotowy plik PDF
 • drukujesz, podpisujesz, składasz i z głowy!
 • w przypadku wniosków urzędowych, jeśli jest możliwość, składasz mailem lub przez ePUAP

Aktualny wzór wniosku

Ico-preview

eWnioski.pl oferują wyłącznie sprawdzone w praktyce wzory druków urzędowych.

Kliknij poniżej, by zobaczyć przykład zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia wygenerowany na eWnioski.pl.

Przykładowe zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

Ważne informacje

 • Roboty budowlane mogą być wykonywane na podstawie zgłoszenia, jeżeli przepisy Prawa Budowlanego na to pozwalają.
 • W zgłoszeniu należy podać rodzaj, zakres, sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
 • Należyty je złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
 • Za złożenie wniosku nie jest pobierana opłata skarbowa.
 • Roboty budowlane mogą być rozpoczęte po upływie 30 dni, od złożenia zgłoszenia, jeżeli urząd którzy przyjął zgłoszenie nie wniesie sprzeciwu.
 • Zgłoszenie jest ważne 2 lata od dnia, który wskazano jako termin rozpoczęcia robót.
 • Po upływie 2 lat zgłoszenie traci ważność i należy złożyć je ponownie.
 • Adresat zgłoszenia nie wydaje decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót, wystarczy niezłożenie sprzeciwu.
 • Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrócenia się do organu o wydane zaświadczenia, które potwierdza niewniesienie sprzeciwu.
 • Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego lub telekomunikacyjnego wymaga dołączenia do zgłoszenia projektu zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym instalacji.